การศึกษาเชิงวิเคราะห์คุณค่าของคติความเชื่อเรื่อง พระศรีอาริยเมตไตรย์ ในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Values in the Belief of Ariyamettrai Bodhisattva in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาวีรชิต ญาณคุโณ (เชี่ยวชาญ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ว825ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 164 หน้า ; 30 ซม.