วารสาร
290 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
TOC:
 • สารก่อมะเร็งในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับโรงงานผลิตยาสมุนไพร
 • เทคโนโลยีไส้เดือนดินกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรม 4.0 ตอนที่ 1 ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
 • ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ผักตบชวา ต้นจอก และต้นธูปฤาษีเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชนในอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
 • ความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในอ่างเก็บบ้ำคลองลำกง อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ผลการใช้รูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมแบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญา
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนที่ผสมระหว่างผักตบชวากับถ่านแกลบให้ค่าพลังงานความร้อนสูงสุด
 • ผลการใช้ผลิตภัณฑ์วัดสีเขียว : ความรู้ เจตคิและความพึงพอใจต่อเกณฑ์วัดสีเขียว
 • การศึกษาและเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานระหว่างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแท็ปเล็ต
 • ทรานสิชันโมเดล กับการจำลองสถานะการปฏิสัมพันธ์ของระบบผู้เชี่ยวชาญ
 • แนวโน้มของระบบเก็บค่าผ่านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558-2568
 • ความคดหวังและการรับรู้วคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จใจการปฏิบั้ติการบินของสายการบินนกแอร์
 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมควบคุมจราจรทางอากาศ
 • การปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดในแหล่งน้ำดิบผลิตประปาและน้ำประปาหมู่บ้าน ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 • ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
 • เปรียบเทียบคุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาลในระบบการบันทึกแบบชี้เฉพาะของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานนแตกต่างกัน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยในกับการจัดการความขัดแย้งในโรงพยาบาลเอกชน
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกด้านการบริการพยาบาล สถาบันราชประชาสมาสัย
 • การรับรู้ภาวะสุขภาพองค์รควมของมารดาวัยรุ่น ครอบตรัว และสังคมรอบข้างของมารดาวัยรุ่นในจังหวัดเพชรบุรี
 • ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากกะหล่ำปลี ภูทับเบิก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและความภักดีในสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของคนเจนเนอร์เรชั่น 'Z'
วารสาร
87 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง ; 28 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
TOC:
 • พุทธศาสนาในเกาหลีใต้หลากนิกาย หลายแนวทาง
 • พุทธจินกักนิกาย พ.ส.ล. และวิถีของคน
 • ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
 • วัชรยาน
 • พุทธศาสนามหายาน วัชรยาน เฟื่องฟูในสหรัฐอเมริกา
 • พุทธศาสนากลับฟื้นคืนในอินเดียยุคใหม่ได้อย่างไร
 • พุทธศาสนาในอาเซียน
 • คัมภีร์ใบลานของไทย คัมภีร์แห่งพุทธศาสนา
 • หลักชาวพุทธจุดเริ่มจุดร่วมที่มารวมกันรุ่งโรจน์ (สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ)
 • เอกภาพบนความหลากหลายในพระพุทธศาสนา
วารสาร
136 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน 2553
Note: ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน 2553
TOC:
 • วชิราวุทธานุสรณ์ศควรวัสสาบรมราชาภิเษก
 • ศุภมังคลาศิรวาท
 • ๑๐๐ ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ตอนที่ ๑)
 • สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กับพระบวรพุทธศาสนา
 • บทบาทพระยาเมืองบริเวณ ๗ หัวเเมือง ในการรับเสด็จเลียบมณฑลปักษ์ใต้ พ.ศ. ๒๔๕๘
 • โรงเรียนราชินีใต้ร่มพระบารมี "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
 • การถวายช้างสีประหลาดเมื่อคราวเสด็จมณฑลปักษ์ใต้ พ.ศ. ๒๔๕๘
 • พระพุทธปฏิมากรในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พระราชกฤษฏาภินิหารอันบดบังมิได้ในพระบาาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • นมการสิทธิคาถา
 • ชาวจีนกับลัทธิชาตินิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ เจ้าจอมคนสุดท้ายในรัชกาลที่ ๕
