วารสาร
62 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
Note: ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
TOC:
 • สารสวัสดปีใหม่จากอธิการบดี
 • จากนักเรียนสู่นักศึกษา อธิการบดีแนวแนวทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยปรับตัวเพื่อพร้อมรับองค์ความรู้
 • การจัดการเรียนการสอน
 • เครื่องเจาะรูหมวกคาวบอยด้วยวิธีกดตัด
 • งานอนุรักษ์ปลาเสียหิน (ปลามัน)
 • มากกว่ารางวัล...คือประสบการณ์
 • การผลิตนวัตกรรมเพื่อชุมชน
 • วิจัยและสิ่งประดิษฐ์
 • วันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
 • เครื่องชั่งหน้ำหนักและนาฬิกา
 • เครื่องกวนมะพร้าว
 • เตาเผาถ่านชีวภาพ
 • น้ำชาพาสเจอร์ไรส์จากต้นอ่อน
 • การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ครั้งที่ 2
 • บริการวิชาการ
 • ข่้างแต๋นไรซ์เบอร์รี่
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • จัดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้
 • CAT ACADEMY
 • ศูนย์กลางการเรียนรู้...สู่ข่ายการผลิตข้าว
 • ศิลปวัฒนธรรม
 • ประเพณีตานก๋วยสลาก
 • ประเพณีเดือนยี่เป็ง เจียงใหม่
 • ร่วมสืบสานตำนานพระวิษณุกรรม
 • จากความพยายามนำสู่ความสำเร็จ
 • ตัวแทนประเทศไทยแสดงฝีมือแรงงานสู่เวทีโลก
 • ดูบอลงานวัด
 • โปรแกรมของพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ข่าวรอบรั้ง RMUTL
 • Asia Star 2015
วารสาร
157 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
Note: ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
TOC:
 • การทำนายการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้-ภายใต้สภาวะแวดล้อมทะเล
 • การพัฒนากำลังมอร์ต้าร์ผสมเถ้าถ่านหินและหินฝุ่น
 • การระบุกลไกการวิบัติแบบอาร์คในดินเหนียวอ่อนที่อยู่หลังกำแพงเสาเข็มรูปตัวแอล ตอกเรียงต่อเนื่องด้วยแบบจำลองกายภาพ
 • กรณีศึกษา : โมเดลทางด้านเทคนิคสำหรับวิธีการประเมินความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล
 • การพัฒนาวงจรสายพานกระแสรุ่นที่ 2 ที่ควบคุมได้ในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงกว้าง
 • การกำจัดก๊าซคาร์บอกไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพจากมูลโคด้วยวิธีดักจับด้วยน้ำที่ความดันต่ำ
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบสำหรับระบบการทวนสอบปริมาณการผลิตในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา : กรณีศึกษา
 • การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเพื่อลดเวลาการสืบค้นข้อมูลของเครื่องจักร กรณีศึกษา : บริษัทผลิตเครื่องจักรอัดขึ้นรูปโลหะแผ่น
 • การลดเวลาผสมในกระบวนการผลิตโลชัน
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของการหมักเอทานอลจากหฐ้าขจรจบและวัสดุเศษเหลือจากการตัดแต่งหน่อไม้
 • ผลของเกลือต่อการหมักและการยอมรับผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม
 • การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี
 • การพัฒนามาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพพนักงงานขายในธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
 • ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
 • รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
วารสาร
331 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
Note: ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
TOC:
 • การปรับความคลาดเคลื่อนของปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลองภูมิอากาศภาบใต้แบบจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก A2 และ B2
 • การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้จักรยานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
 • ผลกระทบทางความถี่ที่มีต่อสมรถนะการส้งกำลังไฟฟ้าไร้สาย
 • วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นซายน์ที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิ โดยใช้หลักการแปลงแรงดันเป็นกระแสที่ใช้ DO-CCTA
 • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการตรวจรับและการควบคุมกระบวนการสอบกลับของัตถุดิบขาเข้า กรณีศึกษา : โรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
 • การวางแผนการผลิตที่เหมาะสมของโรงงานเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยโดยใช้แบบจำลองเชิงเส้นผสมเต็มจำนวนเต็ม
 • แบบจำลองกำหนดการเชิงจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบพลวัต
 • การเพาะเลี้ยง Cordyceps militaris ด้วยเมล็ดธัญพืชและแมลงในท้องถิ่นและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Trichophyton rubrum และ Staphylococcus aureus
 • การสกัดน้ำแอปเปิลสดโดยใช้สนามำฟฟ้าแบบพัลส์ร่วมกับการบีบอัดเชิงกล
 • การประเมินการลอกล่อนของแลกเกอร์จากกระป๋องอาหารด้วยพารามิเตอร์ทางเคมีไฟฟ้า
 • รงคเลขของเส้นเชื่อมของกราฟเชื่อมต่อในทฤษฎีกราฟ
 • การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุระหว่างปัจจัยคัดสรร ความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การกลุ่มอุตสาหกรรมท่อเหล็ก
 • การสะสมความรู้ในตัวคนเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของแรงงานในสถานประกอบการ
