หนังสือทั่วไป
209 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
469 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ถ), 117 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  งานวิชาการเพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศรีลังกา เล่ม ๓
Note: งานวิชาการเพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศรีลังกา เล่ม ๓
TOC:
 • การสังคายนา...อินเดีย
 • การสังคายนา...ศรีลังกา
 • การฟื้นฟูพระศาสนา...ศรีลังกา
 • สมัยอาณาจักรคัมโปละ...ศรีลังกา
หนังสือทั่วไป
65 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
584 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
212 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
366 หน้า : แผนที่, ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
194 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
306 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 22 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในศรีลังกาโดยสังเขป
 • 2. สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาในอนุราธปุระและโปลนนารุวะ
 • 3. พุทธสถาปัตยกรรม
 • 4. ประติมากรรมและจิตรกรรม
 • 5. ความสัมพันธ์ทางพุทธศิลป์ระหว่างศรีลังกากับไทย
 • 6. บทสรุป
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.