วารสาร
96 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
Note: ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
TOC:
 • ค่ายพัฒนาการอ่านและการเขียน การพัฒนาครูบนฐานการชี้แนะและการให้ข้อมูลป้อนกลับ
 • Active Learning สู่ไทยแลนด์ 4.0
 • นิทานแห่งรัก จากใจครูสู่ศิษย์
 • วิธีการสอนอ่าน
 • PLC เครือข่ายครูอาสาช่วยเหลือนักเรียนไม่จบหลักสูตร
 • การพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงเรียนประชารัฐ ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วารสาร
424 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 วารสารได้รับการพิจารณานำเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสารไว้ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 วารสารได้รับการพิจารณานำเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสารไว้ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
TOC:
 • แนวทางการจำแนกข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อสังเคราะห์งานวิชาการ
 • เรื่องเล่าจากข่าวหนังสือพิมพ์ในสายพระเนครสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ "จดหมาเหตุชาวบ้าน ข่าวสมเด็จย่าวารรคตจากหนังสือพิมพ์"
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะร่วมกับการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การศึกษาอัตลักษณ์และอัคลักษณ์ร่วมของเพื่อนบ้าน : กรณีศึกษาลาว เมียนมาร์ และจีน
 • การรับรู้อัตลักษณ์ชุมชนของนักศึกษาชาติพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • การผลิตสื่อสร้างสรร์เพื่อเล่าเรื่องเพื่อนบ้านอาเซียน
 • แนวทางการจัดการทรัพยากรการเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลตะเคยนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 • จำปาดะ : บทเพลงและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไต้ร่วมสมัย
 • การบรรเลงแซกโซโฟนประกอบการแสดงหมอลำในอีสาน
 • การสืบทอดและการพิทักษณ์รักษามรดกภูมิปัญญาด้านเพลงพื้นบ้านภาคกลาง
 • กรจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประกอบอาชีพของตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรต์
 • ผลลัพธ์ของการปฏิบัติการทางเพศที่ปรากฎในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1
 • นิเวศวิทยาการเมืองว่าด้วยเรื่องการจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรม "ไร่หมุนเวียน" ปมปัญหาและความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชน
 • การติดตามผลบัณฑิต สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2557
วารสาร
216 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, วารสารวิชาการด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และการศึกษา
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, วารสารวิชาการด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และการศึกษา
TOC:
 • การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
 • การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์คาทอลิกให้กับสถาบันการศึกาาภายใต้บริษัทสมัย ชินะผา จำกัด
 • การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนักบุญเปโตร
 • คุณภาพชีวิตการทำงานและวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลค่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากทางการศึการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
 • คุณธรรมความนบนอบเชื่อฟังของพระนางมารีย์แบบอย่างชีวิตจิตพระสงฆ์สังฆมณฑล
 • จริยศาสตร์ที่ส่งเสริมชีวิตตามหลักศีลธรรมคาทอลิกในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
 • จิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาสาสมัครของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการอบรคุณธรรมเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกสามเณรคาทอลิก กรณีศึกษาสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สมพราน นครปฐม
 • หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงออกแบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
 • อนาคตภาพของผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561
TOC:
 • 3 องค์ประกอบ สู่ห้องเรียนที่สนุกสนาน
 • สามทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สำหรับครูวิทย์
 • การยกระดับสัมฤทธิ์ O-NET ด้วยนวัตกรรม School Test
 • การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้หลัก 3R's
 • สะเต็มศึกษา ปูนาพารวย
 • โรงเรียนปลอดขยะ
 • การบูรณาการการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
 • นานาร่ารู้กันภาษาพาที (ใบโบก ใบบัว)
วารสาร
82 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา : ความหวังใหม่ในการปฏิรูปการศึกษาไทย
 • การประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 • หลักสูตรฐานสมรรถนะ กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 • การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด "เด็กก็คือเด็ก"
 • การพูดภาษาของมือกับมือ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้คำถามจากข้อสอบ PISA เพื่อพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • DeManln Model รูปแบบแนวทางการเลือกการบริหารในยุุค Thailand 4.0
 • บนเส้นทางของความภาคภูมิใจ แห่งการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : ศึกษานิเทศก์ผู้ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2561
วารสาร
211 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562, วารสารวิชาการด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และการศึกษา
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562, วารสารวิชาการด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และการศึกษา
TOC:
 • บทความวิชาการ จากความขัดแย้งในครอบครัวสู่กระบวนการคืนดี : กรณีศึกษาครอบครีวยาโคบจากพระตริสต์ธรรมคัมภีร์
 • ประสบการณ์กับพระเจ้าในห้อง Lab
 • บทความวิจัย กระบวนการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของคุณลักษณะของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
 • ชีวิตบุญลาภ : ฐานรากคุณธรรมในชีวิตพระศาสนจักร
 • แนวทางการพัฒนาภวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารโงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 • หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย
 • องค์ประกอบการสร้างทีมงานในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
 • องค์ประกอบและการเปรียบเทียบความสุขภายในตนเองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
วารสาร
228 หน้า : ตาราง ; 28 ซม.
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)
TOC:
 • การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่:กระแสหลักของการเปลี่ยนแหลงในการบริหารงานภาครัฐ
 • การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:กรณีศึกษาหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทย บ้ายโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายน์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • สภาพและปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหาารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดหนองคาย:กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย
 • แนวทางการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 • ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในฐานะที่เป็นปฐมเทศนา
 • การนำหลักธรรมศีล 5 ไปใช้ในการดเนินชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศรีสะเกษเขต 1
 • ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในดรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 • การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารง่นในองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • การศึกษาเชิงวิเคราะห์รูปแบบของรัฐกับรูปแบบของการปกครองในพระพุทธศาสนาเถรวาท
 • การประยุกต์ใช้หลักธรรมอิทธิบาทในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • บทความวิชาการ
 • เขียนงานวิจัยให้เป็นกันเถอะ
 • การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามด้วยค่า IOC
 • ความคาดหวังของประชาชนที่อยากให้ครูเป็น
 • พุทธจิตวิทยากับการพัฒนาตน
 • การศึกษาไทยในกรอบอาเซียน
 • การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • หลักรัฐศาสตร์ที่ปรากฎในพระไตรปิฎก
วารสาร
264 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
TOC:
 • ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหวในไทยกับเนปาลคนละปรากฎการณ์คนละที่
 • แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในองค์กร
 • การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล
 • การพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบเชิงเส้น แบบไม่ใช่เชิงเส้น และโมเดลผสมผสาน
 • แก้ปวดเฉียบพลันได้อย่างไร
 • ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์
 • ไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองในมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • ปัจจัยทำนายสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ กรณีศึกษาในโรงพยาบาลเอกชนระดับนานาชาติแห่งหนึ่ง
 • การเสริมสร้างพลังอำนาจ การรับรู้การพัฒนาคุณภาพ บรรยากาศองค์การและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน
 • ผลของการเสิรมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถแห่งตนและบทบาทพี่เลี้ยงของพยาบาลโรงพยาบาลเวชธานี
 • คุณภาพบริการในห้องคลอดตามความคาดหวังและการรับรู้ของมารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายก
 • การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับห้องสมุดประชาชน
 • ระบบจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • รูปแบบสมรรถนะพนักงานบริการภาคพื้น บริษัท แบ๊กส์ บริการภาคพื้น จำกัด
 • ต้นแบบโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดินแบบอัตโนมัติสำหรับบ้านพักอาศัย
 • การพัฒนารูปแบบระบบนิเวศป่าไม้
 • ความเป็นไปได้และรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • รูปแบบของอีคิว เอคิว และสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีผลต่อพฟติกรรมสิ่งแวดล้อม
 • รูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร
 • การป้องกันตนเองจากสารเคมีทางการเกษตร
วารสาร
264 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
TOC:
 • Industry 4.0 อนาคตของอุตสาหกรรมไทย
 • Internet of Things : แนวโน้มเทคโนโลยีปัจจุบันกับการใช้งานในอนาคต
 • วัณโรค...โรคอันตรายที่ยังคงอยู่ในสังคม
 • การใช้สื่อสังคมออนไลน์และากรรู้เท่าทันสื่อสุขภาพของเยาวชนในอำเภอเมืองภูเก็ต
 • สมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อวัณโรค
 • รูปแบบการควบคุมและป้องกันมาลาเรียบูรณาการด้วยสิ่งแวดล้อมศึกษา
 • การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหารด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
 • รูปแบบการเสริมพลังอำนาจสตรีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • รูปแบบของสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสีเขียว
 • รูปแบบตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้
 • ผลการใช้ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง ตำบลดงบัง อภเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 • ปัจจัยสิ่งแวดล้อมศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนแบบของชาวบ้าน
 • ผลการใช้รูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ บริษัท โอกาโมดโตเท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
 • การประเมินวัฏจักรชีวิตและสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ปัจจัยและพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก:การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน
 • สถานการณ์และสภาพการดูแลสุชภาพของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านทีอาศัยในชุมชนเมือง ภายใต้มุมมองของผู้สูงอายุ ผู้ดูแล ชุมชนและผู้ให้บริการสุขภาพ
 • การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยแห่งความสำเร็จสำหรับการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • การเปรียบเทียบอำนาจการตรวจจับการลอกคำตอบและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของดัชนี และ GBT ในการตรวจจับการลอกคำตอบ
 • การศึกษาวัสดุทดแทนในการสร้างตัวแปลงแม่พิมพ์ขนาดกลางในขอบเขตของการต้านความล้าและความเสียดทาน
 • การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดละเอียดแบบตรวจวัดและปรับค่าชดเชยอัตโนมัติในกระบวนการผลิตชิ้นงานดิสก์เบรคหน้า กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
วารสาร
290 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
TOC:
 • สารก่อมะเร็งในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับโรงงานผลิตยาสมุนไพร
 • เทคโนโลยีไส้เดือนดินกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรม 4.0 ตอนที่ 1 ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
 • ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ผักตบชวา ต้นจอก และต้นธูปฤาษีเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชนในอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
 • ความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในอ่างเก็บบ้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ผลการใช้รูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมแบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญา
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนที่ผสมระหว่างผักตบชวากับถ่านแกลบให้ค่าพลังงานความร้อนสูงสุด
 • ผลการใช้ผลิตภัณฑ์วัดสีเขียว : ความรู้ เจตคิและความพึงพอใจต่อเกณฑ์วัดสีเขียว
 • การศึกษาและเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานระหว่างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแท็ปเล็ต
 • ทรานสิชันโมเดล กับการจำลองสถานะการปฏิสัมพันธ์ของระบบผู้เชี่ยวชาญ
 • แนวโน้มของระบบเก็บค่าผ่านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558-2568
 • ความคดหวังและการรับรู้วคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จใจการปฏิบั้ติการบินของสายการบินนกแอร์
 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ
 • การปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดในแหล่งน้ำดิบผลิตประปาและน้ำประปาหมู่บ้าน ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 • ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
 • เปรียบเทียบคุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาลในระบบการบันทึกแบบชี้เฉพาะของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานนแตกต่างกัน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยในกับการจัดการความขัดแย้งในโรงพยาบาลเอกชน
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกด้านการบริการพยาบาล สถาบันราชประชาสมาสัย
 • การรับรู้ภาวะสุขภาพองค์รควมของมารดาวัยรุ่น ครอบตรัว และสังคมรอบข้างของมารดาวัยรุ่นในจังหวัดเพชรบุรี
 • ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากกะหล่ำปลี ภูทับเบิก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและความภักดีในสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของคนเจนเนอร์เรชั่น 'Z'
วารสาร
290 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยาายน - ธันวาคม 25
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยาายน - ธันวาคม 25
TOC:
 • การวัดประสิทธิภาพเว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เว็บเทริกซ์
 • ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว
 • การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอนสู่มาตรฐาน ISO 50001
 • เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพ
 • การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรม
 • การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้สูงอายุ
 • บทบาทพยาบาลกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในภาวะไตวายเฉียบพลัน
 • ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนเจตภาคใต้
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการเกิดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบน
 • การรับรู้ของย่ายายต่อการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลในตึกสูติกรรม
 • ความชุกและปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ของประชาชนเขตชนบทภาคใต้ : กรณีศึกษา ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
 • ต้นแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ออนไลน์เพื่อเตือนภัยน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่
 • การพัฒนาคุณภาพการบริการสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำ
 • ปัจจัยการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ำของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
 • การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเสพยาเสพติดในเด็กและเยาวชนชาวเขาโดยการประยุก์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวนในพื้นที่ชานแดน จังหวัดตาก
 • การใช้สื่อประสมแอนิเมชั่นเพื่อเพิ่มจิตสำนึกความตรงต่อเวลา
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • กรประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวง
 • การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • แร่โพแทซที่พบในเกลือชั้นกลางในหมวดหินมหาสารคาม แอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
 • การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เรื่องพยัญชนะและสระไทย สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
 • ผลของภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนและบรรยากาศโรงเรียนโดยมีการรู้เทคโนโลยีและการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครูเป็นสื่อกลางต่อประสิทธิผลครูในโรงเรียนดีศรีตำบล ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา
 • ห้องเรียนแห่งอนาคต เป็นครูให้เป็โค้ช
วารสาร
406 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559
TOC:
 • ธุรกิจ SMEs ของไทยกับความเสี่ยงด้านต้นทุนในยุคการค้าเสรีอาเซียน
 • กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใต้สื่อสังคมออนไลน์
 • Library and Information Science Education in Indonesia
 • การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
 • เปรียบเทียบกฎหมายกับคำสั่งของคณะปฏิวัติ
 • กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถภาพของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์
 • ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์แนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักบินกองทัพอากาศ
 • การปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
 • การบริหารพื้นที่ทับซ้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอภเภอในสังกัดสำนังาน กศน. จังหวัดปทุมธานี
 • ทรรศนะของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 • การวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่ส่้งผลต่อความสุขมวลรวมของผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร-กลยุทธ์การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์และนโยบายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล
 • การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างการบริการเชิงสร้างสรรค์สำหรับบุคลากรในองค์กรธุรกิจโทรคมนาคม
 • กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
 • รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาที่มีประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของภาครัฐเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015
 • ความย้อนแย้งของสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นในประเทศไทยกับปัญหาคอรัปชั่น
 • ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอลำลูกกา
 • ประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของอำเภอในประเทศไทย
 • บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับปัจจัยจุงใจในการทำผลงานทางวิชาการของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
 • การศึกษาสภาพปัญหาปละประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาแบบอย่างจังหวัดอุทัยธานี
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของข้าราชการกองทัพอากาศ
 • คุณภาพหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1-3
 • แนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์
 • กำไรทางเศรษฐศาสตร์และกำไรทางบัญชีในการอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพย์-
วารสาร
375 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
TOC:
 • การนำกลยุทธ์ความมั่นคงของมนุษย์ไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน:การสร้างแบบแผนแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มคุณค่าทุนสีเขียวและเพิ่มขีดความสามารถให้กับทุนทางสังคม
 • การศึกษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ:แนวทางและวิธีการของแบบจำลองเพชร แบบจำลองเพชรสองเท่า และแบบจำลองเพชรคู่สองเท่า
 • นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่...คิดสร้างสรรค์ได้ใช้เทคโนโลยีเป็น
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการของสถาบันลดน้ำหนัก สลิมอัพ เซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤตจิกรรมการตั้งใจซื้อชุดขชั้นในวาโก้ซ้ำของผู้หญิงที่มาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ปัญหาและความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อสภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนดนตรียามาฮ่าในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การพัฒนาการบริหารจัดการโตรงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในหจังหวัดขอนแก่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • กลวิธีทางภาษาในการนำเสนอความคิดเกี่ยวกับ "การศึกษา" และ "การเรียนกวดวิชา" ในวาทกรรมโฆษณาสถาบันกวดวิชา
 • ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มธุรกิจการแพทย์และธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
 • ปัจจัยี่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องสำอางในเขตจังหวัดปทุมธานี
 • การัพฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การพัฒนาตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต์ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุชาดาการยาง
 • รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าคณะจังหวัด
 • การรับรู้ภาพลักษณ์ของร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
 • กลยุทธ์การจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
 • การสื่อสารทางการเมือง ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
 • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อกาแฟกระป๋องพร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การพัฒนาการบริหารจัดการการเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจถ่ายภาพ กรณีศึกษา ร้านถ่ายรูปศรีปทุมดิจิตอล
 • การบริหารจัดการโครงการเสาหลักเพื่อแผ่นดินตามแนวพระราชดำริ
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรกรณีศึกษา พนักงานเจนเนอเรชั่นวายในองค์กรเอกชน เขตสาทร และอโศก
 • การเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าระหว่างรถยนต์ประหยัดพลังงาน (อีโคคาร์) ยี่ห้อนิสสันกับยี่ห้อซูซูกิ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
 • การบริหารจัดการสิ่งแวด้อมใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืนของจังหวัดกระบี่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา
 • การประกันชีวิตผู้สูงอายุในมุมมองของผู้สูงวัยในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การบริหารจัดการที่ดีในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
 • กลยุทธ์การตลาดผสมผสานของอุตสาหกรรมแช่แข็งไทยสำหรับการส่งออกไปยังตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • การบริหารการประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การสื่อสารบูรรณการในยุคดิจิทัลในประเทศไทย:กรณีศึกษาสื่อวิทยุออนไลน์
วารสาร
379 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559
TOC:
 • Buddha Dhamma and Sufficiency Economy
 • แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและท้องถิ่น "ในศตวรรษที่ 21"
 • อิทธิพลขององค์กรต่อความปลอดภัยด้านการบิน
 • พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น
 • พัฒนาการแนวความคิดการจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว : จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออก
 • ตลาดน้ำกับการทำหน้าที่พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
 • แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับเยาวชนผ่านสื่อโทรทัศน์
 • การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น:ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ความเชื่อมโยงระหว่างการสื่อสารเรื่องค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ กับวัฒนธรรมไทยและอัตลักษณ์ไทย ในทัศนะของวัยรุ่นไทยภายใต้กรอบแนวคิดบนพื้นฐาน แนวคิด การใส่รหัสและถอดรหัสของ สจวร์ต ฮอลล์
 • ผลกระทบของการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรกับการทำงานเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานไอที เขตกรุงเทพฯ
 • ยุทธศาสตร์การจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์
 • ปัจจัยด้านงานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
 • ความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้ำจุนของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
 • ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • การบริหารจัดการที่มีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรสถานีวิทยุดทรทัศน์กองทัพบก
 • การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธานีตามแนวคิดตะวันออก
 • การบริหารจัดการด้านการอำนวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • การบริหารจัดการการเก็บขยะของเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
 • ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมเกษตรกรขององค์การบริหารส่วนตำบลในอภเภอเสิงสาว จังหวัดนครราชสีมา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัยภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน
 • การศึกษากระบวนการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในพท้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
 • การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษและคะแนนการสอบความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
 • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่้อการพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการความรู้เพื่อประสิทธิภาพทางการบริหารของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย
 • การบริหารจัดการการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของสำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1
 • การบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • คุณภาพด้านการทำงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ระบบป้องกันอัคคีภัยกับการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
 • นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก
 • ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
วารสาร
162 หน้า : กราฟ
  วารสารวิชาการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2555)
วารสารวิชาการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2555)
วารสาร
267 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
TOC:
 • การสื่อสาร พฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะ และการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของผู้ใช้รถยนต์เอนกประสงค์ กรณีศึกษา TBZ Culb แห่งประเทศไทย
 • องค์ประกอบด้านความสำเร็จของระบบสารสนเทศในการซื้อสินค้าออนไลน์บริบทสินค้าเด็ก
 • รูปแบบการปลูกฝังเด็กปฐมวัยในการรู้เท่าทันโฆษณาทางโทรทัศน์
 • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
 • แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
 • ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี
 • ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออ่าวลึก จัหงวัดกระบี่
 • กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบันเทิง
 • การธำรงรักษาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ของกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 • ระบบควบคุมไฟฟ้าในห้องพักด้วยบิร์ดรีเลย์แบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้ซิกบี
 • ปัญหาและอุสรรคเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 • ภาวะผู้นำชุมชนทางจิตวิญญาณและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแนวสัติเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนแบบองค์รวม ศึกษาเฉพาะกรณี ผู้นำชุมชนในจังหวัดปัตตานี
 • การนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญาในประเทศไทย
 • แรงจูงใจและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อด้านสภาพแวดล้อมและด้านการจัดการในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
 • การรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
วารสาร
258 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
TOC:
 • พฤติกรรมการท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มผู้บริโภคชายรักชาย (เกย์) เขตกรุงเทพมหานคร
 • การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวบึงกาฬเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : กรณีศึกษากลุ่มวัยทำงานและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
 • ผลการใช้ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับ E-mentoring เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
 • การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดตรีทศเทพ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • นโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่มีผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย
 • การใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัสเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจำนวนและรู้ค่าจำนวนของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
 • The Components to Promote the Morality on Honesty, Public Mind and Responsibilities for Students of Basic Education Schools
 • โอกาส อุปสรรคและแนวโน้มความร่วมมือด้านการค้าลงทุนไทย - จีน ภายใต้นโยบายเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำกฎกระทรวงฯ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานที่ใช้อับอาคารภาครัฐมาบังคับใช้กับอาคารภาคเอกชน
 • พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อระดับความสุขของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ผลการสอนด้วยภาพประกอบเสียงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอำที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
 • แนวโน้มการเป็นผู้ประการใหม่ในธุรกิจอาเซียนของประเทศไทย
 • การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
 • เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี
 • พฤติกรรมการเข้าชม ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากการเข้าชมนิทรรศการรัตนโกสินทร์
 • พัฒนาการงานพิธีกรรมของกองทัพอากาศตามหลักการองค์การสมรรถนะสูล
 • ศิลปะการใช้าษาในงานประพันธ์เพลงของยืนยง โอภากุล (ศึกษาเฉาพะกรณีเพลงในกลุ่มนามบุคคล)
 • ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วารสาร
308 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
TOC:
 • การพัฒนาแนวทางสนับสนุนการดำเนินกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย
 • กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจอิฐดินประสาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ กรณีศึกษา พนักงานต้อนรรับบนเครื่อบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้
 • การประสานงานระหว่างผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาหลัก กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร
 • ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
 • การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะและการประกอบการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยในโฆษณาเพื่อการท่องเที่ยว
 • การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังพลของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • การบริหารแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด
 • แนวปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุาย์ จังหวัดเชียงใหม่
 • การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 • การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 • การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
 • การใช้วิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปล และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
 • การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 กระทรวงศึกษาธิการ
 • ทรรศนะของนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนของสถานศึกษาอำเภอสวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 • กิจกรรมด้านศิลปะเพื่อพัฒนาความใส่ใจในการเรียนของเด็กออทิสติก
 • มุมมองต่อชีวิตและสังคมของเยาวชนที่กระทำผิดกรณียกพวกตีกัน
 • การเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเสียงเปลี่ยนรูปของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
 • การปรับบุทธศาสตร์ของธุรกิจกระเบื้องปูพื้และบุผนังในประเทศไทยเพื่อรองรับการแข่งขันจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • บทวิจารณ์หนังสือ Korean Unification : Inevitable Challenges
วารสาร
322 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
TOC:
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : กรณีศึกษากรมเจ้าท่า
 • แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรมสำหรับประเทศไทย
 • การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นของคดีโจรกรรมรถในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
 • การศึกษาระยะเวลาการคงอยุ่ของลายนิ้วมือแฝงบนเคสโทรศัพท์มือถือที่จมอยู่ในน้ำโดยใช้วิธีซุปเปอร์กลู
 • การศึกษาประสิทธิภาพของหมึกล่องหน ด้วยชนิดกระดาษที่มีความหนาแตกต่างกัน
 • รูปแบบการบริหารจัดการธุริกจโรงแรมขนาดเล็ก เขตพื้นที่จังหวัดตราด
 • โมเดลสนับสนุนการยอมรับการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือบริบท Financial Technology Startup
 • รูปแบบการจัดการศึกาาของจังหวัดจัดการตนเอง
 • การบริหารจัดการการสึกษาของสถานศึกษา ที่ต้ังอยู่ในชุมชนพหุวัฒนธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
 • การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิควิชาการ
 • ข้อเสนอแนะนโยบายการศึกษาอาเซยน ตามเป้าหมายโลก ค.ศ. 2030 และยุทธศาสตร์อาเซียน ค.ศ. 2025
 • ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนสายวิทยา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานคร
 • บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตตลิ่งชัน
 • ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหนองแขม
 • การใช้แท็บเล็ตพีซในการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี
 • ทรรศนะของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • การใช้หนังสืออ่านนอกเวลาเพื่อพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • การพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ความสัมพันู์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 1
 • บทวิจารณ์หนังสือ "ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีแห่งหนึ่งของโลกสอนวิธีคิด เล่มี่ 1 วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา
วารสาร
333 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
TOC:
 • การประมาณอายุคราบเลือดโดยวิธีทางจุลชีววิทยา
 • ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีหลักประกันทางธุรกิจโดยวิธีการประมูลโดยเปิดเผย
 • การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี
 • ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลชาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะทนายความต่อการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย
 • วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการพัฒนาความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย
 • การมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก
 • การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปอ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • พระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุษภาพชีวิตของประชาชน
 • ห้องสมุดมนุษย์ : แนวคิดและการปฏิบัติในทรรศนะของพระพุทธศาสนา
 • เพลงและดนตรีที่ปรากฎในละครรำของพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
 • สำนักดนตรไทยบ้านปลื้มปรีชา
 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 • การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเคอร์ของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
 • การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 • ผลการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 • การใช้บทบาทสมมติในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • การพัฒนากิจกรรมศิลปวิจาร์เพื่อส่งเสริมสุนทรียและการประเมินค่าสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดี ของผู้ใช้ธนาคารยูโอบี จำกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร
 • การสะท้อนความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วารสาร
136 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2558)
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2558)
TOC:
 • นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต
 • มหาวิทยาลัยกับธรรมภิบาล
 • คณะกรรมการ ป.ป.ช. กับการตรวจสอยทรัพย์สินแบบภาพนิ่งและการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
 • ภาระการพิสูจน์ในคดีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติและคดีร่ำรวยผิดปกติที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 • นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่อต้านการทุจริต
 • เส้นทางสู่ประชาธิปไตยทางการเมือง : จากเพลโตสู่กฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป
 • การสังเคราะห์การทุจริตคอรัปชั่นกับสถาบันประชาธิปไตย
วารสาร
114 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม. + 1 ซีดี-รอม
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
TOC:
 • นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต
 • นิติเศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยการทำงานของ ป.ป.ช.