 • บายศรี : วัฒนธรรมไทย สมัยรัตนโกสินทร์
วารสาร
106 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม - กันยายน 2548
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม - กันยายน 2548
TOC:
 • สำนักงบประมาณ ยุค 4 ปีซ่อม - 4 ปีสร้าง
 • เปิดใจ...วุฒิพันธุ์ วิชัยรัจร์ CEO สำนักงบประมาณ
 • การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจ
 • ลอยตัวค่าเงินหยวน...การเปลี่ยนแปลงที่ต้องจับตามอง
 • นโยบายพัฒนาภาคตะวันตกของจัน และนัยต่อไทย
 • การกระจายอำนาจทางการคลัง
 • อำลา-อาลัย
 • ถาม-ตอบ
 • งบประมาณน่ารู้
 • เศรษฐศาสตร์รอบตัว
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 2559
Note: ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 2559
TOC:
 • กระทรวงยุติธรรมเผยผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี มุ่งนำความ"ยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน"
 • กำลังใจในพระราชดำริ
 • เรื่องเล่ายุติธรรม
 • คุยเฟื่องเรื่องยุติธรรม
 • เปิดสาระประมวลกฎหมายยาเสพติด
 • ภุมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้ง
 • กรมบังคับคดี ลุยแก้หนี้เกษตรกรติดอาวุธทางปัญญาป้องกันสูญที่ดินทำกิน
 • กรมคุมประพฤติจับมือ SME Bank และมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียนผนึกกำลัง ร่วมคืนคนดีสู่สังคมสร้างโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่
 • รถไฟขบวนที่ 12 สู่จุดหมายแห่งความยั่งยืน
 • หนี้นอกระบบ : ผลกระทบด้านสังคมและการเข้าถึงความเป็นธรรม
 • พลังคุณธรมยับยั้งการทุจริต กับการบุรณาการและขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงยุติธรรม
 • รู้ทันประกันภัย ไม่ถูกโกง
 • ประชาคมอาเซียนกระแสที่เป็นไปกับความเคลื่อนไหวที่เป็นจริง
 • จับตา "อุ้มบุญเถื่อน" หลังคลอดกฎหมายอุ้มบุญ
 • 10 คำศัพท์ยาเสพติด
 • กินอย่างไรถึงจะใช่ "คลีนฟู้ด"
 • การตรวจหาลายนิ้วมือบนมือถือด้วยวิธี Nondestructive
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 2559
Note: ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 2559
TOC:
 • 125ปีกระทรวงยุติธรรม "ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน"
 • กำลังใจในพระดำริ อีกก้าวของ "ผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังหญิงสู่เทศกาลวัตศิลป์นานาชาติ 2559
 • เรื่องเล่ายุติธรรม "กรมคุมประพฤติ" บนก้าวย่างสู่ปีที่ 25 กับภารกิจเชิงรุกสร้างสังคมปลอดภัยอย่างยั่งยืน
 • คนยุติธรรม เปิดมุมมอง "ธวัชชัย ไทยเขียว" รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรมกับทิศทางการสื่อสารงาน "ยุติธรรม" สู่ประชาชน
 • คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ "การคุ้มครองพยาน" ความหวังของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย
 • คุยเฟื่อนเรื่องยุติธรรม เปิดหลักสูตรติวเข้มพัศดีสร้างนักบริหารงานราชทัณฑ์รุ่นใหม่
 • ยุติธรรมเพื่อประชาชน "ยุติธรรม" ส่งเสริมข้อกำหนดโตเกียว ระดมสมอง พัฒนาทางเลือกอื่นแทนการจำคุก
 • กำแพงมิอาจกั้น กรมพินิจฯ ผนึกนักฟุตบอลทีมชาติไทยสร้าง "ต้นแบบ" แรงบันดาลใจให้เยาวชน
 • คน เงิน แผน การเสริมสร้างศักยภาพคนที่ถูกจำกัดสิทธิตามกฎหมาย
 • ยุติธรรมช่วยประชาชน The Choice เกม ทางเลือก ทางรอด
 • พลังคุณธรรม ยับยั้งทุจริต โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ระด้บกระทรวงยุติธรรม
 • ภาษายุติธรรม สองสัมพันธ์ ไทย-เวียดนาม วางรากฐานงานยุติธรรม
 • กฎหมายสามัญประจำบ้าน หลักสิทธิมนุษยชนกับการปรับวิธีกักขังนักโทษ
 • ก้าวสู่อาเซียน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
 • รู้จักไอที เดินทางด้วยรถไฟไทย ตรวจสอบวันเวลาง่ายทันใจ ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน
 • เคล็ดลับเกร็ดสุขภาพ ปรับพฤติกรรมใหม่ ห่างไกลโรค "ปวดหลัง"
 • เก็บมาเล่า เรือนจำพิเศษ สืบสานงาน "ช่างสิบหมู่" พัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
วารสาร
90 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
  ธันวาคม 2559
Note: ธันวาคม 2559
TOC:
 • งานยังไม่เสร็จ
 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระเจ้าแผ่นดินผู้สถิตในหัวใจไทยนิจนิรันดร์
 • จาก...ดิสโก้ สู่ วอลซ์
 • น้ำทิพย์จากฟ้าสู่ปวงประชาในแผ่นดิน ในวันที่พ่อไม่อยู่
 • เปิดประตูสู่โครงการตามรอยทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันของมูลนิธิชัยพัฒนา คนกับป่า วิถีที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • สูตรอาหารจากสวนหลังบ้าน(ชัยพัฒนา) ไข่พระอาทิตย์
