วารสาร
286 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 27 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
TOC:
 • รูปแบบภาวะผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย
 • ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในกำกับของรัฐ
 • รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูตในจังหวัดอ่างทอง
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร
 • พุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
 • การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักพุทธธรรม
 • การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวและการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่นระหว่างชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชนชาวเมืองในเขตสาทรกรุงเทพมหานคร
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตตามวิถีสังคมชาวพุทธ : กรณีศึกษาการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • แนวทางนโยบายการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • การค้นหานวัตกรรมท้องถิ่นในจังหวัดภาคกลางตามภารกิจการกระจายอำนาจของไทย
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เชต ๑
 • การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่มที่ ๙
 • กลยุทธ์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาดของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศษสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
 • The Propagatyion of Buddhism : The Development of the Format and Method of Appraached Strategy of Thai Sangha
 • การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
 • อาบัติ : บทวิเคราะห์อันว่าด้วยหนังศาสนากับมุมมองท่าทีตามแบบชาวพุทธ
 • การผสมผสานวิธีสอน
 • สิทธิในการกำหนดการตัดสินใจตนเองของชุมชนท้องถิ่น : มโนทัศน์และกรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด-บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์
วารสาร
51 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2556
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 2556
TOC:
 • ท่องเที่ยววัฒนธรรมตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • เชียงคาน...เมืองแห่งเรือนโบราณวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
 • แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตำบลหนามแดง
 • เพลงจากวรรณคดี
 • เล่าสู่กันฟัง
 • สังคมสงบสุขด้วยพุทธปรัชญา
 • ศิปลไม่สูญที่ศูนย์ศิลป์ : สะท้อนมุมมองจากบทบาทของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • บทความวิจัย : วัฒนธรรมองคืกรกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนางานของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • บทความวิจัย : กระบวนการให้บริการงานด้านศิลปวัฒนธรรมของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วารสาร
84 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 2559
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 2559
TOC:
 • การนำลวดลายในพุทธสถานมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการเพ้นท์แก้ว
 • ทุนทางวัฒนธรรมกับการสืบสานประเพณีบุญหลังบ้าน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พุทธกวัก : กุศโลบายแห่งการหนีจากธรรมหรือนำสู่ธรรม
 • สังคมก้มหน้า : วัฒธนรรมกับการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป
 • ภูมิปัญญาดีให้ประโยชน์สุขมาก
 • ประยุกต์เครื่อประดับถนิมพาพาภรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการอนุรักษ์
 • ศิลปวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้เขียน
 • ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
วารสาร
96 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 2557
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 2557
TOC:
 • การสืบสานประเพณีท้องถิ่น "บุญกองข้าว" ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 • ความเหมือนในความแตกต่างของวัฒนธรรมอาเซียน
 • เยือนถิ่นดินแดนมรดกโลก ตอนที่ ๑
 • ไอศกรีม
 • บทความเรื่องพลวัตการเปลี่ยนแปลงความหมายและพิธีกรรมความเชื่อเรื่องปรางค์กู่ กรณีศึกษา บ้านปรางค์กู่ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ความเปลี่ยนแปลงของโลกศิลปะกับศิลปินกลุ่ม Impressionism
 • ปรัชญาสะท้อนความคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
 • สถาปัตยกรรม อนุสรณ์แห่งการพัฒนา ในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • เที่ยวเมืองจีนครั้งแรก
 • เรื่องเล่า เรื่องราว ในลาว
 • ร่อยรอยการเดินทางของ "เวลา" ในนิทรรศการ Time Remapping
 • มองศิลปะร่วมสมัยผ่านแว่นหลังสมัยใหม่
 • วัฒนธรรมองค์กรกับการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • ดนตรีไทยมรดกอันล้ำค่าของชาติไทย
 • วัฒนธรรมการใช้ภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค IT
วารสาร
320 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 27 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
TOC:
 • ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
 • พุทธจิตวิทยาบูรณาการ : แนวคิดและการสร้างตัวแบบเพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นในสังคมไทย
 • รูปแบบการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการขับเคลื่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • รูปแบบการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้ต้องขังหญิงตามพุทธวิธี
 • การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการวัดในนวสมัย
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • การพัฒนาข้อเสนอและรูปธรรมของการปฏิรูปประเทศไทยของกลุ่มการเมืองในจังหวัดพะเยา
 • การบริหารหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : ปัญหาและความไม่ต่อเนื่อง
 • การบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติแนวพุทธของพระสงฆ์ในจังหวัดลำปาง
 • การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีภายใต้การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐของหน่วยงานสนับสนุนภารกิจฝ่ายการเมือง
 • รูปแบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี
 • การจัดการทุนมนุษย์เพื่อส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • การอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้
 • แนวทางการพัฒนาบริการธุรกิจสินค้าชุมชนของไปรษณีย์ไทย
 • การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองด้วยพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 • กระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
 • รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ : นโยบาย แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรสงฆ์
 • การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
วารสาร
226 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
TOC:
 • การพัฒนาระบบการบริหารจัดการวัดเพื่อส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1
 • การบวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาท
 • การปกครองคณะสงฆ์ไทยปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
 • การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และโยนิโสมนสิการสำหรับนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณสงฆ์จังหวัดพิจิตร
 • แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
 • การพัฒนาหนังสือส่งเสิรมการอ่านชุดท่องเที่ยเมืองสามพรานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • ปัจจัยความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษาเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
 • การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึก
 • การปกครองตนเองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและกามีจิตสำนึกประชาธิปไตยของประชาสังคม
 • ผลกระทบของการบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมที่มีต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ -9- การนำเศรษฐกิจพอเพียง : เป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก
 • รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
 • การพัฒนารูปแบบเพื่อสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน
 • คุณลักษณะผู้นำของผูว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • การเมืองเรื่องพระพุทธรูป
วารสาร
85 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2559
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2559
TOC:
 • ข่าวพระราชกรณียกิจ
 • บทความเฉลิมพระเกียรติ พระเมตตาจาก ภูผา สู่ มหานที
 • ในความทรงจำ บทสัมภาษณ์นายกิจจา ผลภาษี
 • ร้อยเรื่องร้อยโครงการ หมู่บ้านยามชายแดน : ยามเฝ้าระวังตามแนวชายแดน
 • ประชาหน้าใส นายอุ่นเรือน เกิดสุข
 • คร้ังหนึ่งในชีวิต (ชีวิตพอเพียง) ผ้าไหมแพรวา สืบสานพระราชดำริ
 • แนะนำโครงการ สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา "นิทรรศการ ศิลป์แผ่นดิน"
 • เศรษฐกิจพอเพียง วิถีเรา...วิถีโลก สู่ความยั่งยืน
 • ท่องไปในโครงการ "คน-ช้างป่า" อยู่ร่วมกันด้วยนวัตกรรม
 • อาชีพน่าลอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำ น้ำอ้อยก้อน
 • เล่าสู่กันฟัง ภูษาไทย...ลายเต่าอันเล่าขาน
 • การ์ตูนตามรอยพระราชดำริ ตอนศิลปาชีพ รักษาไว้คู่แผ่นดินไทย
วารสาร
94 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม - มิถุนายน 2558 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม - มิถุนายน 2558 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • ผลของสารเพิ่มความคงตัวบางชนิดต่อคุณภาพของไอศกรีมน้ำนมข้าวโพด
 • การศึกษากากกาแฟและกากชามาใช้ประโยชน์ในรูปเชื้อเพลิงอัดแท่ง
 • สายอากาศสดับรูปโบที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณระนาบร่วมแบบสองความถี่ชนิดปรับเปลี่ยนร่องประกบ
 • การบำบัดไขมันในบ่อดักไขมันโรงอาหารโดยใช้กลุ่มแบคทีเรียคัดสายพันธุ์
 • ผลบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและความพึงพอใจของตำรับน้ำมันหอมระเหยสูตรผสม
 • การวิเคราะห์ปริมาณทอรีนในตัวอย่างน้ำนำมแปรรูปโดยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
 • การเปรียบเทียบความต้านทานต่อการแตกหักของฟันรักษารากที่มีขนาดคลองรากฟันกว้างมาก (ผนังคลองรากฟันบาง) เมื่อใช้เดือยไฟเบอร์จำนวนต่าง ๆ กัน
วารสาร
94 หน้า : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม - มิถุนายน 2559 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม - มิถุนายน 2559 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • ผลของสารช่วยติดที่มีต่อความคงทนของสีผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน้ำตาล
 • การศึกษาและทดลองวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพื่อใช้ในงานแกะสลักทดแทนไม้
 • สบู่ต้านเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบจากผลมะขามป้อม
 • ผลของผงขี้เลื่อยและนำยางพาราต่อสมบัติของคอมพอสิตโฟมแป้งมันสำปะหลัง
 • สารสกัดสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากเปลือกกล้วยหอมทองโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายที่สภาวะต่ำกว่าจุดวิกฤติ
 • การศึกษาและวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์ที่เกิดจากหลอดไดโอดเปล่งแสงของไฟถนน
 • การประเมินการปนเปื้อนแบคทีเรียบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
วารสาร
188 หน้า : กราฟ ; 26 ซม.