 • Prevention of Corruption in Public Procurement in German Local Communities
 • A Public Administration Reform in the Philippine Bureau of Customs:The Case of Following and Not Following Costoms Regulatins
 • Hotspots of corruption
 • The Weakest Link:Investigation and Prosecution of Procurement-Related Corruption Cases in Tanzania and Uganda
 • Modification of Public Contracts as Source of Corruption:The Spainish Case
 • How to Improve Efectiveness of Anti-Curruption Expertice:Public Procurement Case
วารสาร
128 หน้า : ตาราง ; 26 ซม. + 1 ซีดี-รอม
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
TOC:
 • นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของ ป.ป.ช.
 • นิติเศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่อต้านทุจริต
วารสาร
166 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2560
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2560
TOC:
 • บทความทางวิชาการ : การทุจริตและการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
 • ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อภารกิจการต่อต้านการทุจริต
 • การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 • การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต : ประสบการณ์ของไทยและเกาหลีใต้
 • การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
 • แนวปฏิบัติตามกลยุทธ์ในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
 • การศึกษากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริค พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวทางการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต
 • การต่อต้านการทุจริตและความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ
 • บทความวิจัย การส่งเสิรมและสนับสนุนมาตรการลงโทษโดยสังคม
 • บทความปริทัศน์ Political Order and Political Decay : From the Industrial Revolutin to the Globalization of Demicracy
 • National Anti-Corruption Strategy - Phrase 3 (2017-2012)
 • Circumstantial Factors Affecting Anti-Corruption Efforts
 • Creating a Society wiht Zero Tolerance for Corruption
 • Promoting Political Will to Combat Corruption : Experiences of Thailand and South Korea
 • Implementing Preactive Corruption Prevention Strategy
 • Study on Corruption Suppression Mechanisms and Procedures under the Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (1999) and Its Amendments
 • Guielines on INcreasing Thailand's Score in the Corruption Perceptions Index (CPI)
 • Anti-Corruption Effort and Its Potential Risks
 • Research Article Promoting and Supporting Social Sanctin Measure
 • Book Review Political Order and Political Decay : From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy
วารสาร
142 หน้า : ตารางประกอบ, แผนภูมิประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2560
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2560
TOC:
 • บทความทางวิชาการ : รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการตรวจสอบทรัพย์สินของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 • ความท้าทายของงานปราบปรามการทุจริต
 • แนวทางและมาตรฐานสากลในการป้องกันการทุจริต
 • แนวทางการประยุกต์ใช้หลักการตลาดภาครัฐในการภารกิจการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย
 • การคอร์รัปชันกับผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบรรษัทข้ามชาติที่ประกอบธุรกิจประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
 • บทความวิจัย แนวทางและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายของรัฐบาลไทยในยุคปัจจุบัน
วารสาร
149 หน้า : ตารางประกอบ, แผนภูมิประกอบ ; 26 ซม. + 2 ซีดีรอม
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2561
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2561
TOC:
 • บทความทางวิชาการ : หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศมาเลเซีย
 • การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการต่อต้านทุจริต : ประสบการณ์จากขบวนการเคลื่อนไหวค่อต้านทุจริตในภูมิภาคอาเซียน
 • บทความวิจัย แนวทางป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริต : ศึกษากรณีรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดที่กฎหมายกำหนด
 • นโยบายประชานิยม : ผลกระทบและแนวทางการรับมือ
 • การนำระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ทรัพย์สินมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
 • มาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการอนุญาตโดยใช้อำนาจรัฐของต่างประเทศ
 • ป.ป.ช.ปกิณกะ การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
วารสาร
152 หน้า : ตารางประกอบ, กราฟประกอบ ; 26 ซม. + 1 ซีดีรอม
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2561
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2561
TOC:
 • ตอนที่ 1 บทความทางวิชาการ : มาตรฐานสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ FIDIC : ข้อสังเกตบางประการของสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จในประเทศไทย
 • ทางออกจากปัญหาการไม่มีบทบัญญัติบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริต : นิยามคำว่าทุจริต คดีละเมิดข้ามชาติ และกลไกต่อต้านการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
 • การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐขององค์การการค้าโลก
 • ตอนที่ 2 บทความวิจัย การให้อำนาจการจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วม กับบทบาทของหน่วยงานกึ่งตุลาการ : กรณีศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบประทเศโคลัมเบีย ตุรกี และมอลโดวา
 • พฤติกรรมข้าราชการในการปฏิบัติงานตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย
 • ตอนที่ 3 ป.ป.ช. ปกิณกะ ต่อต้านของการติดสอนบนข้ามชาติในสาธารณรัฐฟินแลนด์
วารสาร
37 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559)
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559)
TOC:
 • เมื่อไรที่ต้องประเมินค่างาน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยกับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รุ่นปีการศึกษา 2545-2553
 • การพัฒนาและประเมินโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงหานของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • การวิเคราะห์ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางการเงินของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารสาร
49 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
TOC:
 • นวัตกรรมการเขียนคู่มือการปฏบัติงาน
 • คน : พัสดุ
 • การพัฒนาเครืองปิดผนึกแอมพลู
 • ข้อมูลการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรออนไลน์
 • ฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์
 • เพื่มประสิทธิภาพการให้บริการเครื่อง Franz Diffusion Cell ด้วยระบบ Lean
 • หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ : มุ่งสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ด้านกายภาพและเคมีสำหรับทดสอบน้ำแข็งและน้ำดื่ม
 • ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talant Management
วารสาร
57 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
TOC:
 • นวัตกรรมการทำงานสังเคราะห์ของสายสนับสนุนวิชาการ
 • สุขในฐานะเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • การจัดการสารเคมีของภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงงานวิจัยสำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • การตรวจสอบความใช้ำด้ของวิธีการใช้น้ำยาแบบต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้สำหรับการตรวจวิเคราะห์ระดับยา TACROLIMUS ในกระแสเลือดด้วยเครื่อง ARCHITECT i1000sr
 • แนวทางการประยุกต์ใช้งานระบบ QR code กับงานฐานข้อมูลทางเคมี
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ LEAN
 • การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงสำหรับการอบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
วารสาร
206หน้า : ภาพประกอบสี, กราฟ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
Note: ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
TOC:
 • การประเมินคุณภาพด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยใช้การวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสครีในการพัฒนาชุมชนกรณีศึกษา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
วารสาร
334หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 25 ฉบับที่ 47 มกราคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 25 ฉบับที่ 47 มกราคม - เมษายน 2560
TOC:
 • ความเป็นปกติของการคอรัปชั่นกับการเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 • บนเส้นทางการพัฒนารัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ในสังคมไทยยุคการปฏิรูประบบราชาการ
 • ความรุ้ทางการเงิน : ตัวกำหนดและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการออม
 • การะบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกาากลุ่มซอสพริกป้าพุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • รูปเคารถขนาดใหญ่มหึมาทางศาสนา : การเปลี่ยนแปลง กระบวนการสร้างความหมายและภาพสะท้อนสังคมไทย
 • การสร้างสรรค์อนุภาคความวิเศษในนวนิยายมหัศจรรย์เรื่อง เดอะไวท์โรด
 • แนวคิดมานุษยวิทยากับการศึกษาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย
 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบบุคลิกภาพกับมิติของความรัก
 • การสื่อสารภายใต้มิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามแนวคิด Geert Hofstede
 • Teacher Perceptions and Course Development : A Case Study Dr. Yupaporn Seetrakarn
