หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. ความรู้และการจัดการความรู้
 • 2. การจัดการความรู้กับสังคมไทยในอดีต
 • 3. กระบวนการและโมเดลการจัดการความรู้
 • 4. กลยุทธ์การจัดการความรู้
 • 5. การจัดการความรู้และทุนทางปัญญา
 • 6. MUFC ในมุมมองของ KM และ IC
 • 7. เทคโนโยลีกับการจัดการความรู้
 • 8. นวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรม
 • 9. การเประเมินผลการจัดการความรู้
 • 10. การจัดการตวามรู้สำหรับการวิจัยและพัฒนา
 • 11. KM กับการพัฒนานวัตกรรมระดับ SMEs
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฎ) 205 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
หนังสือทั่วไป
346 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบ
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฐ), 233 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
หนังสือทั่วไป
118 หน้า : ตาราง