 • สมรรถนะภาวะผู้นำระดับจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
วารสาร
331 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
TOC:
 • กระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินศักยภาพและเลือกแนวทางการใช้ประโยชน์จากกากของเสียอุตสหากรรม : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอุปกรณือิเล็กทรอนิกส์
 • การปรับปรุงกำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบโดยใช้ด่างเร่งปฏิกิริยา
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมและประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมอนุภาคของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต 2 ชั้นสำหรับการกำจัดอนุภาคจากกระบวนการคั่วกาแฟ
 • การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานความร้อนเชิงเหนี่ยวนำ
 • การพัฒนาเครื่งเคลือบเมล็ดข้าวสารด้วยกระบวนการฟลูอิไดซ์เบด
 • การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและทดลองของกระบวนการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์สำหรับประเมินการบิดเสียรูปและความเค้นตกต้างในชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กกล้า
 • ผลกระทบของธาตุโบรอนและลำดับขั้นต่อประสิทธิภาพการปรับสภาพเกรนละเอียดและเฟสยูเทคติกซิลิคอนในโลหะผสมหล่ออะลูมิเนียม-ซิลิคอน-แมกนีเซียม
 • การจัดลำดับความสำคัญข้อบกพร่องด้วยกระบวนการการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่ : กรณีศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • การประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพเพื่อปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ
 • การออกแบบโครงข่ายสัญจรสาะารณะโดยตัวแบบการเชื่อมต่อศูนย์กลางแบบไม่จำกัดความจุ : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี
 • การกำจัดฟอสเฟตในน้ำเสียโดยการดูดซับด้วยแตลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่
 • การหาค่าความยาววิ่งเฉลียของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเอ็กซ์โพเนนเชียลไร้พารามิเตอร์แบบเครื่องหมายโดยวิธีลูกโซมาร์คอฟ
 • การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ในอุตสาหกรรมโรงสีข้าว
 • รูปแบบการพัฒนาอาชีพผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • รูปแบบสมรรถนะภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับกลางในอุตสาหกรรมอาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
 • การลดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำประปา
 • การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับขับเคลื่อนระบบทำความเย็นแบบดูดซึมในประเทศไทย
วารสาร
231 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
TOC:
 • การศึกษาสมดุลและการออกแบบการดูดซับน้ำมันหล่อเย็นโดยชานอ้อยและชานอ้อยดัดแปร
 • การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองการคืบตัวสำหรับร่วมวิเคราะห์การทรุดตัวของเขื่อนหินถม
 • การปรับปรุงและการทดสอบภาคสนามต้นแบบเครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารโดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต
 • การพัฒนาสายอากาศระนายแบบช่องเปิดโดยใช้สตับครึ่งวงกลมที่ป้อนด้วยสายส่งระนาบร่วมสำหรับใช้งานในย่านความถี่ WLAN/WkMAX และ UWB
 • การสร้างและการวิเคราะห์เศราฐศาสตร์ของกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนนอนความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้ง
 • การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนค์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่งสำหรับประยุกต์ใช้งานกับการทำความเย็น
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องจำลองการชนคนเดินเท่าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เชิงเส้นแบบไร้แกน
 • ลักษณะรูปทรงของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อการอบแห้งยางพาราแผ่น
 • การประยุกต์หลักการ 3Rs สำหรับอุตสหกรรมถังน้ำมันเชื้อเพลิงพลาสติก
 • การพัฒนาฮิวริสติกเพื่อการจัดสรรเส้นทางการรับและส่งสินค้าที่มีชนิดและน้ำหนักที่หลากหลาย
 • การศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • การประมาณค่าความยาววิ่งเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุม Arcsine EWMA Sign แบบไม่ใช้พารามิเตอร์ด้วยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ
 • โพลีไฮตรอกซีอัลคาโนเอต:พลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรีย
 • สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอมพอสิต PU/BaSO4 ** การประมาณค่าช่องสัญญาณด้วยภาวะน่าจะเป็นสูงสุดสำหรับการไกล่เกลี่ยความผิดพลาดแบบปรับอัตราเข้ารหัสเหมาะสมกับการกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัม
 • การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย
 • การพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืน
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งประเภทของโครงสร้างเครนไฟฟ้าเหนือศรีษะในภาคอุตสาหกรรม
 • การบวนการลอดตะกอนแบบอากาศละลาย
วารสาร
232 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558