 • การตัดสินใจตามแนวทางทฤษฎีเกมและพระพุทธศาสนา
 • กำเนิดและพัฒนาการขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา : กรณีศึกษาพระศาสนจักรคาทอลิกและองคืกรพัฒนาเอกชนคาทลิกไทย
 • Move Analysis of Science and Engineering PhD Abstracts : Variations between the Two Disciplines in a Thai University
วารสาร
305 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 24 ฉบับที่ 44 มกราคม - เมษายน 2559
Note: ปีที่ 24 ฉบับที่ 44 มกราคม - เมษายน 2559
TOC:
 • Cerating the ASEAN Community Understanding Your Neighbors, Understanding Yourself : Understanding Stereotypes and Prejudice
 • วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ซาหวิ่น กำเนิด และพัฒนาการของรัฐลินยี่ของชาวจาม (ราว 500 ปีก่อนคริสตกาล - คริสต์ศตวรรษที่ 5)
 • การสร้่างเครือข่ายและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกาาเทศบาลเมืองบ้านสวน
 • วิเคราะห์ปัจจัยการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงความเชื่อในพิธีกรรมของไทยทรงดำ : กรณีศึกษาเขตตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
 • การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลนาฏดุริยางคศิลป์ไทยของวิทยาลัยราฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • A Conceptual Framework for Studying Factors Influencing Distance Learners' Access and Use of Information Sources
 • แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศานาเถรวาท
 • การอ้างถึงที่ปรากฎในหนังสือหลักราชการ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • รูปแบบกิจกรรมหลังเกษียณอายุตามความต้องการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การศึกษาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสารอย่างมีมารยาท
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบคุณภาพตราสินค้าสำหรับตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
วารสาร
354 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 24 ฉบับที่ 46 กันยายน - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 24 ฉบับที่ 46 กันยายน - ธันวาคม 2559
TOC:
 • การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเองของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คำนามประสมชื่ออาหารเกาหลีที่มี [pokkeum] เป็นส่วนประกอบ
 • บนเส้นทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในสังคมไทย : ยุคก่อนการปฏิรูประบบราชการ
 • บทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนช่วยรัตนโกสินทร์ตอนต้นบนพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
 • Sustainable Employee Engagement
 • พฤติกรรมและจริยธรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
 • พัฒนาการชายแดนไทย-กัมพูชา : การเกิดศูนย์พักพิงผู้อยพยและจุดเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของไทย
 • การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยชลบุรี
 • การแนะแนวเพื่อชีวิตที่ดีงามในคำสอนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
 • ปัจจัยที่มีต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • นัยยะแฝงภายใต้การปั่นจักรยานในมุมมองการสื่อสาร
 • Dimensional Location of the Thai Historical Novel in Rattanakosin Peeiod : A Study of Writings in 'Vinita Diteeyont (Wor.Vinijchaikul)
 • การวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าต้นน้ำดดยทุนทางสังคม
 • ธรรมราชา : เครื่องมือสร้างการยอมรับจากประชาชนในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย
 • ทัศนคติต่อการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการดำเนินชีวิตและความคล่องของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ
 • การศึกษาเชิงสำรวจ : การสัมผัสภาษาของผู้พูดภาษาไตหย่า อำเภอซินผิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วารสาร
324 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 25 ฉบับที่ 48 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Note: ปีที่ 25 ฉบับที่ 48 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
TOC:
 • คำนามประสมชื่ออาหารเกาหลีที่มี [ssam] เป็นส่วนประกอบ
 • ระบบช่องทางการจัดจำหน่ายไวน์ในเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี
 • กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
 • การพัฒนาการปรึกษากลุ่มบูรณาการพหุทฤษฎี ระหว่างทฤษฎีอัตถิภาวะนิยม และทฤษฎีเผชิญความจริง เพื่อเสริมสร้างเหตุผลเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิง
 • ผญาภาษิต : ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมสกลนคร
 • ชุมชนบ้านวากแง้ว : การฟื้นฟูและการดำรงอยู่ (พ.ศ. 2552-2558)
 • ความเชื่อเรื่องปีชงของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรี
 • วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ประเภทกลองก้นยาว กลองมองเซิง และเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายในรัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมืองจ๊อกแม)
 • การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการแก้ไขความยากจนของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • แรงจูงใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • การสื่อความหมายผ่านการเล่าเรื่องของโฆษณาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับท่านชายทางโทรทัศน์
 • การสร้างลัทธิจักรวรรดินิยมสมัยใหม่ของอังกฤษในสมัยเบนจามิน ดิสเรลี
 • "ความดี" "ความจริง" และ "ความยุติธรรม" ใน "คนนอก" ขจองอัลแบร์ การ์มูส์
 • การศึกษาความสัมพันธ์ของความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การและพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน โดยมีทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรกำกับ
วารสาร
320 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 25 ฉบับที่ 49 กันยายน - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 25 ฉบับที่ 49 กันยายน - ธันวาคม 2560
TOC:
 • แนวทางการสอนคำศัพท์ภาษาเกาหลีแก่ผู้เรียนชาวไทย : กรณีคำศัพท์ภาษาเกาหลีแท้
 • ความสำเร็จตามหลักอิทธิบาท
 • ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและอารมณ์ของชุมชนชาวประมงแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก
 • การขับเคลื่อนสังคมผ่านสื่อใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์
 • การพัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย : กรณีศึกษาห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ความเชื่อและพิธีกรรมของขบวนการฮะเร คริชณะในเมืองพัทยา
 • การพัฒนารูแปบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการให้บริการสารสนเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • การดูแลบิดามารดาสูงอายุตามหลักคำสอนเรื่องทิศหกในพระพุทธศาสนาของครอบครัวไทยพุทธ
 • บทบาทของผู้สูงอายุไทยต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
 • A Re-Criticism of The Lottery
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
 • การศึกษาคุณต่าด้านอัตลักษณ์ของศิลปะข้างถนนเพื่อการสร้างมุลค่าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • รูปแบบของนาฏกรรมในวงดนตรีลูกทุ่งในสถานศึกษา
วารสาร
142 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 28 กรกฎาคม - ธันวาคม 2552
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 28 กรกฎาคม - ธันวาคม 2552
TOC:
 • สถานภาพและบทบาทการสื่อสารเพื่อความเป็นพลเมืองของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในภาคตะวันออก
 • การสืบทอดภูมิปัญญาไทยและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวรรณกรรมเยาวชนไทยช่วง พ.ศ. 2546-2549
 • Father roles : The omitted roles in US magazine advertisments from the 1950s-1990s
 • การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจกับความต้องการด้านคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • การรับร้และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการสร้างโรงผลิตเหล็กหลอมเหลวและโรงงานผลิตเหล็กแท่ง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระนอง
 • ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่ชุมชนพึ่งตนเอง : กรณีกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • ปริทรรศน์หนังสือ สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสารศึกษา
วารสาร
328 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • การสื่อสารแนวคิดวิถีพุทธของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
 • ลักษณะวิธีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวพุทธ ตำบลหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา
 • The Study of Guideline and Identifying Key Ideas Based upon Buddha-Dharma for Development of the Youths in th eJuvenile Observation and Protection Centre
 • การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของนักสื่อสารชุมชนริมคลอง
 • ปัจจัยพยากรณ์ความสำเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
 • การจัดการชิ้นงานที่มาจากพลเมืองในข่าวของสื่อมวลชน
 • พลังของสื่อสังคมกับการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่
 • มุ่งสู่ชุมชนผู้ประกอบการ : โอกาสและแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจการเมืองของชาวประมงกว๊านพะเยา
 • ความเชื่อและโลกทัศน์ในชุมชนแม่ใสผ่านวรรณกรรมมุขปาฐะ
 • พลังกลุ่มไร้สังกัดในสังคมไทย : กรณีศึกษาว่าด้วยการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่แบบไร้องค์กรนำ
 • การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา
 • การจัดการแรงงานไร้ฝีมือข้ามชาติภายใต้กรอบกฎหมายแห่งประเทศไทย
 • พฤติกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
 • Children's Oppression in Roald Dahl's Children's Literature
วารสาร
160 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 20.5 ซม.
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
TOC:
 • การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทย
 • ภูมิปัญญาการใช้เหล้ายาเพื่อสุขภาพของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติก
 • การศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษต่อการเรียนการสอนผ่านระบบการเรียนอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning)
 • การผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • รูปแบบการเรียนรู้แบบประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 สำหรับนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา
 • ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษปีการศึกษา 2557
 • ความต้องการพัฒนาฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นในการเรียนแบบรวมกลุ่มผู้เรียนที่มีความรู้พื้นฐานต่างกันโดยใช้สิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้า
วารสาร
220 หน้า ; 26 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
TOC:
 • บทความวิชาการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลง
 • บทความวิจัย การวางแผนการจัดการโรงงานกล่องขนม สำหรับปริมาณการสั่งผลิตที่ไม่แน่นอนในแต่ละครั้ง
 • การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชากับพฤติกรรมการติดตามรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"
 • การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
 • รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1
 • การจัดการเรียนการสอนหลักสถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทะเล
 • การศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิดในจังหวัดปทุมธานี
 • องค์ประกอบการพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน
 • อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
 • องค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
 • การพัฒนาชุดกิจกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
 • การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • การเปรียบเทียบวัฒนธรรมข้ามชาติประเพณีเลี้ยงผีของชนเผ่าลั๊วะระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย
วารสาร
262 หน้า ; 26 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • บทความวิชาการรับเชิญ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
 • บทความวิจัย การใช้ข้อมูลทางบัญชีสำหรับนักกฎหมายในประเทศไทย
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย
 • การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่องการออกแบบการ์ตูน 2 มิติ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
 • การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการดำเนินธุรกิจระบบชำระเงินออนไลน์
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรรมแบบประสบการณ์จริง
 • การเพิ่มมูลค่า การพัฒนาขีดความสามารถ และปัจจัยอื่น ๆ ทีส่งผลต่อการตลาดอย่างยั่งยืนของสินค้าของสินค้าพรีเมี่ยมโอทอปจากผักตบชวา
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการวัดสมรรถนะโซ่อุปทาน ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
 • การศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการคลังสินค้า ร้านสะดวกซือ กรณีศึกษา : 7 - Eleven และ Family Mart
 • ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษา สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 • ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานต่อผลการปฏิบัติงานและการธำรงรักษาพนักงานในธุรกิจโรงแรม
 • ความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่มีผงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นในจังหวัดชัยภูมิ
 • ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล
 • รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
 • อิทธิพลของความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อคำภาษาไทยและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น : การศึกษาเชิงพฤติกรรม
วารสาร
130 หน้า ; 26 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
TOC:
 • การเขียนรายงานและการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน
 • สถาปัตยกรรมองค์กร : เครื่องมือบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่
 • รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า
 • การใช้วงจรคุณภาพในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือข่านศูนย์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 • รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
 • ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญาขอวนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
 • แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาวิททยาลัยนครราชสีมา
 • ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
 • ปัจจัยการตัดสินใจซื้อผ้าไหมของลูกค้าในเขตอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • แนวทางการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • การบังคับใช้กฎหมายจราจรในเขตเทศบาลำบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 • การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : ชุมชนชาวไทยพวน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
 • การพัฒนาดัชนีชี้วัดและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัดชลบุรี
 • การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วารสาร
188 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
TOC:
 • วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • อัตลักษณ์ของดิจิทัลเนทีในโลกออนไลน์
 • ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 • ความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • นโยบายการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อพฤติกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 • การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • ผลกระทบจากแรงงานต่างด้าวทำงานแย่งอาชีพคนไทยศึกษากรณีพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
 • การใช้เทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตำรวจสังกัดกองบัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • มาตรการป้องกันแก้ไขเด็กและเยาวชนกระทำผิดซ้ำของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 • กระบวนการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย
 • รูปแบบการส่งเสริมความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 • การบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตามความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์ฯ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
 • การบริโภคอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภควัยรุ่นเขตกรุงเทพมหานคร
 • รูปแบบการพัฒนาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
วารสาร
199 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
TOC:
 • บทความวิชาการ เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก
 • บทความวิจัย พฤติกรรมการท่องเที่ยวอุทยาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้
 • ตัวบ่งชี้สถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 • กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
 • การบริหารตามหลักบรรษัทภิบาลนนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 • แนวทางการศึกษาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
 • รูปแบบการบริหารศูนย์การศึกาานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร
 • การบริหารจัดการของโรงเรียนในเครือสารสาสน์เพื่อมุ่งไปสู่องค์การแห่งกาเรียนรู้
 • แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น
 • การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้รูปแบบ CSR
 • ระบบเศรษฐกิจชุมชนกับความสมดุลของป่าพรุ
 • สมรรถนะหลักและปัจจัยทางจิตวิทยาของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
 • ระบบการบริหารการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยานสถาบันการบินพลเรือน
 • ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับข่าวกีฬาผ่านสื่อใหม่ในกรุงเทพมหานคร
 • สมรรถนะผู้นำองค์กรทางธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • มาตรฐานทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ ศึกษาเฉพาะกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน
 • นวัตกรรมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ในชุมชนเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต
 • ทุนมนุษย์ บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ การรับรู้ความสามารถตนเองการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ที่ส่งผลต่อความพร้อมเพื่อการทำงานในประชาคมอาเซีนรของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
วารสาร
264 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
TOC:
 • บทความวิชาการ การจัดการศึกษาแบบภาคีหุ้นส่วน : แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
 • การใช้นวัตกรรมทางการสื่อสารในการเผยแผ่พุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์
 • บทความวิจัย The Internal Supervision Model for Improving the Management of Teaching in Nanning Private Higher Education Institutes, China
 • รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในมณฑลกว่างซี ประเทศจีน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตดีการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.
 • มาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในทัศนะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครราชสีมา
 • การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ผลของการใชเทคนิคการระดมสมองที่มีต่อความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์
 • การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • การให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเขตพื้นที่ปลูกกัญชาเสรี
 • การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
 • กลยุทธ์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
 • การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลาดเก่าปากบาง (หมื่นหาญ 150 ปี) จังหวัดสิงห์บุรี
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบแรงนูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียยนรอนุบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • มาตรการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย
 • การตัดสินใจใช้บริการโรงแรมบูติคของลูกค้าชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การประเมินวามต้องการจำเป็นการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยด้วยกระบวนกาวิจัยก่อรูปของครูโรงเรียนเอกชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
 • การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยกระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวิธีในสถานศึกษา : ศึกษากระบวนทัศน์ใหม่แนวทางการพัฒนาบริหารงานปกครอง
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
 • ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลจากการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 จังหวัดเชียงราย
 • ผลการใชชุดกิจิกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
 • การเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อิทธิพลของขีดความสามารถองคืกรต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัติบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วารสาร
252 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • บทความวิชาการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 • สถิติทีใช้ในการวิจัยทางการศึกษาที่มีตัวอย่างน้อย
 • บทความวิจัย Structural Equation Modelling of Effective Management of The Phrapariyattidhamma Schools in Thailand
 • ความสามารถที่เป็นแก่นของมวกเหล็ก สเต็คเฮ้าส์ในประเทศไทย
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในจังหวัดบุรีรัมย์
 • ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความซื่อสัตว์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 • ปัจจับของอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบของเยาวชน
 • ปัญหาบทบัญญัติการลงโทษจำคุก บิดามารดา หรือ ผู้ปกครองในกรณีเด็กและผู้เยาว์ กระทำความผิดตามคำส่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558
 • การพัฒนาและหาดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อเสมือนจริง
 • ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน บรรยากาศโรงเรียน และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • การสร้างแบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดสระบุรี
 • รูปแบบการบริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสนำนักงานการศึกษาประถมศึกษาระบอง เขต เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในบริบทประเทศไทย 4.0
 • รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
 • การประเมินโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • ปัจจัยเชิงสาเหตที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของเชฟโรงแรมในประเทศไทย
 • สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล
 • แนวทางการเสิรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จังหวัดนคาราชสีมา : กรณีศึกษาอำเภอโนนแดง
 • การบริหารจัดการวัด สู่องค์กรมาตรฐาน
 • การตรวจสอบโครงสร้างขององค์ประกอบในแบบวัดการรู้เรื่องการประเมินดวยการวัดฉบับสั้นและฉบับยาว
 • การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคม สำหรับนักเรียนมัธยศึกษาตอนต้นโรงเรียนกีฬา
 • รูปแบบการจัดการคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
 • รูปแบบการบริหารจัดการงานแนะแนวการสึกษาที่มีประสิทธิผล สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปทุมธานี
 • ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของมวกเหล็ก สเต็คเฮ้าส์ ในประเทศไทย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการกับผลการดำเนินงานของโรงเรียนานาชาติในประเทศไทย
วารสาร
130 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
TOC:
 • พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตภาคกลางตอนล่างของไทย
 • การพัฒนาแอพพลิเคชันช่วยบรรยายศิลปวัตถุด้วยรหัสคิวอาร์ สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กรณีศึกาาสถาบันอยุธยาศึกษา
 • การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวศูนย์สมุนไพรดอยสถิต ตำบลคลองเปรม อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชื่อเสียงขององค์กรของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
 • การตัดสินใจเลือกศึกษาค่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีและความฉลาดทางอารมณ์โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ความแปลกแยกจากงานของคนทำงานสมัยใหม่ : ศึกษาเปรียบเทียบพนักงานสายสำนักงานกับพนักงานสายการผลิตของบริษัทผลิตอาหารแห่งหนึ่งในเขตเมือง
 • ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมเพื่อการบริการวิชาการแก่สงัคมในรายวิชราเทคนิคการนำเสนอผลวาน
 • การประเมินโตรงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีโดยใช้รูปแบบซิป
 • อุปลักษณ์และหน้าที่ของอุปลักษณ์ในหนังสือชุดคำพ่อสอน
 • ความเข้าใจรัฐธรรมนูญของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • การลดต้นทุนการผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยการประยุกต์แนวคิดการบริหารฐานกิจกรรม กรณีศึกษาหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • การเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริง
วารสาร
124 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
Note: ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
TOC:
 • การศึกาาความต้องการที่แท้จริงของการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
 • การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ผ่านการสื่อการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก
 • รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการกับผลการปฏิบติงานของทรัพยากรมนุษย์ สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 • พฟติกรรมการเล่นการพนันของเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีเงินกองทุนหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่อาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 • การศึกษาแนวโน้มความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • การพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากาญจนบุรี เขต 8
 • การพัฒนาหลักสูตท้องถิ่นวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึการศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
วารสาร
124 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Note: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
TOC:
 • การประยุกต์ใช้งานเว็บบล็อกเพื่อส่งเสริมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยว กรณีศึกษาธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่
 • การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ในรายวิชาโปรแกรมธุรกิจประยุกต์ขั้นสูล
 • รูปแบบการดำเนินการจัดการวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • วิสัยทัศน์องค์กรที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ผลิตภัณฑ์ชุมชน : อาหารและสมุนไพร
 • การออกตัวแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน : อาหารและสมุนไพร
 • บทบาทผู้นำกับการส่งเสริมการสื่อสารองค์กร
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : ศึกษากรณีบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
 • การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจัดการสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงจร RLC โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 • ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลบวกของผลคูณของจำนวนเต็มหนึ่งกับเลขโดด 9 กับผลบวกของจำนวนเต็มเดียวกันกับเลขโดด 9
วารสาร
114 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
TOC:
 • แนวทางการพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็กปฐมวัย
 • การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย ชุด "พยุหนาวา ภูมิปัญญาภาษาไทย" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 • แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้องถิ่นศึกษาตำบลบางช้าง
 • การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนการปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี
 • คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
 • การพัฒนาการจัดกาประสบการณ์โดยใช้การสอนแบบโครงการเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำโครงการและทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 • การพัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 • ส่วนประสมทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจถ่ายภาพของประชาชนภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
 • การพัมนาสมรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล
 • การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กลุ่มจังหวัด "นครชัยบุรินทร์
 • การจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร ในเขตภาคตะวันออก
วารสาร
134 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
TOC:
 • บทความวิชาการ แนวทางการปฏิบัติในการขนส่งสินค้า ด้วยรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ
 • บทความวิจัย การนำยุทธศาสตร์การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มด้วยตนเองอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติเพื่อชะลอความเสื่อมถอยของผู้สูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี
 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะทางด้านการใช้ภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสหกิจศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับจุดเปลี่ยนตามบริบทของโลกยุคโลกาภิวัตน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลบางพระ อำเภอศรีาชา จังหวัดชลบุรี
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเพื่อการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
 • ผลของกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาต่อการตระหนักรู้ในตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจบนสื่ออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ ทักษะเป็นฐานความคิด ในรายวิชาการอ่านแบบบูรณาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • การผลิตถ่านกัมมันต์จากต้นข้าวโพดโดยการกระตุ้นทางเคมี
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
 • อาหารท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงป่าแห้งปลานิลแดดเดียว
วารสาร
304 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • การพัฒนาตัวแบบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรกรรมพื้นฐานของจังหวัดเพชรบุรี
 • นวัตกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล
 • พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การัพมนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 • การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสบู่ยี่ห้อง Kefir Beauty เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย
 • การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องพื้นฐานการวัดทางไฟฟ้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ในรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุในการเข้าสู่ยุค "สังคมสูงวัย" ในจังหวัดราชบุรี
 • สภาพและปัญหาการสอนพลศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
 • แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • การบริหารจัดการเพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวคิดากรบริหารจัดการยุคดิจิทัล
 • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • การวิเคราะห์ความสาสามารถทางการเรียนรู้ตามแยวทางพหุปัญญาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
วารสาร
