สารนิพนธ์
323 หน้า ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 บทนำ ทำมต้องสนใจสงครามเย็น
  • บทที่ 2 ประเทศไทยกับยุทธศาสตร์สงครามเย็นของสหรัฐอเมริกา
  • บทที่ 3 ประเทศไทยกับสงครามอินโดจีนคร้ังที่ 2
  • บทที่ 4 ประทเศไทยกับปัญหากัมพูชา
  • บทที่ 5 การต่างประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านหลังสงครามเย็น
  • บทที่ 6 บทสรุปและสิ่งท้าทายในยุคหลังสงครามเย็น
สารนิพนธ์
ฎ, 125 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฎ) 161 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561