วารสาร
74 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง ; 26 ซม.
    ปีที่ 1 ฉบับที 1 มกราคม - มิถุนายน 2558
Note: ปีที่ 1 ฉบับที 1 มกราคม - มิถุนายน 2558
TOC:
  • Modeling methane emissions and rice yeild under various water management
  • Banana peel as biosorbent to remove Cu2+ ions from aqueous solotion
  • Impact of salt Addition during nanofiltration mambrane of natural organic matter and heavy metal contents
  • Biosorptin of Cu2+ ions onto pre-treated Tamarindus indica shell
  • การศึกษาและทดลองการแปลงกลูโคสจากลิกโนเซลลูโลส (กากปาล์มน้ำมัน)