TOC:
 • รูปแบบการสร้างความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดสำหรับการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน
 • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลาวิชาศิลปะ 2
 • ผลการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือคนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลคนเองของเด็กวัยเตาะแตะ
 • การลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นของวัฒนธรรมองค์การ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
 • ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา
 • ผลกระทบและการปรับตัวของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียวัยผู้ใหญ่ตอนต้นกรณีศึกษาผู้ป่วย ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • กรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทยด้วยการประยุกต์ใช้ Skills Framework for the INformatin Age
 • การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • การเสริมสร้างทักษะเมตรตอกนิชันด้วยเทคนิคการสะท้อนความคิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 • ผลของโปรแกรมพัฒนาผู้เรีนตามแนวโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
 • แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพุทธประวัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดสื่อประสม
 • การสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีกับการจัดการปัญหาอุทกภัย
 • การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
 • การพัฒนาการคิดวิจารณญาณด้วยการเรียนแบบกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งคำถามการคิดสะท้อน
 • การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์
วารสาร
257 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม - มิถุนายน 2558 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม - มิถุนายน 2558 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • การสร้างความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนตัวตนของเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาด
 • โมเดลเชิงสาเหตุและผลของทักษะชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษา
 • บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของสำนักงานบริหารการศึกษา ตามการรับรู้ของผู้รับบริการคณะเวชศาตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
 • ความต้องการจำเป็นพื้นฐานและปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
 • ปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย : ทฤษฎีฐานรากของข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตัคติวิสต์ เรื่องจำนวนเต็ม ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้จริยธรรมเชิงบูรณาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการความรู้
 • โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตอบสนองต่อการถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพศหญิง
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบชิงยืนยันความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวตามทัศนะของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสำหรับนิสิตครูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม
 • การยอมรับและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรไทย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการออกกำลังกายกับภาวะโคชาการกินของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • การจัดกระบวนการลอจิสติกส์แบบใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง
 • การดัดแปลงแนื้อหาและตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูน : ผลกระทบต่อคุณค่าด้านความงามของวรรณคดีแบบฉบับของครูผู้สอนวรรณคดี
 • บูรณาการศาตร์ด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กและการละครเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
วารสาร
85 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2559
TOC:
 • ข่าวพระราชกรณียกิจ
 • บทความเฉลิมพระเกียรติ พระผู้ทรงเคียงคู่การทรงงานกับในหลวง
 • ในความทรงจำ "แม่ของแผ่นดิน" บทสัมภาษณ์ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
 • ร้อยเรื่องร้อยโครงการ คนและช้างกุยบุรี อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล
 • ประชาหน้าใส นางอำนวย ดากาวงศ์ : พอเพียง เป็น "ครู" ที่ภูพาน
 • คร้ังหนึ่งในชีวิต (ชีวิตพอเพียง) ศิลปาชีพทอผ้าลายดอก บ้านตอหลัง
 • แนะนำโครงการ โครงการปรับปรุงถนนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • เศรษฐกิจพอเพียง สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ท่องไปในโครงการ ปางอุ๋ง ของขวัญพระราชทานชาวไทย
 • อาชีพน่าลอง เห็ดตะกร้า ทางเลือกของคนรักเห็ด
 • เล่าสู่กันฟัง ชุมชนบริเวณสะพานพระราม ๘ สืบสานพระราชดำริ
 • การ์ตูนตามรอยพระราชดำริ
วารสาร
74 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 1 ฉบับที 1 มกราคม - มิถุนายน 2558
Note: ปีที่ 1 ฉบับที 1 มกราคม - มิถุนายน 2558
TOC:
