วารสาร
162 หน้า : กราฟ
    วารสารวิชาการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2555)
วารสารวิชาการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2555)