Search results

44 results in 0.05s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมิจทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายสนองพระมหากุณาธิคุณ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551
รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมิจทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายสนองพระมหากุณาธิคุณ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ปฐมบทแห่งศาสนาในดินแดนประเทศไทย
 • บทที่ 2 อัครศาสนูปถัมภก
 • บทที่ 3 ศาสนาในประเทศไทย
 • บรรณานุกรม
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มิถุนายน - ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มิถุนายน - ธันวาคม 2562
TOC:
 • อัครศานูปถัมภก : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
 • การเมืองในวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
 • บทบาทของประชาสังคมหมู่บ้านแก่นรักษ์กับการใช้ทุนทางสังคมเพื่อจัดการปัญหาภายในชุมชน
 • ความเชื่อเกี่ยวกับการไหว้ผีหิ้งและผีโรงของคนซอง
 • ชีวิตเต่า ชีวิตคน : การประกอบสร้างภาพลักษณ์ทางสังคมให้กับ "เต่า" ในฐานะ "สัตว์เลี้ยงศกดิ์สิทธิ์ของเจ้าปู่"
 • วัฒนธรรมข้ามพรมแดนของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
 • กลยุทธ์การตลาดของหมอลำเรื่องต่อกลอน
 • พระเมรุในภาพหนังใหญ่
 • การเปลี่ยนแปลงของสื่อพื้นบ้านหนังตะลุงในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การจัดทำแผนที่มรดกภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอาคารไม้เก่าชุมชนซากแง้ว จังหวัดชลบุรี
 • แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • ปริทัศน์หนังสือ บทวิจารณ์หนังสือ "เครื่องหนัง : หน้าทับที่ใช้กับเพลงไทย"
หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • ก้าวข้ามอคติสู่วัฒนธรรม 4.0 ในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • หลังงานของงานวิจัยทางวัฒนธรรม : ผลผลิตและผลลัพธ์
 • การศึกษาและพัฒนารูปแบบเฉ่งก๋อสู่การแสดงนาฏยประดิษฐ์
 • การศึกษารูปแบบเครื่องประดับเงินของชนเผ่าดาราอั้งในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเงินร่วมสมัย
 • การฟื้นฟูภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านจากความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
 • ศักยภาพและภูมิปัญญาการจัดการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม กรณีกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย เมียนมา และ สปป.ลาว
 • การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมอญในจังหวัดปทุมธานี
 • การดำรงอัตลักษ์ทางชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้างโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉิรารายณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ครัวไทใหญ่ อัตลักษณ์ในฐานะมรดกภู มิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
 • ชาวไททรงดำ กฎเกณฑ์ ทรัพยากร วิถีการผลิตและวิธีชีวิตทางสังคม
 • ปริทัศน์หนังสือ นบีค๊ะมาแกปีแน (นบีไม่กินหมาก)
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 • วัดเทพศิรินทราวาส
 • วัดนิเวศธรรมประวัติ
 • วัดอัษฎางคนิมิตร
 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • วัดบวรนิเวศวิหาร
หนังสือ

  ฉบับ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
Note: ฉบับ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
หนังสือ

  ฉบับ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
Note: ฉบับ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
หนังสือ

  ฉบับ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
Note: ฉบับ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
หนังสือ

  ฉบับ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
Note: ฉบับ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
หนังสือ

หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • บทบรรณาธิการ
 • พลังวัฒนธรรม พลังการขับเคลื่อประเทศไทย
 • ผ้าทอย้อมครามมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเมืองนครพนม
 • กะละแมลุงพร : สินค้านวัตกรรมตามโมเดลไทยแลนด์ ๔.๐
 • นวัตกรรมสีฟ้าคอคอเต๊าะ
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเทพราช : จากแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 • ดนตรีในพิธีว่อนไว่ซ่าง
 • การขับบายศรีสู่ขวัญกับการอนุรักษ์ พัฒนา และสืบทอด
 • วัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตหย่า
 • การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน
 • ปริทัศน์หนังสือ "หวานจนตาย" เสียงชนเผ่าพื้นเมืองมาลินด์แห่งอำเภอเมาอูเก จังหวัดปาปัว ประเทศอินโดนีเซีย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความเป็นมาของการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
 • ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พงศ. 2554
 • ข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์
 • 1. ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
 • 2. ประเภทการศึกษาสงเคราะห์
 • 3. ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 • 4. ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
 • 5. ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
 • 6. ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลกธรรมทางพระพุทธศาสนา
 • 7. ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
 • 8. ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา
 • 9. ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 • 10. ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความเป็นมาของการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
 • ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2554
 • ข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์
 • 1. ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
 • 2. ประเภทการศึกษาสงเคราะห์
 • 3. ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 • 4. ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
 • 5. ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
 • 6. ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลกธรรมทางพระพุทธศาสนา
 • 7. ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
 • 8. ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา
 • 9. ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 • 10. ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
หนังสือ

หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • วัฒนธรรมทุนซ่อนเร้น : ก้าวนี้ก้าวต่อไปของไทยแลนด์ ๔.๐
 • พลังสร้างสรรค์วัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ
 • การสร้างสรรค์ศิลปกรรมลายแทงหยวกของช่าบชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา
 • การปรับเปลี่ยน ประยุกต์ และสร้างสรรค์การแสดงโนราร่วมสมัยชุด "ไล่ล่า"
 • พลังสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมกบแนวทางในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอลายโบราณ : โอกาสและความท้าทาย
 • กระบวนการสร้างสรรค์ลดลายรมควันบนผลิตภัณฑ์ไม่ไผ่
 • การพัฒนากลยุทธ์ในการยกระดับสินค้าเชิงวัฒนธรรมให้เป็นแบรนด์ระดับโลก
 • การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครือซูดวัสดุธรรมชาติ : พลังสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมในรูปแบบเครื่องจักสาน
 • ผ้าไหมหมักโคลน : การพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตของชุมชนในภาคอีสาน
 • การประยุกต์ภูมิปัญญาขนมไทยโบราณเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสำเร็จรูป
 • ปริทัศน์หนังสือ บทวิจารณ์หนังสือ "สุนัขตกอับ กิตติศัพท์ของช้าง" บ่อเกิดความไม่เสมอภาคทางเพศของชนเผ่าลีซูประเทศไทย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Note: ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
TOC:
 • พระปฐมราชโองการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทความในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
 • บทความในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 • บทความในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
 • บทความในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ ๒๔ เมษาบน ๒๕๖๒
 • บทความในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 • บทความในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 • บทความในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
 • ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักร ๒๕๖๒
 • พระคาถาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
Note: ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
TOC:
 • การสร้างพื้นทujมรดกร่วมอาเซียน : มองผ่านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสองฟากผั่งพนมดองแร็ก (ดงรัก) กรณี "ปลา" กับ "เกลือ"
 • อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของ "ชาวซอง" ในประเทศไทย
 • อัตลักษณ์ร่วมด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนในนิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในไทยและกัมพูชา
 • การธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวนเมืองเมียวดี
 • กระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการแสดงหนังเงาของอาเซียนกรณีศึกษา ไทย ลาว และกัมพูชา
 • การฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไต-ไท ในอำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • แนวทางการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยใมุมมองของคนมาเลเซียในรัฐปีนัง ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
 • นโยบายสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในบริบทประเทศมาเลเซีย
 • การปรับตัวทางสังคมและวัฬนธรรมของแรงงานข้ามชาติพม่าในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
 • เครือข่ายข้ามพรมแดน : ตัวตนและพลวัตทางวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา
 • ปริทัศน์หนังสือ บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง บรรดากลุ่มชาติพันธุ์ใน สปป. ลาว และภาพลักษณ์ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในเวียดนาม ๕๔ กลุ่มชาติพันธุ์
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความเป็นมาแห่งศาสนูปถัมภ์
 • ประวัติกรมการศาสนา
 • ข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 5 ศาสนา ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศานาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกซ์
 • สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความเป็นมาแห่งศาสนูปถัมภ์
 • ประวัติกรมการศาสนา
 • ทำเนียบผู้บริหารกรมการศาสนา
 • สมเด็จพระอริยสงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
 • 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
 • ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในมิติศาสนา พระพุทธศาสนา
 • ศาสนาอิสลาม
 • ศาสนาคริสต์
 • ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
 • ศานาซิกข์
 • การเผยแพร่ศาสนธรรม พิธีทางศานา สู่การสืบทอดศาสนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้สถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19)