Search results

14 results in 0.04s

หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
TOC:
 • ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตขนาดกลางในจังหวัดหนองคาย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดมหาเถรสมาคม
 • ปัจจัยการบริหารองค์กรที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดนครพนม
 • สตรีชนชั้นสูงในราชสำนักกับคุณูปการด้านศิลปะการแสดง
 • การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรีคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
 • แนวคิดการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย
 • อิทธิพลของชื่อเสียงองค์กรต่อความภักดีในแบรนด์
 • รายการขายสินค้าตรงทางโทรทัศน์กับการรู้เท่าทันสื่อมวลชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ดนตรีพม่าในการแสดงพระธรรมเทศนา : กรณีศึกษาวงซายวายคณะเซ่ยเมี๊ยะโจว วัดไทยวัฒนาราม ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 • ความมั่นคงของครัวเรือนแรงงานย้ายถิ่นในภาคอีสานไปทำงานต่างประเทศ
 • การเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กปฐมวัยระหว่างกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านกับกิจกรรมการเล่านิทาน
 • การวิจัยแบบผสมผสาน วามคิดเห็นของ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความภักดีของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรปราการ
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 • การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา : การวิจัยทฤษฎีจากรากฐาน
 • ผลกระทบของระบบบริหารจัดการคนเก่งและการวางแแผนสืบทอดตำแหน่งที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์กรและผลการดำเนินงานขององค์กร : หลักฐานเชิงประจักษ์จากธนาคารทหารไทย
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบของทัศนคติต่อปัจจัยความเสี่ยงในการทุจริตเพื่อระบบการควบคุมภายในที่ดี
 • การจัดหมวดหมุ่ ทำนอง และองค์ประกอบในลายของโปงลาง
 • การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานวิชาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
 • การพัฒนารุปแบบเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร
 • การบริหารพื้นที่ส้างสรรค์เพื่อสร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตยรู้เท่าทันสื่อกรณีศึกษาโรงเรียงเมืองคง (คงคาวิทยา) และโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทุ่งเทินโมเดล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของสตรีหมู่บ้านไทย - เวียดนาม จังหวัดนครพนม
 • การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10
 • ปรีชาญาณของคนพากย์โขน
 • รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ไทย
 • นวัตกรรมการจัดการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
TOC:
 • ผลของโปรแกรมการเคลื่อนไหวทางกายที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบ้านดอนยานาง จังหวัดนครพนม
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 • การประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • ผลการใช้สื่อแอนิเมชั่น อินโฟกราฟิก วิชาการสัมมนาคอมพิเตอร์ เพื่อการศึกษา ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC)
 • ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ บทเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาความเป็นครู
 • การสังเคราะห์รูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การัพมนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี ลาวครั่ง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดอุบลราชธานี
 • รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนร้ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม
 • การออกแบบนาฏมวยไทยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนฐานพุทธรรมของภาคีการศึกษาและพระสอนศีลธรม
 • การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • รูปแบบการสอนแนวใหม่สำหรับการวัดในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
 • อนาคตภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่าง พ.ศ. 2559-2573
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
TOC:
 • ความคิดเห็นของผู้ตัดสินฟุตบอลที่มีต่อปัจจัยการตัดสินฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2558
 • ประสบการณ์การปรับตัวของเยาวชนไทยที่ย้ายถิ่นติดตามมารดามาอาศัย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
 • บ้านภู : อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผู้ไทกับการบริหารการพัฒนาในบริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
 • ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมกับโครงการต้านศิลปวัฒนธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินด้านการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
 • สภาพกาจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอศรีสงคราม และอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
 • การพัฒนาแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเอกชน สังกัดอัตรสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง
 • กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การพัฒนาระบบบัญชีในการบริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของกลุ่มเย็บผ้าฝ้ายพื้นเมือง บ้านกกไอ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
 • การสร้างพิณอีสานโดยใช้กระบวนการและเทคนิคการสร้างกีตาร์
 • พลวัตการนับถือผีของกลุ่มชาติพันธ์ลาวบ้านเนินสะอาดในบริบทสังคมสมัยใหม่
 • บทบาทของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
 • การสอนแบบโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมการออกเสียงและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • ยุทธศาสตร์การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรผู้ผลิตผ้าทอย้อมครามในเขตอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
TOC:
 • คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนม
 • แนวทางการจัดการโครงการเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทประชาคมอาเซียน
 • ผลการดำเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 • การบริหารจัดการในศควรรษที่ 21 ที่สัมพันธ์กับการใช้นวัตกรรมในสถานศึกษา
 • การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภาคประชาชนต่อต้านการทุจริตขององค์กรชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากว่านหางจระเข้ ของกลุ่มแม่บ้านป่าเสลา
 • รูปแบบการการจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างสรรค์ชิ้นงานแอพพลิเคชั่น รายวิชาการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
 • การประยุกต์นาฏกรรมวงดนตรีลูกทุ่งในสถานศึกษาเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • ผลการสอนแบบเพียร์ที่เสริมด้วยกิจกรรมการลงมือปฏิบัติทางฟิสิกส์ต่อมโนทัศน์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 8 ขั้น เรื่อง ลักษณะของครูที่ดีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
 • ประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมลภาวะทางแสง
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
TOC:
 • ผลกระทบของคุณภาพรายงานทางการเงินที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • การศึกษาสถานการณ์การค้าของผู้ประกอบการบริเวณด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
 • อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคืการ และธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 - ตัวบ่งชี้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
 • ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงคุณธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