178 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • กลุ่มไอดอล MUM48 กับการขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศในประเทศอินเดีย
 • การพัฒนาทักษะการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการผลิตงานข่าวของนักสื่อสารชุมชน
 • บทความวิจัย สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 • การบริหารจัดการโดยใช้เทคนิคและเครือข่ายสังคมที่ทันสมัยเพื่อให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
 • ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประชาชน โดยสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • การวิเคราะห์อุดมการณ์ในแบบเรียนภาษาอังกฟษสำหรับนักเรียนไทย : กรณีศึกษาแบบเรียน Direct Method Reader for Thai Students
 • พฤติกรรมการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ปัจจัยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี
 • ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากอากาศยาน
 • เปรียบเทียบความคาดหวังและคุณภาพบัณฑิตตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิต
 • การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วารสาร
138 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1กันยายน 2558
Note: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1กันยายน 2558
TOC:
 • ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพกับความสุขใจในการเรียนของนิสิตทันตแพย์
 • การพัฒนาหลักสูตรสร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูโดยใช้จิตตปัญญาปฏิบัติ
 • ระดับพัฒนาการทางจริยธรรมของนิสิตกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา
 • เศรษฐศาสตร์คุณธรรมในโลกทัศน์แห่งอิสลาม
 • พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีคุณธรรมของนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
 • คุณธรรมที่ปรากฏในสถานการณ์การจัดการภัยพิบัติประเทศญี่ปุ่น
 • การศึกษาผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกาษแนวพุทธเพื่อส่งเสิรมการเผชิญปัญาและความสุขของนิสิตปริยญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • การมีวินัยในการเรียนและพฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาที่ไดรับคำปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็นแบบอย่าง
วารสาร
175 หน้า : ตาราง
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)
วารสาร
406 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560
TOC:
 • การประเมินกำลังในสนามของชั้นพื้นที่ทางรีไซเคิลโดยทดสอบทะลุทะลวงด้วยกรวยแบบพลวัต
 • การควบคุมระดับน้ำในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิกแบบ 2 เงื่อนไข
 • การทดสอบจลนศาสตร์แบบไปข้างหน้าและจลนศาสตร์แบบผกผันของหุ่นยนต์แขนกล 6 แกน
 • การพัฒนา MATLAB GUI สำหรับการวินิจฉัยฟอลต์มอเตอร์เหนี่ยวนำ
 • ผลความเข้มสนามไฟฟ้าที่มีคุณภาพของชานมในกระบวนการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์
 • ศักยภาพการเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 100 ของเรือประมงชายฝั่งในประเทศไทย
 • การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งในการอพยพเมื่อเกิดอุทกภัย โดยการพิจารณาประเภทของผู้ประสบภัย
 • ปัจจัยในการกัดชิ้นงานด้วยมัดกัดเอ็นมิลล์โซลิดคาร์ไบด์เคลือบผิวไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ที่มีผลต่ออายุการใช้งานของคมตัดและเรียบผิว
 • พารามิเตอร์การผลิตที่เหมาะสมที่สุดของวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงและผงไม้ยางพาราโดยการใช้การออกแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน
 • การพัฒนาหุ่นยนต์ติตามผู้สูงอายุผ่านไคเนคด้วยควบคุมแบบฟัซซี
 • ช่วงความเชื่อมั่นแบบภาวะน่าจะเป็นโปรไฟล์สำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน
 • การตัดฟิล์มสองมิติตามขั้นคุณภาพ
 • ดัชนีภาพสีผสมจากข้อมูลดาวเทียม SMMS ของประเทศไทย
 • กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล กรณีศึกษาโรงงานจ้ำตาลกลุ่มวังขนาย
 • การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเมืองพัทยาสู่ประชาคมอาเซียน
 • การจัดเรียงของเมล็ดดอกทานตะวันและการบรรจุที่มีประสิทธิภาพ
วารสาร
157 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
Note: ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
TOC:
 • การทำนายการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้-ภายใต้สภาวะแวดล้อมทะเล
 • การพัฒนากำลังมอร์ต้าร์ผสมเถ้าถ่านหินและหินฝุ่น
 • การระบุกลไกการวิบัติแบบอาร์คในดินเหนียวอ่อนที่อยู่หลังกำแพงเสาเข็มรูปตัวแอล ตอกเรียงต่อเนื่องด้วยแบบจำลองกายภาพ
 • กรณีศึกษา : โมเดลทางด้านเทคนิคสำหรับวิธีการประเมินความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล
 • การพัฒนาวงจรสายพานกระแสรุ่นที่ 2 ที่ควบคุมได้ในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงกว้าง
 • การกำจัดก๊าซคาร์บอกไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพจากมูลโคด้วยวิธีดักจับด้วยน้ำที่ความดันต่ำ
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบสำหรับระบบการทวนสอบปริมาณการผลิตในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา : กรณีศึกษา
 • การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเพื่อลดเวลาการสืบค้นข้อมูลของเครื่องจักร กรณีศึกษา : บริษัทผลิตเครื่องจักรอัดขึ้นรูปโลหะแผ่น
 • การลดเวลาผสมในกระบวนการผลิตโลชัน
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของการหมักเอทานอลจากหฐ้าขจรจบและวัสดุเศษเหลือจากการตัดแต่งหน่อไม้
 • ผลของเกลือต่อการหมักและการยอมรับผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม
 • การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี
 • การพัฒนามาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพพนักงงานขายในธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
 • ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
 • รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
วารสาร
331 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
Note: ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
TOC:
 • การปรับความคลาดเคลื่อนของปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลองภูมิอากาศภาบใต้แบบจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก A2 และ B2
 • การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้จักรยานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
 • ผลกระทบทางความถี่ที่มีต่อสมรถนะการส้งกำลังไฟฟ้าไร้สาย
 • วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นซายน์ที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิ โดยใช้หลักการแปลงแรงดันเป็นกระแสที่ใช้ DO-CCTA
 • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการตรวจรับและการควบคุมกระบวนการสอบกลับของัตถุดิบขาเข้า กรณีศึกษา : โรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
 • การวางแผนการผลิตที่เหมาะสมของโรงงานเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยโดยใช้แบบจำลองเชิงเส้นผสมเต็มจำนวนเต็ม
 • แบบจำลองกำหนดการเชิงจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบพลวัต
 • การเพาะเลี้ยง Cordyceps militaris ด้วยเมล็ดธัญพืชและแมลงในท้องถิ่นและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Trichophyton rubrum และ Staphylococcus aureus
 • การสกัดน้ำแอปเปิลสดโดยใช้สนามำฟฟ้าแบบพัลส์ร่วมกับการบีบอัดเชิงกล
 • การประเมินการลอกล่อนของแลกเกอร์จากกระป๋องอาหารด้วยพารามิเตอร์ทางเคมีไฟฟ้า
 • รงคเลขของเส้นเชื่อมของกราฟเชื่อมต่อในทฤษฎีกราฟ
 • การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุระหว่างปัจจัยคัดสรร ความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การกลุ่มอุตสาหกรรมท่อเหล็ก
 • การสะสมความรู้ในตัวคนเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของแรงงานในสถานประกอบการ
 • สมรรถนะภาวะผู้นำระดับจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
วารสาร
331 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
TOC:
 • กระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินศักยภาพและเลือกแนวทางการใช้ประโยชน์จากกากของเสียอุตสหากรรม : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอุปกรณือิเล็กทรอนิกส์
 • การปรับปรุงกำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบโดยใช้ด่างเร่งปฏิกิริยา
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมและประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมอนุภาคของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต 2 ชั้นสำหรับการกำจัดอนุภาคจากกระบวนการคั่วกาแฟ
 • การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานความร้อนเชิงเหนี่ยวนำ
 • การพัฒนาเครื่งเคลือบเมล็ดข้าวสารด้วยกระบวนการฟลูอิไดซ์เบด
 • การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและทดลองของกระบวนการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์สำหรับประเมินการบิดเสียรูปและความเค้นตกต้างในชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กกล้า
 • ผลกระทบของธาตุโบรอนและลำดับขั้นต่อประสิทธิภาพการปรับสภาพเกรนละเอียดและเฟสยูเทคติกซิลิคอนในโลหะผสมหล่ออะลูมิเนียม-ซิลิคอน-แมกนีเซียม
 • การจัดลำดับความสำคัญข้อบกพร่องด้วยกระบวนการการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่ : กรณีศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • การประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพเพื่อปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ
 • การออกแบบโครงข่ายสัญจรสาะารณะโดยตัวแบบการเชื่อมต่อศูนย์กลางแบบไม่จำกัดความจุ : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี
 • การกำจัดฟอสเฟตในน้ำเสียโดยการดูดซับด้วยแตลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่
 • การหาค่าความยาววิ่งเฉลียของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเอ็กซ์โพเนนเชียลไร้พารามิเตอร์แบบเครื่องหมายโดยวิธีลูกโซมาร์คอฟ
 • การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ในอุตสาหกรรมโรงสีข้าว
 • รูปแบบการพัฒนาอาชีพผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • รูปแบบสมรรถนะภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับกลางในอุตสาหกรรมอาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
 • การลดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำประปา
 • การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับขับเคลื่อนระบบทำความเย็นแบบดูดซึมในประเทศไทย
วารสาร
231 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
TOC:
 • การศึกษาสมดุลและการออกแบบการดูดซับน้ำมันหล่อเย็นโดยชานอ้อยและชานอ้อยดัดแปร
 • การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองการคืบตัวสำหรับร่วมวิเคราะห์การทรุดตัวของเขื่อนหินถม
 • การปรับปรุงและการทดสอบภาคสนามต้นแบบเครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารโดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต
 • การพัฒนาสายอากาศระนายแบบช่องเปิดโดยใช้สตับครึ่งวงกลมที่ป้อนด้วยสายส่งระนาบร่วมสำหรับใช้งานในย่านความถี่ WLAN/WkMAX และ UWB
 • การสร้างและการวิเคราะห์เศราฐศาสตร์ของกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนนอนความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้ง
 • การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนค์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่งสำหรับประยุกต์ใช้งานกับการทำความเย็น
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องจำลองการชนคนเดินเท่าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เชิงเส้นแบบไร้แกน
 • ลักษณะรูปทรงของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อการอบแห้งยางพาราแผ่น
 • การประยุกต์หลักการ 3Rs สำหรับอุตสหกรรมถังน้ำมันเชื้อเพลิงพลาสติก
 • การพัฒนาฮิวริสติกเพื่อการจัดสรรเส้นทางการรับและส่งสินค้าที่มีชนิดและน้ำหนักที่หลากหลาย
 • การศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • การประมาณค่าความยาววิ่งเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุม Arcsine EWMA Sign แบบไม่ใช้พารามิเตอร์ด้วยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ
 • โพลีไฮตรอกซีอัลคาโนเอต:พลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรีย
 • สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอมพอสิต PU/BaSO4 ** การประมาณค่าช่องสัญญาณด้วยภาวะน่าจะเป็นสูงสุดสำหรับการไกล่เกลี่ยความผิดพลาดแบบปรับอัตราเข้ารหัสเหมาะสมกับการกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัม
 • การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย
 • การพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืน
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งประเภทของโครงสร้างเครนไฟฟ้าเหนือศรีษะในภาคอุตสาหกรรม
 • การบวนการลอดตะกอนแบบอากาศละลาย