วารสาร
168 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
TOC:
 • การรับรู้และการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครศรีธรรมราชในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • การใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นประกอบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 2
 • การศึกษาระดับการรับรู้ข่าวสารและช่องทางการสื่อสารระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเจตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 • ทัศนคติที่มีต่อการแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการสแดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนคนและสังคมที่มีคุณภาพของเทศบาลตำบลเขาเจียก
 • นโยบายสวัสดิการสังคมของภาครัฐที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ฃ
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการัพฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
 • การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การศึกษาการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเครียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
 • การบริหารจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของชุมชมบ้านถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • การพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการกลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเขตอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วารสาร
158 หน้า : 26 ซม.
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
TOC:
 • การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ปัจจัยสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • การศึกษาพัฒนาการกองทุนสวัสดิการชุมชน สู่กองทุนสวัสดิการรัฐสมทบ กรณีศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ประสิทธิภาพการให้บริการของงานทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • การพัฒนาการรับรู้สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2
 • การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาตามบทบาทและหน้ที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดสุราษฏร์ธานี
 • การจัดกิจกรรรมของเล่นภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย กรณีเทศบาลตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการความรู้ของครู สังกัดเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี
 • แนวทางการพัฒนาเครื่องข่ายครูบรรณารักษ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต 1
 • การถอดบทเรียนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชโรงเรียนบางขันวิทยา อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การรับรู้และความคาดหวังจากกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดกระบี่
วารสาร
160 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
TOC:
 • การเก็บข้อมูลวิจัยชุมชนภาคสนาม
 • Political Party and Pary System (with special Reference to India and Thailand)
 • ศึกษากระบวนการถ่ายทอดแนวคิดของหนังสุขาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติกับการพัมนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านศิลปะการแสดงหนังตะลุง
 • การพัฒนาคู่มือการนิเทสการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทอุสาหกรรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 • ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
 • รูปแบบการจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมวัดพรหมโลก ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การรับรู้ข้อมูลของนักเรียนจากสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสารสนเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมาใช้ในการปฏิบัติงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
 • ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2
 • บทบาทของผู้บริหารต่อการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง "กระบวนการวิจัย" ที่ไดรับการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
 • การพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 3
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียรมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษา
 • บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 11
วารสาร
226 หน้า : กราฟ ;ตาราง 21 ซม.
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
Note: ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
TOC:
 • การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชรา
 • ปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
 • การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชน
วารสาร
407 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
วารสาร
60 หน้า : ภาพประกอบ, กราฟ ; 29 ซม.
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
TOC:
 • A Design of Low Cost 12-Lead ECG Acquisiton System Using Raspberry PI
 • A Method for Determining Inbentory Policy Parameters for a Single Product under Limited Space
 • A Study on Analysis and Design of Geometric Tolerances of Machine Tools
 • Application of Minitab 17 Statistical Software to Analysis of Students of the Faculty of Engineering, Thai-Nichi Institute of Technology
 • Developmetn of Instantaneous Surface Temperature Sensor for Reduction of Heat Losses in Internal Combustion Engives
 • Energy Properties of Torrefied Biofuel from Celulose
 • Lase Peening for Surface Enhavcement of Stainless Steel
 • Studies on Nitrate Reduction by Zinc-doped Titanium Dioxide Photocatalyst
 • The Effect of Visual Search Patterns of Non-Geometric Shape Inspection Tasks
 • Thin Film Sensors for Measuring Oil Film Condition in Machine Sliding Surfaces
วารสาร
136 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558
Note: ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558
TOC:
 • การพัฒนารูปแบบการศึกษาบันเทิงโดยใช้แนวคิดโยนิโสมนสิการ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
 • ปัญหาและอุปสรรคจากสภาพการเรียนจริงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการเรียนรายวิชาแคลคูลัสสำหรับวิศวกร
 • การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • การศึกษาผลกระทบของนโยบายโรงเรียนอิงมาตรฐานการศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในประเทศไทย
 • กฤตกรรมกรรมการออกเสียงพยางค์หนัก-เบาคำในภาษาอังกฤษจากผลของการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับการสอนความรู้ทางสัทศาสตร์ : การศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศิริราษฎร์สามีคคั อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • บทบาทของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ความสัมพันธ์เชิงคาโรนิคอลระหว่างทักษะการใช้โปรแกรมด้านการจัดการเอกสารกับทักษะการใช้โปรแกรมด้านการจัดการข้อมูลของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
วารสาร
112 หน้า : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
TOC:
 • การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ปอเยอะทุเรียนระหว่างการหมัก
 • การวิจัยและพัฒนาการรถเข็นอาหารผู้ป่วยที่ขับเคลื่อนด้วยมอเคอร์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในโรงพยาบาล
 • การขยายพันธุ์ว่านค้างคาวดำในสภาพปลอดเชื้อ
 • การเปรียบเทียบเชิงประสิทธิภาพระหว่างวงจรซีค้าคอนเวอร์เตอร์และวงจรซิงโครนัสซีต้าคอนเวอร์เตอร์
 • ผลของผงถ่านและวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดชีวิตของต้นกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด
 • การพัฒนาสีเขียนบนเครื่องปั้นดินเผาจากดินและตับหินสีธรรมชาติ
 • การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ดดยวิธีเคมีสีเขียวสำหรับปรับปรุงการย้อมสีผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
 • การพัฒนาระบบท่ออิมพิแดนซ์สำหรับการศึกษาการดูดกลืนคลื่่นเสียงตกกระทบแนวฉากของวัสดุ
วารสาร
113 หน้า : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
TOC:
 • การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ดลหะหนักในน้ำดื่มของโรงเรียนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยอุปกรณ์ของไหลจุลภาคบนกระดาษ
 • เชื้อเพิงแก๊สซิฟิเคชันจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อผลิตไฟฟ้า : อีกทางเลือกของพลังงานทดแทนของภาคใต้
 • การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนแบบเคมีสีเขียวโดยใช้สารสกลัดจากเปลือกมังคุดเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
 • ความไวและความจำเพราะเจาะจงในการตรวจวัดไดคลอร์วอสโดยใช้พอลิไอแอเซทิลีนร่วมกับกรมไขมันบนกระดาษ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดโดยใช้วงจรซิงโครนัสซีต้าคอนเวอร์เตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
 • การใช้ผักตบชวาแห้งเป็นอาหารสมทยสำหรับเลี้ยงปลาตะเพียนขาว
 • การศึกษาผลกระทบต่อการทำงานของมอเตอร์ BLDC และชุด ASD จากการปรับแต่งตำแหน่งต่าง ๆ ของ Hall Effect Sensors
 • การตรวจวัดอะลูมิเนียมไอออนอย่างง่ายด้วยเทคนิคการสังเกตด้วยตาเปล่าโดยใช้สารสกัดจากดอกชบาแดง
วารสาร
86 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
Note: ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
TOC:
 • แนวทางการพัฒนาการสกัดน้ำมันปาล์มดิบหีบรวมสำหรับกลุ่มเกษตรกรภาคใต้
 • การสร้างและพัฒนาชุดบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ : แหล่งน้ำพุร้อน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
 • การพัฒนาน้ำดินหล่อแม่พิมพ์จากดินแดงพื้นบ้านเพื่อผลิตเครื่องเคลือบดินเผาระดับครัวเรือน
 • ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดเบญจมาศในสภาพปลอดเชื้อ
 • ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ทางอาหารของพืชผักท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การพัฒนาวิธีตรวจวัดปริมาณเหล็กในหอยแครงด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษโดยวิธีคัลเลอริเมตรี
วารสาร
116 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Note: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
TOC:
 • ประสิทธิภาพของระบบเอสบีอาร์ในการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อม
 • ผลของปริมาณการให้สารละลายพาโคลยิวทราโซลที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของดอกดาวเรืองพันธุ์ลูกผสมอเมริกัน
 • การพัฒนานวัตกรรมเก้าอี้ฟิกซืแอนด์เผลกซ์ ตามหลักการยศาสตร์สำหรับกลุ่มทำเครื่องเรือน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อท่วงเทพรัตน์ในสภาพปลอดเชื้อโดยใช้พาโคลบิวทราโซล
 • ผลกระทบของการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง
 • อิทธิพลของสูตรอาหารสังเคราะห์และความเข้มข้นของ 6-benzyladenine ต่อการเพิ่มจำนวนยอดของสับปะรดภูแล
 • กิจกรรมการย่อยสลายตัวเองในกล้างเนื้อกั้งตั๊กแตน
 • ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแท็บเล็ตของประชาชนในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
วารสาร
209 หน้า : ภาพประกอบ ;ตาราง 27 ซม.
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
Note: ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
TOC:
 • การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานพยาบาลโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
 • การพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง เรื่องตะไบและการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • การพัฒนากิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
 • การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการนำตัวเอง เรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3
 • การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านกิจกรรมการเรียนสะเต็มศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแกลบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยบูรณาการองค์ความรู้ปัจจุบันเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
 • การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้่างของตัวชี้วัดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอาชีวศึกษา
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคุณธรรมและค่านิยมไทยสำหรับการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เรื่อง ผักสวนครัวสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • ชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์
 • ต้นทุนคุณภาพ และขีดสมรรถนะที่มีต่อความพร้อมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
 • บทเรียนบนแท็บเล็ต เรื่อง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำพื้นฐาน
 • ยทเรียนบนแท็บเล็ต เรื่องอุปกรร์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจร
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานการจัดการความรุ้ของวิทาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
 • ผลการใช้วัสดุเศษหนังเพื่อผลิตวัสดุเชิงประกอบในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของชุมชนไทยเชื้อสายมอญเพื่อออกแบบสื่อการเรียนรู้
 • ระดับความสำเร็จของการนำระบบการวางแผนทรัพยกรองค์กรมาใช้บริหารงานอย่างมีประสิทธิผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนบทคัดย่อรายงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยโดยใช้คลังข้อมูลภาษา
 • ความตระหสักเชิงอภิวัจนปฏิบัติศารสตร์ของผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