ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทกับชาวไทยลาว : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านเหล่าน้อย อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร = Cultural Relation Between the Ehtnic Phu Tai and th eEhtnic Thai Laos:A Case Study of Ban Lao Noi,Nong Soong District,Mukdaharn Province /

ผู้แต่ง
พระสมชาย อภิญาโณ (ปาปะขำ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 306 ส239ค 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช), 132 หน้า ; 30 ซม.