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรมได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI รอบที่ 3 (พ.ศ. 2558 - 2562) โดยจัดอยู่ในกลุ่ม 1
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรมได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI รอบที่ 3 (พ.ศ. 2558 - 2562) โดยจัดอยู่ในกลุ่ม 1
TOC:
 • ความคาดหวังชองประชาชนคนไทยจากนักการเมืองไทยในอนาคต
 • ปัญหาเรื่องความทุกข์ในหนังสือโยบ และความหมายโดยนัยต่อเทววิทยาเรื่องความทุกข์ในบริบทพุทธศาสนาในประเทศไทย
 • การบริหารโรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่
 • การประชุมสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 และกิจกรรมด้านศาสนาสัมพันธ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศเวียดนาม
 • การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศ่สตร์ของ Kami : จากเทพเจ้าในศานาชินโตสู่พระเจ้าในศาสนาคริสต์
 • แนวทางการอบรมคุณธรรมในครอบครัวเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกเยาวชน กรณีศึกษา วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
 • แนวทางการอภิบาลเยาวชนในด้านจริธรรมการใช้เทคโนโลยีตามพระสมณสาส์น "ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า"
 • บทบาทความเชื่อของซิสเตอร์คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลในการส่งเสริมคุณธรรมความเชื่อให้เด็กและเยาวชนชาวปกาเกอะญอ : กรณีศึกษาศูนย์อบรมเด็กชาวไทยภูเขา แม่ปอน
 • พฤติกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของผู้นำชุมชน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 • ระบบการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหารในสถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆณฑล
 • ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการนิเทศของครูคำสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในโรงเรียนคาทอลิก
วารสาร
290 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
TOC:
 • การวัดประสิทธิภาพเว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เว็บเทริกซ์
 • ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว
 • การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอนสู่มาตรฐาน ISO 50001
 • เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพ
 • การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรม
 • การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้สูงอายุ
 • บทบาทพยาบาลกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในภาวะไตวายเฉียบพลัน
 • ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนเจตภาคใต้
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการเกิดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบน
 • การรับรู้ของย่ายายต่อการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลในตึกสูติกรรม
 • ความชุกและปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ของประชาชนเขตชนบทภาคใต้ : กรณีศึกษา ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
 • ต้นแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ออนไลน์เพื่อเตือนภัยน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่
 • การพัฒนาคุณภาพการบริการสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำ
 • ปัจจัยการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ำของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
 • การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเสพยาเสพติดในเด็กและเยาวชนชาวเขาโดยการประยุก์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวนในพื้นที่ชานแดน จังหวัดตาก
 • การใช้สื่อประสมแอนิเมชั่นเพื่อเพิ่มจิตสำนึกความตรงต่อเวลา
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • กรประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวง
 • การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • แร่โพแทซที่พบในเกลือชั้นกลางในหมวดหินมหาสารคาม แอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
 • การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เรื่องพยัญชนะและสระไทย สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
 • ผลของภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนและบรรยากาศโรงเรียนโดยมีการรู้เทคโนโลยีและการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครูเป็นสื่อกลางต่อประสิทธิผลครูในโรงเรียนดีศรีตำบล ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา
 • ห้องเรียนแห่งอนาคต เป็นครูให้เป็โค้ช
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 2560
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 2560
TOC:
 • เรื่องจากปก นโยบายยุติธรรม '60 บูรณาการงานเข้าถึงประชาชน บริการทั่วถึง-เป็นธรรม
 • กำลังใจในพระดำริ กระทรวงยุติธรรมจับมือ CP สร้างอาชีพ คืนคนดีกลับสู่สังคม
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • เรื่องเล่ายุติธรรม กระทรวงยุติธรรมขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนไทย ตามกลไก Universal Periodic Review (UPR)
 • บนความเคลื่อนไหว
 • คุยเฟื่องเรื่องยุติธรรม อาเซียน-ไทย กับมาตรการความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • คนยุติธรรม การพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมในมิติของสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สิทธิมนุษยชน ปัญหาระดับชาติที่ทุกคนต้องช่วยกัน...ถึงเวลาหรือยังที่จะยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ
 • กำแพงมิอาจกั้น เปิดโลกสัปดาห์กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนสู่มิติใหม่
 • ยุติธรรมเพื่อประชาชน กองทุนยุติธรรม กับการให้ความช่วยเหลือประชาชน
 • คน เงิน แผน MR. Reform กลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่การพัฒนา
 • พลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ มาตรการป้องการและปราบปรามการทุจริต กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2559
 • กฎหมายสามัญประจำบ้าน สิทธิพึงได้รับ หลังถูกกล่าวหาว่าเป็น "จำเลย"
 • ยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบศึกษากรณีประเทศญี่ปุ่น
 • เรื่องต้องรู้ เรียกสินไหมทดแทน...จากการคุมขัง "เกินกำหนด"
 • ภาษายุติธรรม เข้าใจภาษาเอทีเอ็ม รู้ทันกลลวงยุคไอที
 • รอบรู้เรื่องอาเซียน ก้าวต่อไปของประเทศไทนในประชาคมอาเซียน
 • รู้จักไอที นวัตกรรมดิจิทัลยุค Thailand 4.0 โฉมใหม่ของบริการเหนือระดับ
 • เคล็ดลับเกร็ดสุขภาพ อาหารก่อมะเร็ง
 • ทุกทิศทั่วยุติธรรม ยุติธรรมทั่วไป
 • เก็บมาเล่า เยาวชนกระทำผิด คดีข่มขืนกระทำชำเรา