วารสาร
388 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
TOC:
 • การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ระหว่างลักษณนาม จีน - ไทย และ "เม็ด"
 • การศึกษานวนิยายแนวย้อนเวลาของจีน เรื่องเจาะเวลาหาจิ๋นซี กับเจาะมิติพิชิตบัลลังก์
 • ความหลากหลายของโครงสร้างของนโยบายระหว่างประเทศของประเทศจีนบนพื้นฐานมุมมองความต่างระหว่างประเทศจีนและประเทศแถบตะวันตก
 • การสำรวจและรวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมจีนที่เกี่ยวกับศาลเจ้าจีนในประเทศไทยผ่านฐานข้อมูลไทย
 • ศึกษาความหมายและหลักการใช้คำลักษณนามในภาษาจีนกลางที่เป็นปัญหากับนักศึกษาไทย กรณีศึกษานักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยในจังหว้ดเชียงใหม่
 • พัฒนาการสถานภาพจีนนิกายของศาสนาพุทธนิกายมหายานในประเทศไทย
 • พัฒนาการทางความหมายของคำในไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่
 • การเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนการอ่านข่าวบนพื้นฐานการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 • การศึกษาอิทธิพลของเงื่อนไขเวลาในประโยคภาษาจีนปัจจุบัน
 • ต้นทุนด้านการเงิน สังคม วัฒนธรรมกับการดำรงอยู่ของโรงเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนจีนประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงราย
 • ช่องทางการเผยแพร่ปรัชญาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย : ศึกษาจากงานแปลและผลงานเขียน
 • โครงสร้างวากยสัมพันธ์คำประสมไทย - จีนที่ส่งผลต่อผู้เรียนภาษาในฐานะภาษาที่สอง
 • ความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมในสื่อโฆษณารถไฟใต้ดินของไต้หวันและฮ่องกง
วารสาร
129 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26.5 ซม.
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
TOC:
 • การเขียนบทนำของวิทยานิพนธ์ : งานวิจัยเชิงคุณภาพ
 • แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีเซต : ขั้นระดับเสียง เลขจำนวน และค่ามอดุลัส
 • วิเคราะห์การประพันธ์บทเพลงดอนนาลี ของชาร์ลี ปาร์คเกอร์
 • วิเคราะห์บทประพันธ์ของบาร์ตอก : อิมโพรไวส์เซชันออนฮังกาเรียนเพซซันท์ซองส์ ลำดับผลงานที่ 20 ท่อน 1
 • พัฒนาการหนังกลางแปลงและแนวทางการบริหารจัดการ กรณีศึกาา กาเหว่าภาพยนตร์ และท่าพระภาพยนตร์ พ.ศ. 2530-2559
วารสาร
184 หน้า : ภาพประกอบ
  ปีที่ 3 เล่มที่ 1 พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2552
ปีที่ 3 เล่มที่ 1 พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2552
วารสาร
211 หน้า : ภาพประกอบ
  ปีที่ 6 เล่มที่ 2 กันยายน-ตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2555
ปีที่ 6 เล่มที่ 2 กันยายน-ตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2555
วารสาร
122 หน้า : ภาพประกอบ, กราฟ ; 26 ซม.
  ฉบับที่ 35 ปีที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2559)
Note: ฉบับที่ 35 ปีที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2559)
TOC:
 • การสร้างสันติภาพในสังคมพหุลักษณ์ทางศาสนาชาติพันธุ์ : กรณีศึกษามุสลิมในภาคเหนือของประเทศไทย
 • ศาสนาอิสลามกับการต่อรองของชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • นโยบายสาธารณะและระดับการคอรัปชั่นภายใต้ทฤษฎีเกม กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 (ฉบับแก้ไข) และร่างรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2559
 • เครือข่ายธุรกิจของไทยภายใต้รัฐแห่งการพัฒนา : กลยุทธ์การขยายธุรกิจในเออีซี
 • บทปริทัศน์หนังสือเรื่อง A Critical Study of Thailand's Higher Education Reforms : The Culture of Borrowing
วารสาร
95 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ฉบับที่ 36 ปีที่ 1 (มกราคม - เมษายน) พ.ศ. 2560
Note: ฉบับที่ 36 ปีที่ 1 (มกราคม - เมษายน) พ.ศ. 2560
TOC:
 • ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายไทยเพื่อควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
 • นิสิตครูชีววิทยาเเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ อย่างไร
 • การจัดรูปแบบยุทธวิธีในการฝึกอบรมผู้พิพากษาสมทบเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด
วารสาร
68 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) พ.ศ. 2559
Note: ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) พ.ศ. 2559
TOC:
 • ภาพลักษณ์และการนำเสนอตัวเองของ "ครูบาคติใหม่" ในฐานะ "สินค้าทางความเชื่อ"
 • ตำแหน่งทางศาสนา : การสร้างความหมายใหม่ในสังคมไทใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • การสร้าง "ความเป็ฯล้านนา" ในวรรณกรรมของนักเขียนภาคเหนือ
 • บทปริทัศน์หนังสือ ชีวิต อัตลักษณ์ และตัวตนทางการเมืองของคนใต้ใน เกิดมาหนึ่งชาติ ต้องกราบพระธาตุเมืองนคร
วารสาร
