นวนิยาย
172 หน้า
นวนิยาย
380 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
289 หน้า
นวนิยาย
640 หน้า
    รางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ค.ศ.2000
Note: รางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ค.ศ.2000
นวนิยาย
598 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
232 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม

ชี้ค 2545

นวนิยาย
539หน้า
    รางวัลดีเด่น ประเภทนวนิยาย จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2533
Note: รางวัลดีเด่น ประเภทนวนิยาย จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2533
นวนิยาย
605 หน้า
นวนิยาย
168 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
870 หน้า
นวนิยาย
136 หน้า