งานวิจัย
111 หน้า ; 29 ซม.
งานวิจัย
286 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
งานวิจัย
144 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
งานวิจัย
(ก-ฌ) 111 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
งานวิจัย
80 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
    วิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2549
Note: วิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2549