240 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
TOC:
 • กลวิธีทางภาษาและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจที่ผู้พูดภาษาไทยใช้ในการแสดงความไม่พอใจ
 • ความสอดคล้องกันระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตสีเขียวของผู้บริโภคกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
 • อิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรที่มีต่อทัศนคติในการทำงานและความพึงพอใจในค่าตอบแทนของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร
 • ประสิทธิภาพของกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานองค์กร
 • อิทธิพลของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคจากประกันชีวิตที่มีต่อพฤิตกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคไทย
 • หมู่บ้านเสียงปีนแตก : ประวัติศาสตร์ การเคลื่อนไหวทางการเมืองและการสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นบ้านนาบัว
 • อิทธิพลของคุณลักษณะทางเพศต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้จัดการโรงแรม : กรณีศึกษาผู้จัดการโรงแรมเพศหญิงในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 • การปรับโครงสร้างการบริหารของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในภาวะวิกฤติ
 • ชีวิตทางศาสนา กับสถานภาพและบทบาทของ "ผู้หญิงกำปง" ในหมู่บ้านมลายูมุสลิมชายแดนใต้
วารสาร
104 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Note: ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
TOC:
 • การหวนกลับมาของงานชาติพันธุ์วรรณา : "อยู่ที่นั่น" กับคนไร้บ้านในมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 • ชาติพันธุ์วรรณว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐาน
 • วิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาในชุมชนออนไลน์
 • การส่งเสริมความเข้าใจของนักศึกษาครูชีววิทยาเกี่ยวกับการใช้แบบจำลองในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
วารสาร
168 หน้า : กราฟ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
TOC:
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันในกรมธรรม์ประกันชีวิต
 • ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบในเขตภาคอีสาน
 • ทุนนิยมโปเกม่อน : จากวัฒนธรรมสมัยนิยมญี่ปุ่นสู่การครองอำนาจจำทางวัฒนธรรม
 • ระดับความสำเร็จด้านการขายของพนักงานขายในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งไทย
 • มิติเชิงประชาสังคมขององค์กรทางศาสตร์ในการช่วยเหลือผู้อพยพ
 • เกย์และกับดักอายาคติทางเพศคู่ตรงข้ามกรณีศึกษา : Sex Outdoor
 • รัฐสุลต่าน อาหรับสปริง การพัฒนาประชาธิปไตยในอียิปต์
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุุขชุมชน : เปิดประตูสู่ชุมชนเป็นสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี
วารสาร
169 หน้า : กราฟ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • ความเป็นธรรมทางสังคมในมิติหลักกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและกระบวนการยุติธรรม : การพัฒนาตัวชี้วัด
 • สังคมสูงวัยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
 • ความปลอดภัยสาธารณะและมาตรการป้องกันอาชญากรรม
 • การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของคนไร้สัญชาติในสังคมไทย
 • การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดวิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมอาญาไทย
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร : พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561
 • บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม
 • การศึกษาผลลัพธ์ทางสังคมกับทัศนคติต่อการทำงานร่วมกับคนพิการ : กรณีศึกาาที่เกิดจากการบังคับใช้มาตรา 33 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กับทัศนคติของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วารสาร
171 หน้า : กราฟ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
Note: ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
TOC:
 • รูปแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดเปรียบเทียบ สู่แนวนโยบายที่ควรจะเป็น
 • รูปแบบความเสี่ยงและความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลค่อการจัดการการตลาดลูกค้าสัมพันธ์ในตลาดขยะรีไซเคิล
 • ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา "การยางแห่งประเทศไทย"
 • แนวทางการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน
 • ความหวาดกลัวอาชญากรรมของวัยรุ่นหญิงไทย
 • ผลิตบัณฑิตสังคมศาสสตร์และมนุษยศาสตร์ไปทำไม ?
 • การเมืองเรื่องป่าชุมชน : ปัญหาเชิงนโยบายและระบบกรรมสิทธิ์ร่วมในสังคมไทย
 • บทปริทัศน์หนังสือ Global Social Policy in the Making : The Fondations of the Social Protencion Floor