วารสาร
117 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
วารสาร
51 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2556
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 2556
TOC:
 • ท่องเที่ยววัฒนธรรมตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • เชียงคาน...เมืองแห่งเรือนโบราณวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
 • แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตำบลหนามแดง
 • เพลงจากวรรณคดี
 • เล่าสู่กันฟัง
 • สังคมสงบสุขด้วยพุทธปรัชญา
 • ศิปลไม่สูญที่ศูนย์ศิลป์ : สะท้อนมุมมองจากบทบาทของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • บทความวิจัย : วัฒนธรรมองคืกรกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนางานของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • บทความวิจัย : กระบวนการให้บริการงานด้านศิลปวัฒนธรรมของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วารสาร
116 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556
TOC:
 • 39 ปีของแบบจำลองความจำขณะปฏิบัติการ : งานวิจัยและการประยุกต์
 • ผลของการอกกำลังกายบนลู่วิ่งไฟฟ้าที่มีต่อหน้าที่บริหารจัดการของสมองในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์
 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องการโรคอุจจาระร่วงรุนแรงจากเชื้ออีโคไล
 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความไว้วางใจในแพทย์ และความยึดมั่นในคำแนะนำของแพทย์ที่มีต่อผลลัพธ์การควบคุมเบาหวานของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
 • การวินิจฉัยทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยประยุกต์โมเดลลำดับขั้นคุณลักษณะและการทสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนาวิธีการคัดเลือกข้อสูบข้อถัดไปโดยใช้ทฤษฎีการตัดสินใจในการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างามรรถภาพการประเมินภายในสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิงบัติงานอิงสมรรนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
วารสาร
128 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เมษายน - กันยายน 2556
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เมษายน - กันยายน 2556
TOC:
 • ผลการฟังดนตรีไทยเดิมที่พึงพอใจต่อการเพิ่มศักยภาพความจำขณะคิดในผู้สูงอายุ : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • การเพิ่มการเลือกสนใจภาพและเสียงของนักเรียนด้วยการออกกำลังกายแบบผสนกายจิตด้วยไม้พลอง : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • ผลของการฟังเสียงสวดมนตร์ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบซี่กงต่อการเพิ่มความผาสุกทางจิตวิญญาณและลดความปวดในผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง
 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฟติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • พฤติกรรมคิดก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานเทศบาลตำบลในจังหวัดชลบุรี : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
 • ตัวแปรทำนายทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาของการรับรู้ความเสี่ยงในการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจเล่นเกมส์ออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองกับความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์โรงเรียนสาธิต
 • A Study of Using Picture Associate English Vocabulary Learning with Physical Activity