ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อของนักเรียนชาวเขาโรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors Related to Furthering Education of Hill Tribe Students in Ban Huai Sala School,Mae Ai District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
รัตนาภรณ์ ธาดา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1