การศึกษาความเชื่อของชาวไทยพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระภูมิเจ้าที่ = The Study of Belief of Buddhist Thai : A Case Study of Guardian Spirits /

ผู้แต่ง
พระมหาสมควร อาทิจฺโจ (นครังสุ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 392.3 ส233ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ), 192 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.