วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  Vol.5 No. 2 April - June 2019
Note: Vol.5 No. 2 April - June 2019
TOC:
 • From the Cover 500 ปี ลีโอนาร์โด ดาวินชี จากรอยยิ้มของโมนาลิซา ถึง ยิ้มสยาม
 • Tourism Trends เรื่องเล่น เรื่องเล็กน้อยมหาศาล
 • Tourism Situation คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว
 • Tourism Research Startup Nation The Emerging Israel Traveler
 • The Emerging of Lady travlers
 • Low Carbon Tourism The Disappionting Night
 • Pop Culture Tourism เรื่องบันเทิง เรื่องเที่ยว เรื่องเดียวกัน
 • Sport Tourism เหงื่อหยดใหม่ ของ Sport Tourism
 • Tourism Talk Catching the Rainbow
 • Digital Tourism มองเทรนด์ธุรกิจท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ปี 2019
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  Vol.5 No. 3 July - Stptember 2019
Note: Vol.5 No. 3 July - Stptember 2019
TOC:
 • From the Cover "ท่องเที่ยว กับ ภัยพิบัติ" เรื่องไกล ๆ ที่อาจใกล้ตัวเข้าไปทุกที
 • Disaster tourism ทำไมเราถึงอยากไปดูหายนะของคนอื่น
 • Tourism Trends End of Excess สิ้นสุด...ส่วนเกิด (ความจำเป็น)
 • Tourism Talk สรุปสาระสำคัญจากการสัมมนาภายในงาน ITB Berlin 2019
 • Soprt Tourism Marathonism
 • Supplement สกสว.ร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย
 • Tourism Situation คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว
 • Digital Tourism Fimding Local Experience คำค้นนั้นสำคัญไฉน
 • Low Carbon Tourism The "Hothouse" จากผู้อาศัยกลายเป็นผู้ทำลาย
 • Pop Culture Tourism Notre Dame des Paris : ยอดแหลมที่เพิ่งพังลงของวิโอเลต์ขเลอขดุท กับ เหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องสร้างกลับให้เหมือนเดิม
 • Tourism Research iHola! Spanish Travelers
วารสาร
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
Note: ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
TOC:
 • กรมศิลปากรกับการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
 • วัฒนธรรมก่อนประวัติศษสตร์ลุ่มแม่น้ำเมย แอ่งแม่สอด และเทือกเขาถนนธงชัยตอนกลาง
 • วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด : สารัตถะและการสืบทอด
 • จิตรกรรมฝาผนัง "พระพุทธเจ้าตรัสห้ามธิดามาร" ณ ศาลาแดง วัดพระเชุพนวิมลมังคลาราม
 • การจัดสร้างพระฝางจำลอง ของวัดพระฝาง จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ฉลาด เค้ามูลคดี : ทศกัณฐ์คนแรกของโรงเรียนกรมศิลปากร
 • การสมโภชพระราชลัญจกรและตราตำแหน่งครบ ๑๐,๐๐๐ วัน รัชการที่ ๕
 • เกร็ดความรู้จากประวัติศาสตร์ : ๓๓๓ ปี คณะราชฑูตสยาม (โกษาปาน) ไปฝรั่งเศา : และพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔
 • ภาพเก่า - เล่าอดีต บัตรอวยพร
 • ถามมา - ตอบไป พุทธาภิเษก เทวาภิเษก และมังคลาภิเษก
 • ของชิ้นเอกในกรมศิลปากร : งาพระยาเศวตกุญชร
วารสาร
204 หน้า : ตารางประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Note: ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TOC:
 • ท่วงทำนองทางภาษาในบทความของหนุ่มเมืองจันท์
 • การศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฎในบทสนทนาของชาวต่างประเทศที่ฝึกพูดภาษาไทย
 • อัตลักษณ์ของคนล้านนาจากบทเพลงลูกทุ่งคำเมืองที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์
 • สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงจีนในหนังสือรวมเรื่องสั้น "เสียงเพรียกที่กลบเร้น จากแผ่นดินใหญ่"
 • การวิเคราะห์หนังสือบันทิงคดีสำหรับเด็กที่ได้รับรางวัลระหว่างปี 2552-2558
 • การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องขำขันไทยกับเรื่องขำขันจีน
 • กบฏล้านนา : การประกอบสร้างภาพแทนผู้ชายล้านนาในนวนิยายไทยระหว่าง พ.ศ. 2490-2560
 • การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • การสร้างแบบฝึกการใช้คำบุพบทและคำสันธานสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยวิทยาลัยเจียวทงยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • การวิเคราะห์วาทกรรมในชั้นเรียนภาษาจีน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • รูปแบบการบริหารและจัดการเครือข่ายการศึกาาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน) เพื่อการสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา
 • A Study of Factors Affecting to Taxpayers' Satisfaction of e-Filling System in Thailand
 • แนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการของสถานประกอบกิจการยานยนต์และชิ้นส่วยยานยนต์ในประเทศไทย
 • ทักษะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
วารสาร
327 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร
 • การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ
 • การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งใการริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี
 • รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรมผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร
 • การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร
 • ภาวะผู้นำในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • การประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาเพื่อการจัดการศึกษาทางด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
 • การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยคุณลักษณะบริษัทที่ส่งผลต่อการรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • ต้นทุนชีวิต การพัฒนาตนเอง ทักษะทางสังคมและวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
 • การพัฒนาคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสถานะภิกษุณีในประเทศไทย : ศึกษากรณีภิกษุณีธัมมนันทา
 • บทบาทและการสื่อสารในสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง : ศึกษาในห้วงเวลาปี พงศ. 2554-2556
 • การกำหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน
 • บทความวิชาการ ภูมิปัญญากับการพัฒนา : บทวิเคราะห์ว่าด้วยการบวชป่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สุนทรียศาสตร์ผ่านความงามทางภาษาและวัฒนธรรมไทย
 • แนวคิดทางพระพุทธศาสนาพละ 5 : การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้่ของนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21
วารสาร
97 หน้า : 26 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • แนวทางการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมของกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
 • การศึกษาอัตลักษณ์พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
 • การศึกาาแนวทางการเสริมสร้างพลังการทำงานของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวทางเพาะพันธุ์ปัญญากระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) ในการพัฒนาคนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนลาานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 • การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เชต 3
 • สิ่งชักนำในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารูปแบบฝึกทักษะการใช้คำกริยาภาษาจีนกลาง ban gan และ zuo ที่มีความหมาย "ทำ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดศรีสะเกษ
 • แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับยุค Thailand 4.0
วารสาร
169 หน้า : กราฟ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • ความเป็นธรรมทางสังคมในมิติหลักกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและกระบวนการยุติธรรม : การพัฒนาตัวชี้วัด
 • สังคมสูงวัยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
 • ความปลอดภัยสาธารณะและมาตรการป้องกันอาชญากรรม
 • การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของคนไร้สัญชาติในสังคมไทย
 • การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดวิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมอาญาไทย
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร : พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561
 • บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม
 • การศึกษาผลลัพธ์ทางสังคมกับทัศนคติต่อการทำงานร่วมกับคนพิการ : กรณีศึกาาที่เกิดจากการบังคับใช้มาตรา 33 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กับทัศนคติของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วารสาร
251 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • บทความวิจัย การพัฒนากระบวนทัศน์ รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที : คณะวิศาวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • การใช้ปบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาการอ่านตัวสะกดไม่ตรงมาตราด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเรียนวิทยาศาสตร์ตามกรอบแรวคิดสะเต็มศึกษาโดยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การศึกษากลยุทธ์การบริหางานวิชการของโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี
 • ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การสมรรถนะสูงของสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
 • พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครูที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 10
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตชลบุรี 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 18
 • ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย
 • ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
 • ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคนไทยในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิงเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 จังหวัดระยอง
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งในลาออกของพนักงานเจเนอเรชันวายบริษัทผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
 • การจัดทำฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
วารสาร
131 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
TOC:
 • บทความวิจัย การสร้างรูปแบบกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระหว่างฝ่ายปกครองกับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 • การศึกษาความรู้ความเข้าใจเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • บทความวิชาการ ศึกษาเปรียบเทียบความร่วมมือในต่างประเทศ : แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทย
 • คอลัมน์ประจำ เปิดแฟ้มเรื่องร้องเรียน การแก้ปัญหาเชิงระบบเกี่ยวกับปัญหาการควบคุมวัตถุอันตรายพาราควอต
 • ผู้ตรวจการแผ่นดินทวงคืนพื้นที่โบราณสถาน
 • ผู้ตรวจการแผ่นดินกบการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย
วารสาร
130 หน้า : กราฟ, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความภักดีของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรปราการ
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 • การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา : การวิจัยทฤษฎีจากรากฐาน
 • ผลกระทบของระบบบริหารจัดการคนเก่งและการวางแแผนสืบทอดตำแหน่งที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์กรและผลการดำเนินงานขององค์กร : หลักฐานเชิงประจักษ์จากธนาคารทหารไทย
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบของทัศนคติต่อปัจจัยความเสี่ยงในการทุจริตเพื่อระบบการควบคุมภายในที่ดี
 • การจัดหมวดหมุ่ ทำนอง และองค์ประกอบในลายของโปงลาง
 • การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานวิชาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
 • การพัฒนารุปแบบเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร
 • การบริหารพื้นที่ส้างสรรค์เพื่อสร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตยรู้เท่าทันสื่อกรณีศึกษาโรงเรียงเมืองคง (คงคาวิทยา) และโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทุ่งเทินโมเดล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของสตรีหมู่บ้านไทย - เวียดนาม จังหวัดนครพนม
 • การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10
 • ปรีชาญาณของคนพากย์โขน
 • รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ไทย
 • นวัตกรรมการจัดการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
วารสาร
246 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ประกอบ ; 21 ซม.
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • พัฒนาการทางความคิดในการศึกษาชีวิตคนเมือง
 • การศึกษาชีวิตทางสังคมและชาติพันธุ์วรรณาในบริบทเมือง
 • ความเป็นเพศในสังคมเมืองกรุงเทพ
 • พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกสมัยรัชกาลที่ 4 : การใช้งานและความเปลี่ยนแปลง
 • การดื้นรนของสวนเกษตรในเมือง กรณีศึกษาชาวสวนฝั่งธนบุรี
 • บทปริทัศน์หนังสื Marking Time. On the Anthropology of the Contemporary
วารสาร
152 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • ก้าวข้ามอคติสู่วัฒนธรรม 4.0 ในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • หลังงานของงานวิจัยทางวัฒนธรรม : ผลผลิตและผลลัพธ์
 • การศึกษาและพัฒนารูปแบบเฉ่งก๋อสู่การแสดงนาฏยประดิษฐ์
 • การศึกษารูปแบบเครื่องประดับเงินของชนเผ่าดาราอั้งในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเงินร่วมสมัย
 • การฟื้นฟูภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านจากความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
 • ศักยภาพและภูมิปัญญาการจัดการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม กรณีกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย เมียนมา และ สปป.ลาว
 • การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมอญในจังหวัดปทุมธานี
 • การดำรงอัตลักษ์ทางชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้างโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉิรารายณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ครัวไทใหญ่ อัตลักษณ์ในฐานะมรดกภู มิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
 • ชาวไททรงดำ กฎเกณฑ์ ทรัพยากร วิถีการผลิตและวิธีชีวิตทางสังคม
 • ปริทัศน์หนังสือ นบีค๊ะมาแกปีแน (นบีไม่กินหมาก)