 • Modeling methane emissions and rice yeild under various water management
 • Banana peel as biosorbent to remove Cu2+ ions from aqueous solotion
 • Impact of salt Addition during nanofiltration mambrane of natural organic matter and heavy metal contents
 • Biosorptin of Cu2+ ions onto pre-treated Tamarindus indica shell
 • การศึกษาและทดลองการแปลงกลูโคสจากลิกโนเซลลูโลส (กากปาล์มน้ำมัน)
วารสาร
148 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
TOC:
 • A Study of the Marketing Channels of Ban Klangg's Later Chicken Feeders' Cooperative in Nakhon Phanom Province
 • The Relationship between Leadership Behavior and Motivatin, Organizational commitment and Job Satisfactin of Salepersons in retail Sotres
 • รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของทีมคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
 • การสังเคราะห์รูปแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนเสมือนจริงบนเว็บตามแนวคินสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ลิลิตพระลอ : การเสริมสร้งการเรียนรู้แลเจริยธรรมทางสังคม
 • วัจนกรรมในบทเพลงปลุกใจให้รักชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2510-2550
 • ดนครีนาเสป ค๊ะอัลอามีน กรุงเทพมหานคร
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม
 • กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมการเข้าร่วมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้โดยบูรณาการแนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเอง และการกำกับตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครู วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม
 • พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนกรณีศึกษารายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
 • ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียและแผนธุรกิจที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
 • อิเหนา : วีรบุรุษรักและนักรบ
วารสาร
134 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558
TOC:
 • ความคิดเห็นของนักศึกาาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • พฤติกรรมวัยรุ่นติดเกมส์ออนไลน์จนก่อคดีลักทรัพย์ : กรณีศึกษา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับวัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์ของโรงเรียนในจังหวัดนครพนม
 • การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 • ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 • สมรรถนะประจำสายงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม
 • การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายวังยางพัฒนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1
 • ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครพนม
 • การศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค และระบบเอ็นพียูอีเลิร์นนิ่งในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนครพนม : กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม
 • แนวทางการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
 • การศึกษาวงดนตรีหล่อโก้ว สมาคมฮั่วเคี้ยวเฮียบหวย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 • ปัญหาการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง
 • การประเมินพัฒนาการทั้งระบบ : การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
วารสาร
146 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
TOC:
 • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใช้เว็บเครือข่ายเพื่อค้นหาเส้นทางสนามกีฬาในมหาวิทยาลัยนเรศวรของนิสิตสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
 • การศึกษาสมรรถภาพทางกาย และสุขภาพจิตในกลุ่มผู้สู อายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 • มโนทัศน์เรื่อง "อำนาจ" ในวรรณกรรมอิงพงศาวดารจีนเรื่อง "เลียดก๊ก"
 • การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเอกลักษณ์ของโขนธรรมศาสตร์
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดนครพนม
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยคุณภาพครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนในช่วงต้นของศควรรษที่ 21
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออเฉียงเหนือ
 • การพัฒนาระบบการเรียนโดยใช้ชุมชนเสมือนจริงเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความรู้และสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาครูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 • การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชพีในศควรรษที่ 21
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณาญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ และผลของการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF
 • การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาตร์ตามทฤษฎีคอนาตรีคติวิสต์ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2