นวนิยาย
151 หน้า
นวนิยาย
304 หน้า
นวนิยาย
454 หน้า
นวนิยาย
278 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
484 หน้า
    รางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประขำปี 2534
Note: รางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประขำปี 2534
นวนิยาย
144 หน้า
นวนิยาย
279 หน้า
นวนิยาย
206 หน้า
นวนิยาย
316 หน้า
นวนิยาย
218 หน้า : ภาพประกอบ
    วรรณกรรมพม่า รางวัลยอดเยี่ยมแห่งชาติ ปี 1994
Note: วรรณกรรมพม่า รางวัลยอดเยี่ยมแห่งชาติ ปี 1994
นวนิยาย
480 หน้า