วารสาร
230 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซซม.
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
TOC:
 • คุณค่าและภูมิปัญญาจากวรรณกรรมภาคใต้ยุคการพิมพ์ พงศ. 2470-2520
 • มุมมองภาพสะท้อนจากตัวละครในนวนิยายสะท้อนสังคมเพศที่สาม พ.ศ 2516-2557
 • การสร้างฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ของทุนชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 • การบริหารจัดการด้วยระบบเครือญาติเพื่อสร้างความซื่อสัตย์ต่อคณะโนราในจังหวัดพัทลุง
 • อิทธิพลของปัจจัยองค์กรที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเท่าเทียม สำหรับพนักงานรับเหมาค่าแรงตามทัศนะของนักจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
 • เกษตรกรชาวสวนยางพารากับการสะท้อนย้อนคิดต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในภาคใต้ของประเทศไทย
 • ผลการใช้หลักสูตรการฝึกอบรมครูนักวิจัยในการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนิสิตวิชาชีพ ครูภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • การศึกษาเปรียบเทียบอักษรคันจิในภาษาญี่ปุ่นและอักษรจีนในภาษาจีน
 • บทปริทัศน์หนังสือรากภาคใต้ : ภูมิลักษณ์ รูปลักษณ์ จิตลักษณ์
วารสาร
374 หน้า
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2549-ธันวาคม 2549
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2549-ธันวาคม 2549
วารสาร
193 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  วารสารมาตารฐานวิชาการกลุ่มที่ 1 โดย TCI และ ACI ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
Note: วารสารมาตารฐานวิชาการกลุ่มที่ 1 โดย TCI และ ACI ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
TOC:
 • บทความวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติดวงประทีปแห่งเกษมด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • การศึกษาตัวแปรส่งผ่านระหว่างสภาพแวดล้อมของการให้บริการกับความภักดีในการเป็นผู้บริจาคโลหิต
 • กำลังขวัญ แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 • การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้าน
 • การประเมินประสิทธิาพการอยพยหนีไฟบนแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติจากปัจจัยขนาดเส้นทางอยพยและพฤติกรรมการอพยพด้วยโปรแกรม Pathfinder
 • การพัฒนาแนวปกิบัติการพยาบาลเพื่อการดูแลภาวะแทรกซ้อนที่เท้าของพระภิกษุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
 • ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานด้านการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย
 • พัฒนาการเด็กในมุมมองทางประชากรศาสตร์
 • การบริหารการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตกุรงเทพมหานคร
 • ความท้าทายและโอกาสจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
 • พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ในรูปแบบเซ็กส์ติ้งของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร
 • ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานทางการเงินกับระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หมวดธุรกิจยานยนต์และหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • วิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 • บทวิจารณ์หนังสือ Maketing Management
วารสาร
50 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 59 ตุลาคม - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 59 ตุลาคม - ธันวาคม 2559
TOC:
 • เทิดไว้เหนือเกล้า
 • คุยกับ อพส.
 • เรื่องเล่า...จากปก สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุรชณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
 • คลังปัญญาประชาบดี การเสิรมพลังประชารัฐเพื่อสังคม
 • พม. เดินหน้าประชารัฐส่งเสริมศักยภาพ อพม. พร้อมมอบรางวัล อพม.ดีเด่นประจำปี 2559
 • วันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณธโลก (World Homeless Day) ประจำปี 2559
 • ย้อมผ้าสีดำเพื่อคนไรัที่พึ่งให้มีชุดแต่งกาบน้อมถวายความอาลับ
 • หมอนยางพาราเพื่อคนไร้ที่พึ่ง
 • เครื่องใช้จำเป็น จากใจ เอสซีจี
 • พม. ลงพื้นที่บูรณาการการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สนามหลวง
 • ราษฎรบนพื้นที่สูง 999 ดวงใจ ร่วมอาลัยพ่อหลวง
 • iSMART โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนางานสวัสดิการสังคม
 • รวมพลัง พม. เพื่อสร้่างสุขภาวะที่ดี ออกกำลังกายทุกวันพุธขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี
 • โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ตามกรอบแนวคิด "Power+plus...อาสาพลังบวก ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จับมือ พม. ลงนาม MOU ให้บริการตรวจทางนิติวิทยาศาตร์แก่คนไร้ที่พึ่ง
 • พม.เปิดศูนย์บริการข้าราชการบำนาญ "ลูกประชาบดี"
 • นโยบาย พม. ปี 2560 เน้น "3A" ตอบโจทย์ "ปัญหาสังคมรอไม่ได้"
 • Amazon Go กับก้าวต่อไปของงานสวัสดิการสังคม
 • SMART 4.5 สู่ iSMART 5.0 (Social Innovaiton for Social Welfare) ร่วมสร้างสรรค์อนาคตทางสังคมที่ดีขึ้นไปด้วยกัน
 • ปัญหาของชุมชน ต้องเห็นและร่วมแก้โดยชุมชนเอง ให้เห็น "สิ่งที่ชุมชนมี" ไม่ใช่มองเห็นแค่ "สิ่งที่ชุมชนน่าจะต้องมี"
 • ความงดงามและทรงคุณค่าแห่งประชาคมอาเซียน
 • หวานแล้วกลม ขมแล้วสวย
 • บ้านมิตรไมตรี
วารสาร
50 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 63 ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 63 ตุลาคม - ธันวาคม 2560
TOC:
 • เทิดไว้เหนือเกล้า
 • คุยกับ อพส.
