วารสาร
206 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
TOC:
 • การพัฒนาและประเมินความคิดสร้างสรรค์ในสถานศึกษา
 • การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research : R to R) สำหรับการวิจัยทางการศึกษา
 • การเรียนภาษาอังกฤษแบบวิทยภาษาบูรณาการ : แนวคิดและมุมมองสำหรับครูไทย
 • การัพมนาระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคามที่ร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • การประเมินหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต : กรณีศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 • ผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้านทักษะการพูดโดยการแสดงละครของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์
 • ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและเจตคติต่อวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 ของนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอนโดยกำหนดวินัยในห้องเรียน การใช้เพลง การใช้คำถาม และภาพการ์ตูนประกอบการสอน
 • การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการออกแบบย้อนกลับ
 • ความสุขของบุคลากรสายสนับสนุน : กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบจำกัดและวิธีถอถอยโลจิสติก ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบเอกรูป
 • ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็ฯเลิศของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังมณฑลนครราชสีมา
 • การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้เบริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 • การจัดการทรัพยากรป่าชุมชนแควระบม-สียัดในเขตป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม
 • สมองแห่งพุทธะ : วิธีฝึกสมองกับจิตใจให้ตื่นรู้ เพื่อนำไปสู่ความสุข ความรัก และปัญญา
วารสาร
180 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (34) มกราคม - มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (34) มกราคม - มิถุนายน 2559
TOC:
 • บทความวิชาการ ย้อนร่องรอยการจำหน่ายผลงานศิลปะของไทยช่วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
 • สุนทรียศาสตร์กับศิลปะ : จากการเสอนภาพตัวแทนถึงสุนทรียะเชิงสัมพันธ์
 • บทความวิจัย การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษาสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระด้บอุดมศึกษาแห่งชาติ
 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรีในศตวรรษที่ 21
 • การวิเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • การศึกษาการใช้นาฏกรรมบำบัดต่อความเครียดของผู้ต้องขังชายแรกเข้าในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จ.ปทุมธานี
 • การศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทยนอกกระแสที่ได้รับรางวัลระหว่าง พงศ. 2543-2555
 • การสร้างสรรค์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากทฤษฎีการรื้อสร้าง กรณีศึกษาผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้าน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • การออกแบบในงานภาพยนต์กับบริบทสังคมและวัฒนธรรม : กรณีศึกษาผลงานของหม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุลในช่วงปี 2553-2557
 • โขนวิจิตรนาฏศิลป์ชั้นสูง : กรณีศึกษาการถ่ายทอดการสอนโขนจากรุ่นสู่รุ่นของนักเรียนโขนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • จิตรกรรมสีน้ำสร้างสรรค์ชุดอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พื้นที่ทางการเมือง เศรษฐกิจสังคมและศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดนครราชสีมา
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีของวงออร์เคสตราเยาวชนในประเทศไทย
 • พัฒนาการดภาพยนต์รักของไทย ระหว่างปี พงศ. 2545-2555
 • เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมศึกษาในประเทศไทย
 • อัตลักษณ์ที่ลื่นไหลของตลาดนัดนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสาร
158 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (35) กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (35) กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
TOC:
 • บทความวิชาการ ราย็อง (ระยอง) : เมืองชองบนเส้นทางอารยธรรมฝั่งทะเลตะวันออก
 • พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการใช้ศิลปวัฒนธรรมสร้างความทันสมัย
 • ผู้กำกับศิป์ในบริบทสังคมไทย
 • ศาสดาในรูปพระมหาคัมภีร์แห่งศาสนาซิกข์ : แห่งประวัติศาสตร์ ความหมาย และองค์ประกอบ (อรรถาธิบายเชิงเปรียบเทียบ)
 • บทความวิจัย การศึกษาวัฒนธรรมอาหารอาเซียนเพื่อประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
 • การศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบเรขศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีต้นแบบบุคลิกภาพสำหรับสินค้าที่มีความเกี่ยวพันสูงระหว่างกลุ่มเมโทรเซ็งลและกลุ่มอูเบอร์เซ็กชวล
 • การพัฒนาตันแบบคุณลักษณะนักจัดการธุรกิจการแสดงที่พึงประสงค์
 • สัมภารวิบาก : อสงไชยกาลกับปณิธานพระโพธิสัตว์
 • การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทดำในจังหวัดเลย
 • ผ้าไหมทอมือพื้นบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
 • ดนตรีชาวมอแกนกับแนวทางการฟื้นฟู
 • แนวทางการจัดตั้งโตรงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตหย่าบ้านน้ำบ่อขาว ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • วัฒนธรรมสีเขียวเพื่อจริยธรรมผ่านสื่อภาพยนตร์สารคดี
 • กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำพิพิธภัณฑ์เชิงนิเวศชุมชนเผ่าพื้นเมืองปกาเกอะญอ จังหวัดตาก
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ปรากฎในเรื่องสั้น รางวัลซีไรต์ ชุดก่อกองทราย
วารสาร
64 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
TOC:
 • An Adoption of Social Media Monitoring Tools for Business and Market Research
 • Aspect Evaluation by using Overall Rating and Category Characteristics of Reviews
 • Development of E-learning Contents for Exchange Students
 • Efficiency of Speed Reading and English Reading Comprehension of Undergraduate Students in Thailand
 • How Japanese Organizations Promote Person-Environment Fit in Cress-Cultural Perspective
 • Key Management Factors Affecting Energy Control Capability in Small and Medium Scales Industries
 • Measuring of Finincial Literacy of Undergraduate Students in Business Japanese Program (BJ) at Thai-Nichi Institute of Technology
 • Peacekeeping in ASEAN and the OAS a Comparative Analysis
 • Societal Model for Securing Internet of Things
 • Startups and the Growth of an Industrial Cluster
วารสาร
64 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Note: ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
TOC:
 • Comparison of Efficiency between TNI English Ability Test and TOEIC Test
 • An Analysis of Factors Affecting the Potential Development and Innovation of Thailand Industrial Sector
 • The Study of GEN-M ON Consupmtion Information Behavior
 • A Competitive Development of Thai-Japanese Joint Venture Cooperation
 • Design of Model Emotional Risks Analysis on Facebook
 • Perveived Vlues and Their Effects on Intention to Adopt Online Learning
 • Work Life Balance, Work Values Prediction Organizationa Citizenship Behavior of Personnel Working in Organizations Involoved in Preperty Management
 • Attitudes and Bahaviors if Residential Electircity User Towards Information on Electricity bills of the Metropolitan Electricity Authority
 • Designing Supplier Performance Evaluation Criteria for Automotive Parts Using Factor Analysis Approaches : A Case Study
 • The Relationships between Academic Self-efficacy and Academic Achievement for Business Finance Course
วารสาร
60 หน้า : ภาพประกอบ, กราฟ ; 29 ซม.
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
TOC:
 • A Design of Low Cost 12-Lead ECG Acquisiton System Using Raspberry PI
 • A Method for Determining Inbentory Policy Parameters for a Single Product under Limited Space
 • A Study on Analysis and Design of Geometric Tolerances of Machine Tools
 • Application of Minitab 17 Statistical Software to Analysis of Students of the Faculty of Engineering, Thai-Nichi Institute of Technology
 • Developmetn of Instantaneous Surface Temperature Sensor for Reduction of Heat Losses in Internal Combustion Engives
 • Energy Properties of Torrefied Biofuel from Celulose
 • Lase Peening for Surface Enhavcement of Stainless Steel
 • Studies on Nitrate Reduction by Zinc-doped Titanium Dioxide Photocatalyst
 • The Effect of Visual Search Patterns of Non-Geometric Shape Inspection Tasks
 • Thin Film Sensors for Measuring Oil Film Condition in Machine Sliding Surfaces
วารสาร
90 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2559
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2559
TOC:
 • สาส์นจากนายกสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • การใช้กฏหมายละเมิดลิขสิทธิ์กีฬาตามแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • องค์ประกอบที่สำคัญของผู้นำใฝ่บริการ
 • การยกระดับสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาสถานภาพนิสิตในโควต้านักกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร
 • การจัดการโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
 • การจัดการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี
 • คณะกรรมการสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย (ส.จ.ก.ท.)
 • คำแนะนำสำหรับเขียนบทความลงวารสารฯและขั้นตอนการตีพิมพ์งานวิจัย
วารสาร
82 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
TOC:
 • สาส์นจากนายกสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • Elite Sport Policy:Changes and Transformation of the Elite Sport Policy in China
 • การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการการกีฬาของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชมคมอาเซียน
 • อิทธิพลของทัศนคติเรื่องการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของแฟนฟุตบอลสโมสร
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อเสื้อสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
 • ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์สุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนในจังหวัดกระบี่
 • ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการกลับมาใช้บริการสนามกอล์ฟในภาคตะวันออก
 • คณะกรรมการสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย (ส.จ.ก.ท.)
 • คำแนะนำสำหรับเขียนบทความลงวารสารฯและขั้นตอนการตีพิมพ์งานวิจัย
วารสาร
113 หน้า : แผนภูมิ ; 26ซม.
