Search results

480 results in 0.09s

หนังสือ

  การนำเสนอบทความในเอเชียปริทัศน์ฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยและการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองการปกครองในบางประเทศในเอเชีย ได้แก่ ?ประชาธิปไตยที่ไม่ธรรมดาในประเทศญี่ปุ่น : ปัญหาและแนวโน้ม? ที่เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้พรรคเสรีประชาธิปไตยสามารถปกครองประเทศญี่ปุ่นได้ยาวนานกว่าครึ่งศต
การนำเสนอบทความในเอเชียปริทัศน์ฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยและการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองการปกครองในบางประเทศในเอเชีย ได้แก่ ?ประชาธิปไตยที่ไม่ธรรมดาในประเทศญี่ปุ่น : ปัญหาและแนวโน้ม? ที่เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้พรรคเสรีประชาธิปไตยสามารถปกครองประเทศญี่ปุ่นได้ยาวนานกว่าครึ่งศต
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2549-ธันวาคม 2549
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2549-ธันวาคม 2549
หนังสือ

  วารสาร ไทยคดีศึกษา ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๒ - มีนาคม ๒๕๕๓)
วารสาร ไทยคดีศึกษา ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๒ - มีนาคม ๒๕๕๓)
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ปีที่ 13 เล่มที่ 37 เดือนมกราคม-เมษายน 2554
Note: ปีที่ 13 เล่มที่ 37 เดือนมกราคม-เมษายน 2554
หนังสือ

  ปีที่ 13 เล่มที่ 38 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2554
Note: ปีที่ 13 เล่มที่ 38 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2554
หนังสือ

หนังสือ

  วารสารทางวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2554)
วารสารทางวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2554)
หนังสือ

หนังสือ

  ปีที่ 3 เล่มที่ 1 พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2552
ปีที่ 3 เล่มที่ 1 พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2552
หนังสือ

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - พฤศจิกายน 2553
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - พฤศจิกายน 2553
หนังสือ

หนังสือ

  ปีที่ 6 เล่มที่ 2 กันยายน-ตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2555
ปีที่ 6 เล่มที่ 2 กันยายน-ตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2555
หนังสือ

  ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554)
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554)
หนังสือ

  ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553)
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553)
หนังสือ

  วารสารวิชาการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2555)
วารสารวิชาการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2555)
หนังสือ

