งานวิจัย
195 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
งานวิจัย
82 หน้า ; 30 ซม.
งานวิจัย
(ญ), 98 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
    รายงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Note: รายงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
งานวิจัย
ฉ, 162 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
งานวิจัย
ก, 268 หน้า ; 30 ซม.