นวนิยาย
264 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
นวนิยาย
259 หน้า
นวนิยาย
607 หน้า
วิทยานิพนธ์
(ก-ฏ) 226 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสําเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2543
Note: ฉบับอัดสําเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2543
วิทยานิพนธ์
(ก-ช) 147 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสําเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม.)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2543
Note: ฉบับอัดสําเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม.)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2543
นวนิยาย
294 หน้า
นวนิยาย
382 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
519 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
270 หน้า
นวนิยาย
644 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม ; 21 ซม.
นวนิยาย
316 หน้า