หนังสืออ้างอิง
56 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
525 หน้า : ตาราง
    โครงการสัมมนาทางวิชาการ : นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2554 "Garduate School, Mahamakut Buddhist University: Research Symposium 2011/2554
โครงการสัมมนาทางวิชาการ : นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2554 "Garduate School, Mahamakut Buddhist University: Research Symposium 2011/2554
หนังสืออ้างอิง
487 หน้า
วารสาร
209 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
    อภินันทนาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2( มีนาคม-สิงหาคม 2555)
อภินันทนาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2( มีนาคม-สิงหาคม 2555)
วารสาร
117 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
วารสาร
108 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง ; 29 ซม.