Search results

49 results in 0.06s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 • หมวด ๑ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • หมวด ๒ คำสั่งทางปกครอง
 • หมวด ๓ ระยะเวลาและอายุความ
 • หมวด ๔ การแจ้ง
 • หมวด ๕ คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่หนึ่ง บทนำ
 • ส่วนที่สอง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • ส่วนที่สาม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พงศ. ๒๕๓๙
 • ส่วนที่สี่ ภาคผนวก
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ภาพรวมของหน่วยงาน
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
 • ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
 • ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานด้านการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 • ผลงานความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่หนึ่ง บทนำ
 • ส่วนที่สอง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • ส่วนที่สาม การพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบในพื้นที่ขนาดใหญ่ตามกฎหมาย่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของสหพันธ์สาะารณรัฐเยอรมนี
 • ส่วนที่สี่ ภาคผนวก