การศึกษาวิเคราะห์เรื่องการบูชาในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีการบูชาตามคติความเชื่อของล้านนา = An Analytical Study of Worship in Theravada Buddhism : A Case Study of Worship According to the Lanna's Belief /

ผู้แต่ง
พระมหาสมบูรณ์ ญาณเมธี (ศรีภิญโย)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3121 ส257ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 125 หน้า ; 30 ซม.