แนวคิดเกี่ยวกับอัตวินิบาตกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท = Suicidal Concept in the Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาวิทยา ฉนฺทจิตฺโต (คำควร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ว582น 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 126 หน้า ; 30 ซม.