 • เรื่องเล่า...จากปก รางวัล "ปชาบดี" ประจำปี 2560 เชิดชูเกียรติต้นแบบแห่งการแบ่งปันเพื่อผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก
 • คลังปัญญาประชาบดี ราษฎรบนพื้นที่ต้องพัฒนาทุกมิติควบคู่ความยั่งยืนของภูมิวัฒนธรรม
 • 12 Stories
 • Move Together เดนมาร์ก ใช้สวัสดิการสังคมลดช่องว่างคนรวย - คนจร
 • สวัสดิการและสิท ธิประโยชน์ ปัจจัยสู่ความสำเร็จการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพของประเทศไทย
 • สังคมเป็นสุข พ่อพระนักอุ้ม สร้างความดีด้วยหัวใจ
 • เรียนรู้อยู่กับอาเซียน อาเซียน แหล่งอาหาร (ครัว) ของโลก
 • Easy English
 • สาระสุขภาพ กะหล่ำปลี
 • บ้านมิตรไมตรี
 • ท่องเที่ยวิถีไทย เก๋ไก๋@นิคม&ชาวเขา จ. อุตรดิตถ์
วารสาร
50 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 64 มกราคม -มีนาคม 2561
Note: ปีที่ 13 ฉบับที่ 64 มกราคม -มีนาคม 2561
TOC:
 • เทิดไว้เหนือเกล้า
 • คุยกับ อพส.
 • เรื่องเล่า...จากปก งานวันปกรณ์ 61 ประกาศเกียรติคุณ 24 นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ปี 2560
 • คลังปัญญาประชาบดีโครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
 • 12 Stories
 • Move Together
 • SMART Organization
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ข้าราชการ พนักงานราชการ
 • สังคมเป็นสุข
 • เรียนรู้อยู่กับอาเซียน
 • Easy English
 • สาระสุขภาพ
 • บ้านมิตรไมตรี
 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋@นิคม&ชาวเขา
วารสาร
51 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 66 กรกฎาคม - กันยายน 25
Note: ปีที่ 13 ฉบับที่ 66 กรกฎาคม - กันยายน 25
TOC:
 • เทิดไว้เหนือเกล้า
 • คุยกับ อพส.
 • เรื่องเล่า...จากปก 16 ปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประชารัฐพัฒนาไทย ก้าวไกลสู่สวัสดิการสังคม ชู อปท. ขับเคลื่อนงาน ตำบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน
 • Stories
 • คลังปัญญาประชามติ
 • Move together
 • Smart Organization
 • สังคมเป็นสุข
 • Easy English
 • สาระสุขภาพ
 • บ้านมิตรไมตรี
 • ท่องเที่ยวิถีไทย เก๋ไก๋@ นิคม&ชาวเขา
วารสาร
362 หน้า
วารสาร
249 หน้า : ภาพประกอบ
วารสาร
148 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
TOC:
 • การเพิ่มความใส่ใจของนักเรียนจ่านาวิกโยธินโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการคลื่อนไวของตาแบบติดตามวัตถุ : การศึกษาศักย์ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์
 • การประยุกต์การพิมพ์ภาษาไทยด้วยระบบลูกผสมคลื่นไฟฟ้าสมองและระบบติดตามดวงตาสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของบัณฑิต กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติการด้านอุสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • โมเดลคามสัมพันธ์เชิงสาเหตุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยกับการทดสอบเชิงประจักษ์ของตัวแปรสาเหตุและผลลัพธ์
 • การพัฒนาวิธีการวัดฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ทฤษฎีรัฟเซตในเทคนิตเดลฟายแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • การพัฒนาโปรแกรมฝึกการคิดเลขคณิตโดยประยุกต์โมเดลทริปเพิลโคดสำหรับเพิ่มความจำขณะทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพของวัยรุ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลเมืองชลบุรี
 • การตรวจสอบความแปรปรวนดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานโดยใช้สถิติทดสอบเลวีนแบบปรับใหม่
วารสาร
116 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556
TOC:
 • 39 ปีของแบบจำลองความจำขณะปฏิบัติการ : งานวิจัยและการประยุกต์
 • ผลของการอกกำลังกายบนลู่วิ่งไฟฟ้าที่มีต่อหน้าที่บริหารจัดการของสมองในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์
 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องการโรคอุจจาระร่วงรุนแรงจากเชื้ออีโคไล
 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความไว้วางใจในแพทย์ และความยึดมั่นในคำแนะนำของแพทย์ที่มีต่อผลลัพธ์การควบคุมเบาหวานของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
 • การวินิจฉัยทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยประยุกต์โมเดลลำดับขั้นคุณลักษณะและการทสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนาวิธีการคัดเลือกข้อสูบข้อถัดไปโดยใช้ทฤษฎีการตัดสินใจในการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างามรรถภาพการประเมินภายในสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิงบัติงานอิงสมรรนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
วารสาร
128 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เมษายน - กันยายน 2556
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เมษายน - กันยายน 2556
TOC:
 • ผลการฟังดนตรีไทยเดิมที่พึงพอใจต่อการเพิ่มศักยภาพความจำขณะคิดในผู้สูงอายุ : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • การเพิ่มการเลือกสนใจภาพและเสียงของนักเรียนด้วยการออกกำลังกายแบบผสนกายจิตด้วยไม้พลอง : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • ผลของการฟังเสียงสวดมนตร์ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบซี่กงต่อการเพิ่มความผาสุกทางจิตวิญญาณและลดความปวดในผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง
 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฟติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • พฤติกรรมคิดก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานเทศบาลตำบลในจังหวัดชลบุรี : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
 • ตัวแปรทำนายทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาของการรับรู้ความเสี่ยงในการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจเล่นเกมส์ออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองกับความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์โรงเรียนสาธิต
 • A Study of Using Picture Associate English Vocabulary Learning with Physical Activity