Search results

22 results in 0.06s

หนังสือ

หนังสือ

  โครงการการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
โครงการการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  พะเยาวิจัย 12-13 มกราคม 2555 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
พะเยาวิจัย 12-13 มกราคม 2555 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
หนังสือ

  การประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2557
การประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2557
หนังสือ

  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 561-8480,84 ต่อ 327 แฟกซ์. 561-2738
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 561-8480,84 ต่อ 327 แฟกซ์. 561-2738
หนังสือ

หนังสือ

  การประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2557
การประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2557
หนังสือ

หนังสือ

  สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา -- ประวัติศาสตร์กิตติมศักดิ์ โดยสังเขป รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) สวก -- ประวัติศาสตร์กิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา -- ประวัติศาสตร์กิตติมศักดิ์ โดยสังเขป รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) สวก -- ประวัติศาสตร์กิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
หนังสือ

  SERIAL thai ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ( พฤษภาคม-ตุลาคม 2553 Vol.9 No. 1 May-Oct. 2010 ) SERIAL thai ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ( พฤศจิกายน 2553 - เมษายน 2554 Vol.9 No.2 Nov. 2010 - Apr. 2011)
SERIAL thai ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ( พฤษภาคม-ตุลาคม 2553 Vol.9 No. 1 May-Oct. 2010 ) SERIAL thai ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ( พฤศจิกายน 2553 - เมษายน 2554 Vol.9 No.2 Nov. 2010 - Apr. 2011)