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
TOC:
 • การศึกษาค่าความเชื่อมั่นของคะแนนแบบทดสอบอัตนัยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีจำนวนผู้ตรวจและรูปแบบการตรวจให้คะแนนต่างกัน โดยใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
 • การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
 • กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย : กรณีศึกษาอุตสาหกรรรมอาหารทะเล
 • ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล
 • กระบวนการและเส้นทางพาณิชยน้ำมันเถื่อนข้ามชาติในพื้นที่ด่านชายแดนภาคใต้ไทย-มาเลเซีย
 • สิทธิชุมชนกับการพิทักษ์เขาคูหา
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
 • การบริหารสถานศึกษาในสังคมพหุวัวฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
วารสาร
85 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2559
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2559
TOC:
 • ข่าวพระราชกรณียกิจ
 • บทความเฉลิมพระเกียรติ พระเมตตาจาก ภูผา สู่ มหานที
 • ในความทรงจำ บทสัมภาษณ์นายกิจจา ผลภาษี
 • ร้อยเรื่องร้อยโครงการ หมู่บ้านยามชายแดน : ยามเฝ้าระวังตามแนวชายแดน
 • ประชาหน้าใส นายอุ่นเรือน เกิดสุข
 • คร้ังหนึ่งในชีวิต (ชีวิตพอเพียง) ผ้าไหมแพรวา สืบสานพระราชดำริ
 • แนะนำโครงการ สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา "นิทรรศการ ศิลป์แผ่นดิน"
 • เศรษฐกิจพอเพียง วิถีเรา...วิถีโลก สู่ความยั่งยืน
 • ท่องไปในโครงการ "คน-ช้างป่า" อยู่ร่วมกันด้วยนวัตกรรม
 • อาชีพน่าลอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำ น้ำอ้อยก้อน
 • เล่าสู่กันฟัง ภูษาไทย...ลายเต่าอันเล่าขาน
 • การ์ตูนตามรอยพระราชดำริ ตอนศิลปาชีพ รักษาไว้คู่แผ่นดินไทย
วารสาร
85 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2559
TOC:
 • ข่าวพระราชกรณียกิจ
 • บทความเฉลิมพระเกียรติ พระผู้ทรงเคียงคู่การทรงงานกับในหลวง
 • ในความทรงจำ "แม่ของแผ่นดิน" บทสัมภาษณ์ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
 • ร้อยเรื่องร้อยโครงการ คนและช้างกุยบุรี อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล
 • ประชาหน้าใส นางอำนวย ดากาวงศ์ : พอเพียง เป็น "ครู" ที่ภูพาน
 • คร้ังหนึ่งในชีวิต (ชีวิตพอเพียง) ศิลปาชีพทอผ้าลายดอก บ้านตอหลัง
 • แนะนำโครงการ โครงการปรับปรุงถนนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • เศรษฐกิจพอเพียง สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ท่องไปในโครงการ ปางอุ๋ง ของขวัญพระราชทานชาวไทย
 • อาชีพน่าลอง เห็ดตะกร้า ทางเลือกของคนรักเห็ด
 • เล่าสู่กันฟัง ชุมชนบริเวณสะพานพระราม ๘ สืบสานพระราชดำริ
 • การ์ตูนตามรอยพระราชดำริ
วารสาร
50 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 59 ตุลาคม - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 59 ตุลาคม - ธันวาคม 2559
TOC:
 • เทิดไว้เหนือเกล้า
 • คุยกับ อพส.
 • เรื่องเล่า...จากปก สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุรชณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
 • คลังปัญญาประชาบดี การเสิรมพลังประชารัฐเพื่อสังคม
 • พม. เดินหน้าประชารัฐส่งเสริมศักยภาพ อพม. พร้อมมอบรางวัล อพม.ดีเด่นประจำปี 2559
 • วันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณธโลก (World Homeless Day) ประจำปี 2559
 • ย้อมผ้าสีดำเพื่อคนไรัที่พึ่งให้มีชุดแต่งกาบน้อมถวายความอาลับ
 • หมอนยางพาราเพื่อคนไร้ที่พึ่ง
 • เครื่องใช้จำเป็น จากใจ เอสซีจี
 • พม. ลงพื้นที่บูรณาการการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สนามหลวง
 • ราษฎรบนพื้นที่สูง 999 ดวงใจ ร่วมอาลัยพ่อหลวง
 • iSMART โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนางานสวัสดิการสังคม
 • รวมพลัง พม. เพื่อสร้่างสุขภาวะที่ดี ออกกำลังกายทุกวันพุธขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี
 • โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ตามกรอบแนวคิด "Power+plus...อาสาพลังบวก ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จับมือ พม. ลงนาม MOU ให้บริการตรวจทางนิติวิทยาศาตร์แก่คนไร้ที่พึ่ง
 • พม.เปิดศูนย์บริการข้าราชการบำนาญ "ลูกประชาบดี"
 • นโยบาย พม. ปี 2560 เน้น "3A" ตอบโจทย์ "ปัญหาสังคมรอไม่ได้"
 • Amazon Go กับก้าวต่อไปของงานสวัสดิการสังคม
 • SMART 4.5 สู่ iSMART 5.0 (Social Innovaiton for Social Welfare) ร่วมสร้างสรรค์อนาคตทางสังคมที่ดีขึ้นไปด้วยกัน
 • ปัญหาของชุมชน ต้องเห็นและร่วมแก้โดยชุมชนเอง ให้เห็น "สิ่งที่ชุมชนมี" ไม่ใช่มองเห็นแค่ "สิ่งที่ชุมชนน่าจะต้องมี"
 • ความงดงามและทรงคุณค่าแห่งประชาคมอาเซียน
 • หวานแล้วกลม ขมแล้วสวย
 • บ้านมิตรไมตรี