งานวิจัย
195 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
งานวิจัย
(ฎ), 220 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
งานวิจัย
(28) 294 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
งานวิจัย
(ก-ฎ) 129 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
งานวิจัย
256 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.