Search results

67 results in 0.06s

หนังสือ

  หนังสือนี้เล่มนี้เป็นตำราหลักในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการคลัง ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การบัญชี การบันทึกรายการลงสมุดบัญชี การบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
หนังสือนี้เล่มนี้เป็นตำราหลักในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการคลัง ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การบัญชี การบันทึกรายการลงสมุดบัญชี การบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
หนังสือ

  หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีและการจัดการด้านการเงินต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการปกครองท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการในองค์กรท้องถิ่น การบัญชีต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมการงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อวางแผนกำไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ เทคนิค
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีและการจัดการด้านการเงินต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการปกครองท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการในองค์กรท้องถิ่น การบัญชีต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมการงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อวางแผนกำไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ เทคนิค
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
Note: ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) สาขาวิชาการจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) สาขาวิชาการจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2553
ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2553