 • ข้ามขอบฟ้าไปกับชัยพัฒนา แรงบันดาลใจตามรอยเบื้อพระยุคลบาทของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่
 • อิ่มริมทางแบบชัยพัฒนา
 • รายนามผู้บริจาคสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2559
 • รายนามผู้บริจาคสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูภาคใต้ เดือนพฤษภาคม -เดือนกันยายน 2559
 • รายนามผู้บริจาคสมทบวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2559
วารสาร
255 หน้า : 30 ซม. + 1 ซีดีรอม
  ปีที่ 17 เล่มที่ 50 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
Note: ปีที่ 17 เล่มที่ 50 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
TOC:
 • หลักนิติธรรมกับการบริหารประเทศ
 • พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับประชาธิปไตย
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณะตุลาการรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
 • รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น มาตรา 9 : ความพยายามที่จะแก้ไขของนายกรัฐมนตรีชินดซ อาเบะ (Shinzo Abe)
 • บทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในกรณีการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
 • ประชาธิปไตยที่ใคร ๆ คงอยากเห็น
 • ปัญหาสิทธิมนุษยชนกับคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
 • อำนาจองค์กรตุลาการในมิติทางการเมือง : สำรวจความรู้ทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย
 • หลักนิติธรรมภายใต้สถานการณ์แบ่งขั้วทางความคิดของสังคม
 • หลักนิติธรรมกับการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมอาญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์สากลและหลักเกณฑ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย กรณีการรักษาพยาบาล
 • การปกครองตามหลักนิติธรรมในมุมมองขององค์กรเอกชนต่างประเทศ
 • สิทธิมนุษยชน : ประชาชนกับการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนุญ
 • การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ กรณีการจัดหาพัสดุภาครัฐ
วารสาร
247 หน้า : 30 ซม. + 1 ซีดีรอม
  ปีที่ 17 เล่มที่ 49 มกราคม - เมษายน 2558
Note: ปีที่ 17 เล่มที่ 49 มกราคม - เมษายน 2558
TOC:
 • ประชาธิปไตยกับขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ
 • ศาลรัฐธรรมนูญและความมีส่วนร่วมในนิติรัฐ
 • แนวทางการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
 • หน้าที่พลเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 • ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ
 • ระบอบประชาธิปไตยในอุดมคติ
 • รูปแบบของวุฒิสภาที่เหมาะกับประเทศไทยกับความสอดคล้องตามหลักประชาธิปไตย
 • ประชาธิปไตย : ประวัติศาสตร์ แนวคิด ปัญหา แนวทางแก้ไขและพัฒนา
 • การกระทำทางนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย
 • ประชาธิปไตยแนวพุทธ
 • หลักประชาธิปไตยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • ความเข้าใจการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนชาวไทย
 • บทบาทของรัฐสภาในการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
 • การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์กับการพัฒนาประชาธิปไตย
 • การแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของนิติบุคคลและผูเแทนนิติบุคคลในกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555
 • ศึกษาวิเคราะห์การสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักรา 255 มาตรา 68
 • The Independence of the Constitutional Court in the Modern World
วารสาร
132 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เมษายน - มิถุนายน 2548
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เมษายน - มิถุนายน 2548
TOC:
 • อันว่าเงินคงคลังนั้นเป็นฉันใด
 • การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
 • เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) : นวัตกรรมในกระบวนการจัดการงบประมาณ
 • บทเรียนราคาแพงจาก "สึนามิ" คลื่นเพชฌฆาต
 • บทบาทของรัสเซียในเอเชียตะวันออกและโอกาสสำหรับประเทศไทย
 • แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตในการจัดการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
 • แนวคิดและยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล
 • ระบบงบประมาณของประเทศสหราชอาณาจักร
 • การปรับปรุงระบบการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 • แวดวงสำนักงบประมาณ
 • สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Strategic - baxed Budgeting : Best Practices for ASEAN Secretatiat Budgetary System
 • งบประมาณน่ารู้
 • เศรษฐศาสตร์รอบตัว
 • Web 2 Click
วารสาร
94 หน้า: ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 41 ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 41 ตุลาคม - ธันวาคม 2558
TOC:
 • การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการด้านการงบประมาณ : OECD Asian Senior Budget Officials Meeting คร้ังที่ 11
 • ระบบงบประมาณสองขา
 • งบประมาณกับการบูรณาการ
 • การจัดทำงบประมาณประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2560
 • แวดวงสำนักงบประมาณ
 • การประเมินมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล : กลไกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
 • เปิดมิติท่องเที่ยวไทยประตูสู่อาเซียน
 • การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน
 • ถาม -ตอบ ประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบด้านการงบประมาณ
 • ความสุขของชีวิต
วารสาร
679 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม + 1 ซีดีรอม
  ประจำปี 2559
Note: ประจำปี 2559
TOC:
 • แนวทางการขับเคลื่อแนวนโยบายสาธารณะในกิจการโทรทัศน์ภายใต้กรอบกฎหมาย:กรณีกิจการโทรทัศร์และรายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
 • การศึกษาการประมูลคลื่นความถี่ในประเทศต่าง ๆ
 • ประกาศเรื่องการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ : ความก้าวหน้าในการคุ้มครองผู้บริโภค(ที่ยังเป็นเพียงการเริ่มต้น)
 • เปิดวิชั่น 3 ปี เลขาธิการ กสทช. ลุย 3 เป้า "เข้าถึง-ยกระดับ-จัดสรรคลื่น" ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
 • ความท้าทายในการบริหารคลื่นความถี่
 • What Determines the use of mobile inernet and bobile payment? Implications from previous literature
 • การบริหารจัดการคลื่นความถี่
 • เทคโนโลยี Internet of Things และข้อเสนอแนะในการบริหารคลื่นความถี่ในประเทศไทย
 • การเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตในกิจการโทรคมนาคม : ศึกษาประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราฃวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556
 • 4G Voice over LTE สมรภูมิการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้ประกอบการ OTT
 • การควบรวมกิจการโทรทัศน์เข้าข่ายการโอนสิทธิเฉพาะตัวของผู้รับใบอนุญาจริงหรือ
 • การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ของพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงินและรายเดือนในประเทศไทย
 • การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
 • การเดินทาง 4 ปีปว่าของ กสทช. กับผลงาน ความท้าทาย และความคาดหวังจากสังคมไทย
 • การระงับข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความท้าทายใหม่ของการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ : วิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนา
 • การเขัาถึงบริการโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์ของผู้สูงอายุไทย
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานเทคโนโลยีเครือข่ายมือถือ 4G ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • การพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่กุญแจดอกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย
 • การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล
 • การสื่อสารไร้สายระยะใกล้ตัวด้วยแสงที่มองไม่เห็น : เทคโนโลยี การพัฒนา และการขับเคลื่อน
 • การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบ Business Intelligence (BI) ในยุค Big Data
 • กระบวนการพัฒนากิจการโทรทัศน์ดิจิทัลในช่วงการเปลี่ยนผ่น
 • ผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลต่้อการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ของประเทศไทย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
 • พฤติกรรมการเปิดรับชมและความพึงพอใจที่มีต่อการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร