เรื่องสั้น
128หน้า ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
204หน้า ภาพประกอบ
    รวมเรื่องร้างรักจากนักเขียนมืออาชีพ
รวมเรื่องร้างรักจากนักเขียนมืออาชีพ
วารสาร
หน้า
วารสาร
138 หน้า ตาราง 26 ซม.
วารสาร
175 หน้า
    ปีที่ 13 เล่มที่ 38 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2554
Note: ปีที่ 13 เล่มที่ 38 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2554
วารสาร
200 หน้า : ภาพประกอบ(สี) ; 26 ซม.
วารสาร
184 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
272 หน้า

ป่าราบ 2546

เรื่องสั้น
260 หน้า ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
223 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
145 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
135 หน้า ; 21 ซม.
    รางวัลชมเชย รวมเรื่องสั้นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2535
Note: รางวัลชมเชย รวมเรื่องสั้นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2535