วารสาร
214 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
TOC:
 • สิบแปดเดือน พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์กับบทบาทผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • การกระจายอำนาจตัดสินใจในโครงการกับสิทธิกลุ่มผู้รัผลกระทบทางลบ : ทฤษฏี บทเรยนกับการพัฒนา
 • กลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับสากล : ศึกษากรณีข้อร้องเรียนของบุคคล
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ กรณีศึกษาเขตจังหวัดสระบุรี
 • ปัญหาความล่าช้าจากการพิจารณาว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่?
 • The evolotion of the Ombudsman :Western Australia :The case of Thailand :The case of Hong Kong
 • ท่านถาม เราตอบ
 • เล่าเรื่องด้วยภาพ
วารสาร
123 หน้า : ภาพประกอบสี ;ตาราง 26 ซม.
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
TOC:
 • ความพึงพอใจของประชาชนต่อการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
 • ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ชมมวยไทยต่อส่วนประสมทางการตลาดของสนามมวยราชดำเนิน
 • กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือใช้บัตร Wisdom ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
วารสาร
87 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง ; 28 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
TOC:
 • พุทธศาสนาในเกาหลีใต้หลากนิกาย หลายแนวทาง
 • พุทธจินกักนิกาย พ.ส.ล. และวิถีของคน
 • ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
 • วัชรยาน
 • พุทธศาสนามหายาน วัชรยาน เฟื่องฟูในสหรัฐอเมริกา
 • พุทธศาสนากลับฟื้นคืนในอินเดียยุคใหม่ได้อย่างไร
 • พุทธศาสนาในอาเซียน
 • คัมภีร์ใบลานของไทย คัมภีร์แห่งพุทธศาสนา
 • หลักชาวพุทธจุดเริ่มจุดร่วมที่มารวมกันรุ่งโรจน์ (สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ)
 • เอกภาพบนความหลากหลายในพระพุทธศาสนา
วารสาร
43 หน้า ; 29 ซม.
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
TOC:
 • คดีอาญาที่ขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2555
 • ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บรการสาธารณะขององค์การบริการส่วนตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ศึกษาการประยุกต์ใช้พุทธวิธีการสอนในการปฏิบัติงานของนักจัดรายการวิทยุในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน:กรณีศึกษาโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
วารสาร
300 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559
TOC:
 • The Benefits of Recursion, Discursion, and Indeterminacy in Writing : A Mixed Approach
 • ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุ
 • Motivation and Strategies in English Learning of University Students
 • Tourism Management of Community on Local Wisdom Based for Local textiles in Roi Kaen San Sin Cluster Provinces for Promoting to be the Creative Tourism
 • การศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์สมรรถนะของผู้ตัดสินฟุตบอล
 • กลยุทธ์การจัดการการตลาดวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
 • สภาพการรับรู้ของผู้ประกอบการวิสหกิจชุมชนและบุคคลทั่วไปต่อความรู้ด้านมาตรฐานฮาลาล
 • ผลกระทบของมารรถนะทางการบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญีห้างหุ้นส่วนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
 • โมเดลการสัมมนาบนเว็บตามหลักการสื่อสารแบบลอจิคอลเพื่อเสริมสร้างการคิดและพฤติกรรมการสื่อสารของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา
 • สาเหตุและปัจจัยการตั้งครรภ์ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โมเดลเชิงสาเหตุที่มีต่อความยคดมั่นผูกพันในงานของนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • การพัฒนาทักษะการวิจัยและจิตวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนชายขอบ : กรณีเกาะญวน จังหวัดนครสวรรค์
วารสาร
164 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
TOC:
 • โมเดลเชิงวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
 • ผลของการฝึกเคลื่อนไหวร่างกายด้วยบันไดลิงประยุกต์พร้อมจังหวะที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในธุรกิจค้าส่ง กรณีศึกษา ร้านธนะรุ่ง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานบนพื้นฐานแนวคิดอินเตอร์แอกทีฟคอนสตรัคคิวิสซึม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 • แนวทางการป้องกันนักศึกษาออกกลางคันของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
วารสาร
117 หน้า: ภาพประกอบ, กราฟ ; 26 ซม.
  ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
TOC:
 • ทฤษฎีการเข้าลู่เข้าสำหรับปัญหาอสมการการแปรผันและปัญหาจุดตรึงของการส่งหลายค่า
 • การประเมินศักยภาพของพลังงานคลื่นในทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวไทย โดยประยุกต์ระบบจำลอง Swan
 • สมบัติเชิงกลและโครงสร้างทางจุลภาคของเขาควายน้ำ ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง
 • ตัวแบบพยากรณ์ปริมารณการส่งออกแป้งมันสำปะหลัง
 • รูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของแกนนำสุขภาพชุมชน ตำยบเมองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • การเจริญเติบ)ตและพัฒนการขึ้นใหม่ของรากยางพาราหลังการฝังท่อมินิไรโซตรอน
 • การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกการออกเสียงคำภาษาไทยที่ใช้ ร และ ล เป็นพยัญชนะต้น โดยใช้แบบจำลองฮิตเดนมาร์คอฟ
 • การนำความร้อนของคอนกรีตบล็อกแทรกแผ่นยางธรรมชาติ ผสมหยวกกล้วย
 • คุณภาพอากาศทางจุลินทรีย์ในสถานศึกษาปฐมวัย
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคเมตาจีโนมิกส์เพื่อค้นหายีนของเอนไซม์ทนร้อนจากบ่อน้ำพุร้อน
วารสาร
148 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
TOC:
 • A Study of the Marketing Channels of Ban Klangg's Later Chicken Feeders' Cooperative in Nakhon Phanom Province
 • The Relationship between Leadership Behavior and Motivatin, Organizational commitment and Job Satisfactin of Salepersons in retail Sotres
 • รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของทีมคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
 • การสังเคราะห์รูปแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนเสมือนจริงบนเว็บตามแนวคินสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ลิลิตพระลอ : การเสริมสร้งการเรียนรู้แลเจริยธรรมทางสังคม
 • วัจนกรรมในบทเพลงปลุกใจให้รักชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2510-2550
 • ดนครีนาเสป ค๊ะอัลอามีน กรุงเทพมหานคร
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม
 • กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมการเข้าร่วมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้โดยบูรณาการแนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเอง และการกำกับตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครู วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม
 • พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนกรณีศึกษารายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
 • ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียและแผนธุรกิจที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
 • อิเหนา : วีรบุรุษรักและนักรบ
วารสาร
146 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
TOC:
 • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใช้เว็บเครือข่ายเพื่อค้นหาเส้นทางสนามกีฬาในมหาวิทยาลัยนเรศวรของนิสิตสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
 • การศึกษาสมรรถภาพทางกาย และสุขภาพจิตในกลุ่มผู้สู อายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 • มโนทัศน์เรื่อง "อำนาจ" ในวรรณกรรมอิงพงศาวดารจีนเรื่อง "เลียดก๊ก"
 • การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเอกลักษณ์ของโขนธรรมศาสตร์
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดนครพนม
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยคุณภาพครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนในช่วงต้นของศควรรษที่ 21
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออเฉียงเหนือ
 • การพัฒนาระบบการเรียนโดยใช้ชุมชนเสมือนจริงเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความรู้และสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาครูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 • การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชพีในศควรรษที่ 21
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณาญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ และผลของการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF
 • การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาตร์ตามทฤษฎีคอนาตรีคติวิสต์ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วารสาร
94 หน้า : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม - มิถุนายน 2559 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม - มิถุนายน 2559 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • ผลของสารช่วยติดที่มีต่อความคงทนของสีผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน้ำตาล
 • การศึกษาและทดลองวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพื่อใช้ในงานแกะสลักทดแทนไม้
 • สบู่ต้านเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบจากผลมะขามป้อม
 • ผลของผงขี้เลื่อยและนำยางพาราต่อสมบัติของคอมพอสิตโฟมแป้งมันสำปะหลัง
 • สารสกัดสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากเปลือกกล้วยหอมทองโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายที่สภาวะต่ำกว่าจุดวิกฤติ
 • การศึกษาและวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์ที่เกิดจากหลอดไดโอดเปล่งแสงของไฟถนน
 • การประเมินการปนเปื้อนแบคทีเรียบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
วารสาร
186 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ, กราฟ ; 26 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย ผลของการเติมสารนาโนเงินในสารฉาบแบบนุ่มชนิดอะคริลิกต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล
 • สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดกลางในพื้นที่ป่าชายเลนปลูกปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
 • การศึกษาและการพัฒนาต้นเชื้อผักดองสำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากพืชเพื่อการบริโภค
 • การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาที่ชีวมวลสัมผัสกับความร้อนของผลิตภัณฑ์น้ำมันชีวภาพบนเครื่องไพโรไลซิสแบบต่อเนื่อง
 • ความเหมาะสมของดินพรุเพื่อการปลูกปาล์มน้ำมันในตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การวิเคราะห์ปริมาณยูจีนอลและไอโซยูจีนอลพร้อมกันในยาไทยพื้นบ้านบางชนิด
 • ความคงทนของสีและการต้านรังสียูวีของผ้าไหมย้อมชา
 • การพยากรณ์ระดับน้ำโดยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมด้วยข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลอง
 • ผลของกระบวนการแปรรูปที่แตกต่างกันต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ปริมาณแอนโธไซนานิน ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และการยอมรับจากผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ชาใบข้าวก่ำ
 • การประเมินปริมาณกรดคลอโรจีนิก กรดคาเฟอิก กรดเฟอร์รูลิก และกรดพาราคูมาริกในเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร
 • ระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย
 • ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่าดัชนีความขาวและความแข็งแรงของเปลือข้าวโพด
 • การศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพแสงสว่างไฟถนนสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน
 • การออกแบบกระบวนการลงลายมือชื่อดิจิทัลตามตำแหน่งงานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 • การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการกิดการกดรัดเส้นประสาทมีเดี่ยนบริเวณอุโมงค์อุ้งมือในพนักงานโรงพยาบาลชลประทาน
 • บทความวิชาการ การผ่าตัดฝังวัสดุที่เพดานอ่อนในผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
วารสาร
90 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
  ธันวาคม 2559
Note: ธันวาคม 2559
TOC:
 • งานยังไม่เสร็จ
 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระเจ้าแผ่นดินผู้สถิตในหัวใจไทยนิจนิรันดร์
 • จาก...ดิสโก้ สู่ วอลซ์
 • น้ำทิพย์จากฟ้าสู่ปวงประชาในแผ่นดิน ในวันที่พ่อไม่อยู่
 • เปิดประตูสู่โครงการตามรอยทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันของมูลนิธิชัยพัฒนา คนกับป่า วิถีที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • สูตรอาหารจากสวนหลังบ้าน(ชัยพัฒนา) ไข่พระอาทิตย์
 • ข้ามขอบฟ้าไปกับชัยพัฒนา แรงบันดาลใจตามรอยเบื้อพระยุคลบาทของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่
 • อิ่มริมทางแบบชัยพัฒนา
 • รายนามผู้บริจาคสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2559
 • รายนามผู้บริจาคสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูภาคใต้ เดือนพฤษภาคม -เดือนกันยายน 2559
 • รายนามผู้บริจาคสมทบวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2559