งานวิจัย
195 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
งานวิจัย
(ก-ช) 107 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
    วิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งภายนอก วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556
Note: วิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งภายนอก วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556
งานวิจัย
ฉ, 162 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
งานวิจัย
(ก-ช), 107 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
งานวิจัย
ก, 268 หน้า ; 30 ซม.