 • การใช้โปรแกรมบัญชีการเงินโรงเรียนในการปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 • รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อิทธิพลของพระเจนดุริยางค์ที่มีต่อการศึกษาดนตรีตะวันตกในประเทศไทย
 • การเปลี่ยนแปลงของวงซายวายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 • กลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 • ประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง Data Envelopment Analysis กรณีศึกษาหมวดธุรกิจเกษตร
 • คุณลักษณะความเป็นองค์กรที่ดีของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • พุทธนวัตกรรมการพัฒนาระเบียบวินัยของเยาวชนไทย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 7 ฉบับที 1 มาราคม-เมษายน 2560
Note: ปีที่ 7 ฉบับที 1 มาราคม-เมษายน 2560
TOC:
 • การมีส่วนร่วมของชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะที่มีต่อการอนุรกษ์ทรัพยากระรรมชาติในเขตพื้นที่ป่าธรรมชาติ : กรณีศึกษาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้จิตวิญญาณความเป็นครูของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผลของการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวต่อสุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเรียนเสมือนจริงสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ และความภักดัของลูกค้า บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่านิยมหลักด้านการผลิต การมุ่งด้านการตลาด และการจัดการนวัตกรรมของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน ในเขตอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • แรงผลักดันในการดำเนินการเทคโนโลยีสะอาด กิจกรรมห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทย
 • สื่อใหม่กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว
 • ประเพณีเช็งเม้ง : คุณค่าที่มีต่อสังคมในเมืองหาดใหญ่
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
 • การประยุกต์และออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงของนาฏศิลป์ไทยและกัมพูชา
 • การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
 • การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1
 • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน และความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้อต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนแบบบทเรียนเว็บเควสท์กับการจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิม
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่ชายแดน
 • การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสังคมหลังชาวนาอีสารกรณ๊ศึกษานัยสำคัญต่อสังคมการเมืองไทยในปัจจุบัน งตาม
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที 1 มกราคม - มิถุนายน 2558
Note: ปีที่ 1 ฉบับที 1 มกราคม - มิถุนายน 2558
TOC:
 • Modeling methane emissions and rice yeild under various water management
 • Banana peel as biosorbent to remove Cu2+ ions from aqueous solotion
 • Impact of salt Addition during nanofiltration mambrane of natural organic matter and heavy metal contents
 • Biosorptin of Cu2+ ions onto pre-treated Tamarindus indica shell
 • การศึกษาและทดลองการแปลงกลูโคสจากลิกโนเซลลูโลส (กากปาล์มน้ำมัน)
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558
TOC:
 • ความคิดเห็นของนักศึกาาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • พฤติกรรมวัยรุ่นติดเกมส์ออนไลน์จนก่อคดีลักทรัพย์ : กรณีศึกษา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับวัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์ของโรงเรียนในจังหวัดนครพนม
 • การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 • ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 • สมรรถนะประจำสายงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม
 • การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายวังยางพัฒนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1
 • ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครพนม
 • การศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค และระบบเอ็นพียูอีเลิร์นนิ่งในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนครพนม : กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม
 • แนวทางการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
 • การศึกษาวงดนตรีหล่อโก้ว สมาคมฮั่วเคี้ยวเฮียบหวย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 • ปัญหาการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง
 • การประเมินพัฒนาการทั้งระบบ : การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
TOC:
 • A Study of the Marketing Channels of Ban Klangg's Later Chicken Feeders' Cooperative in Nakhon Phanom Province
 • The Relationship between Leadership Behavior and Motivatin, Organizational commitment and Job Satisfactin of Salepersons in retail Sotres
 • รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของทีมคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
 • การสังเคราะห์รูปแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนเสมือนจริงบนเว็บตามแนวคินสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ลิลิตพระลอ : การเสริมสร้งการเรียนรู้แลเจริยธรรมทางสังคม
 • วัจนกรรมในบทเพลงปลุกใจให้รักชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2510-2550
 • ดนครีนาเสป ค๊ะอัลอามีน กรุงเทพมหานคร
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม
 • กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมการเข้าร่วมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้โดยบูรณาการแนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเอง และการกำกับตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครู วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม
 • พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนกรณีศึกษารายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
 • ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียและแผนธุรกิจที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
 • อิเหนา : วีรบุรุษรักและนักรบ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
TOC:
 • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใช้เว็บเครือข่ายเพื่อค้นหาเส้นทางสนามกีฬาในมหาวิทยาลัยนเรศวรของนิสิตสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
 • การศึกษาสมรรถภาพทางกาย และสุขภาพจิตในกลุ่มผู้สู อายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 • มโนทัศน์เรื่อง "อำนาจ" ในวรรณกรรมอิงพงศาวดารจีนเรื่อง "เลียดก๊ก"
 • การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเอกลักษณ์ของโขนธรรมศาสตร์
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดนครพนม
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยคุณภาพครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนในช่วงต้นของศควรรษที่ 21
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออเฉียงเหนือ
 • การพัฒนาระบบการเรียนโดยใช้ชุมชนเสมือนจริงเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความรู้และสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาครูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 • การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชพีในศควรรษที่ 21
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณาญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ และผลของการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF
 • การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาตร์ตามทฤษฎีคอนาตรีคติวิสต์ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2