การประเมินผลการใช้หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาพุทธศักราช 2544 ในทัศนะของอาจารย์ผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 สังกัดโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดสมุทรปราการ = An Evaluation of the Implementation of Buddhism Curriculum B.E.2544 in the View of Teachers of Mathayom Suksa1-2 in Government Schools,Samutprakarm Province /

ผู้แต่ง
พระสมุห์พิทักษ์ ธมฺมปาโล (ยิ่งเจริญ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 พ673ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 117 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.