เยาวชน
440 หน้า
เยาวชน
494 หน้า
เยาวชน
188 หน้า : ภาพประกอบ
    วรรณกรรมเยาวชนรางวัลหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2532
Note: วรรณกรรมเยาวชนรางวัลหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2532
เยาวชน
120 หน้า : ภาพประกอบ
    วรรณกรรมเยาวชน ลำดับที่ 73
Note: วรรณกรรมเยาวชน ลำดับที่ 73
เยาวชน
261 หน้า
เยาวชน
199หน้า
สารนิพนธ์
(ก-ซ) 103 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
สารนิพนธ์
(ก-ญ) 109 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
เยาวชน
151 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
เยาวชน
205 หน้า : ภาพประกอบ
    ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดหนังสืองานสัปดาห์แห่งชาติ
Note: ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดหนังสืองานสัปดาห์แห่งชาติ
เยาวชน
224 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
240 หน้า : ภาพประกอบ