  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
Note: ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
TOC:
 • การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชรา
 • ปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
 • การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชน
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)
Note: ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)
TOC:
 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ทิศทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องาถิติ
 • แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา4H
 • การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
 • การนิเทศแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสถานศึกษา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
Note: ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
TOC:
 • ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
 • การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
 • รูปแบบการประยุกต์ใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • การบูรณาการทักษะการคิดกับการจัดการเรียนการสอนอ่านและขียน
 • การพัฒนานักเรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนห่างไกลอบายมุขและยาเสพติต
 • การสอนเขียน การเรียนเขียนแบบอัตนัย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2558)
Note: ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2558)
TOC:
 • A Contagious Transmission of Streptococcus Uberis Mastitis in a Small Holder Dairy Farm with Poor Mastitis
 • ผลของแรงดันไฟฟ้าของชุดควบแน่นด้วยเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตที่มีต่อปริมาณน้ำมันชีวภาพที่ไดจากไพโรไลซีสแบบเร็วของผักตบชวา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
TOC:
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนขนาดเล็กในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
 • การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอุบลราชธานี พ.ศ. 2530-2540
 • ประเพณีสงกรานตร์ บุญข้าวประดับดิน บุญออกพรรษา และบุญกฐิน วัฒนธรรมร่วมไทย ลาวและกัมพูชา
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อกาารพัฒนาระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • สังเคราะห์งานวิจัยในจังหวัดศรีสะเกษ
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรุนแรงของผู้ป่วยโรคสครับไทฟัสในเขตจังหวัดศรีสะเกษ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
TOC:
 • ความพึงพอใจของประชาชนต่อการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
 • ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ชมมวยไทยต่อส่วนประสมทางการตลาดของสนามมวยราชดำเนิน
 • กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือใช้บัตร Wisdom ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
TOC:
 • บัณฑิตตามพุทธวิธี
 • สาเหตุของภาวะโลกร้อนตามทรรศนะทางพระพุทธศาสนา
 • วิเคราะห์ "คำเว่า" ของคนอีสานผ่านบทผะหยา
 • สรรพวิทยานานาแขนงในพระไตรปิฎก
 • ระบบและทฤษฎีพุทธจิตวิทยา
 • ทุนมนุษย์ในทางเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ
 • เฮอร์เมนูติกส์:ศาสตร์แห่งความเข้าใจ (ตีความ) ของพระพุทธปรัชญา(ศาสนา)เถรวาทและมหายานเชิงเปรียบเทียบ
 • พระสงฆ์กับสังคมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา
 • การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์ชินกาลมาลี
 • รูปแบบการใช้เสียงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
TOC:
 • จากโลกสู่โลก ทิศทางใหม่ของการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต
 • เด็กยุคใหม่ต้องการอะไรจากครู
 • การศึกษากับยาพิษแอบแฝง
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติขิงการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิชาเอกชีววิทยา
 • การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานในรายวิชาเพศวิถีร่วมสมัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • การบูรณาการกิจกรรมในวิชาไวยากรณ์จีน:กรณีศึกษาการใช้เกมประกอบการสอน
 • บทวิจารณ์หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
Note: ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
TOC:
 • การประเมินคุณภาพด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยใช้การวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสครีในการพัฒนาชุมชนกรณีศึกษา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
TOC:
 • การศึกษาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการหายใจสำหรับวงขับร้องประสานเสียงโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 • แนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนจังหสัดศรีสะเกษ
 • การศึกษาสารสกัดจากพืชเศรษฐกิจต่อการยับยั้งเชื้อรา
 • สังคมพหุลักษณ์ในประวัติศาสตร์นิพนธ์อีสาน:การสำรวจเบื้องต้น
 • การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งหอมแดง:กรณีศึกษาอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะกษ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559)
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559)
TOC:
 • เมื่อไรที่ต้องประเมินค่างาน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยกับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รุ่นปีการศึกษา 2545-2553
 • การพัฒนาและประเมินโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงหานของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • การวิเคราะห์ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางการเงินของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2558)
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2558)
TOC:
 • นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต
 • มหาวิทยาลัยกับธรรมภิบาล
 • คณะกรรมการ ป.ป.ช. กับการตรวจสอยทรัพย์สินแบบภาพนิ่งและการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
 • ภาระการพิสูจน์ในคดีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติและคดีร่ำรวยผิดปกติที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 • นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่อต้านการทุจริต
 • เส้นทางสู่ประชาธิปไตยทางการเมือง : จากเพลโตสู่กฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป
 • การสังเคราะห์การทุจริตคอรัปชั่นกับสถาบันประชาธิปไตย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556
TOC:
 • การบริหารจัดการโฮมสเตย์เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง
 • การศึกษาเชิงวิเคราะห์นิวาตธรรมที่ปรากฎในพระพุทธศาสนาเถรวาท
 • ศึกษาวิเคราะห์หลักภาวะผู้นำของพระโพธิสัตว์ตามที่ปรากฏในอรรถกถาชาดก
 • พุทธวิธีการสอนเชิงอุปมาอุปไมย
 • ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต:การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
 • การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักธรรมในจันทกุมารชาดก
 • การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมไทยในมิติแห่งทิฏฐิตามคำสอนพระพุทธศาสนา
 • การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำสอนเรื่องคนพาลในพระพุทธศาสนาเถรวาท
 • ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • วิเคราะห์อุบายกำจัดอกุศลวิตกในวิตักกสัณฑฐานสูตร
 • การวิเคราะห์โคลงโลกนิติตามแนวปรัชญาสังคมเชิงพุทธ
 • พระพุทธเจ้าในฐานะนายแพทย์
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557
TOC:
 • บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • การบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
 • การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 • ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
TOC:
 • คุณธรรมจริยธรรมกับผู้บริหารทางศึกษา
 • หลักศูนยตา "แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนให้เห็นความงาม
 • ลังกาวงศ์ในสยามและสยามวงศ์ในศรีลังกา
 • พุทธศาสตร์กับประสิทธิภาพการศึกษา
 • กระบวนการพระพุทธศาสนากับแนวคิดการผสมผสานในสังคมไทย
 • พระสงฆ์กับการสร้างสรรค์ศิลปะในสมัยพุทธกาล
 • เหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิต
 • พุทธศิลป์กับการนำไปประดับตกแต่งโรงแรม:ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
 • ชีวิต ความเจ็บป่วย และความตายในคริสต์ศาสนา
 • วิกฤตการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาไทย
 • การควบคุมฝูงชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา
 • การวิจัยทางการศึกษาเชิงพุทธ
 • การศึกษาเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมด้านความสันโดษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การเปลี่ยนแปลงความหมายของคำบาลีสันสกฤตในภาษาไทย
 • การศึกษาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  View TOC
TOC:
 • ประสิทธิผลของการฝึกอบรมพระนักเผยแผ่ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยศาสนศาสตร์เแลิมพระกียรติกาฬสินธุ์
 • ผลการประเมินโตรงการการเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุและโทรทัศน์ด้วยการผสมผสานรูปแบบการประเมินของไทเลอร์และสเตค
 • การใช้พาวเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา SO2001 รัฐศาสตร์เบื้อต้น วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
TOC:
 • นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต
 • นิติเศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยการทำงานของ ป.ป.ช.
 • Prevention of Corruption in Public Procurement in German Local Communities
 • A Public Administration Reform in the Philippine Bureau of Customs:The Case of Following and Not Following Costoms Regulatins
 • Hotspots of corruption
 • The Weakest Link:Investigation and Prosecution of Procurement-Related Corruption Cases in Tanzania and Uganda
 • Modification of Public Contracts as Source of Corruption:The Spainish Case
 • How to Improve Efectiveness of Anti-Curruption Expertice:Public Procurement Case
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)
TOC:
 • การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่:กระแสหลักของการเปลี่ยนแหลงในการบริหารงานภาครัฐ
 • การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:กรณีศึกษาหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทย บ้ายโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายน์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • สภาพและปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหาารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดหนองคาย:กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย
 • แนวทางการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 • ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในฐานะที่เป็นปฐมเทศนา
 • การนำหลักธรรมศีล 5 ไปใช้ในการดเนินชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศรีสะเกษเขต 1
 • ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในดรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 • การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารง่นในองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • การศึกษาเชิงวิเคราะห์รูปแบบของรัฐกับรูปแบบของการปกครองในพระพุทธศาสนาเถรวาท
 • การประยุกต์ใช้หลักธรรมอิทธิบาทในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • บทความวิชาการ
 • เขียนงานวิจัยให้เป็นกันเถอะ
 • การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามด้วยค่า IOC
 • ความคาดหวังของประชาชนที่อยากให้ครูเป็น
 • พุทธจิตวิทยากับการพัฒนาตน
 • การศึกษาไทยในกรอบอาเซียน
 • การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • หลักรัฐศาสตร์ที่ปรากฎในพระไตรปิฎก
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
Note: ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
TOC:
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม SET100
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวนำเข้าของผู้บริโภค
 • การบริาหรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับการวิจัยเพื่อรับใช้สังคมท้องถิ่น
 • บทความวิชาการ
 • บทบาทของการเทียบเคียงสมรรถนะในการบัญชีบริหาร
 • วิวัฒนาการของแนวคิดการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันจากมุมมองกระบวนการทันสมัย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
TOC:
 • A Design of Low Cost 12-Lead ECG Acquisiton System Using Raspberry PI
 • A Method for Determining Inbentory Policy Parameters for a Single Product under Limited Space
 • A Study on Analysis and Design of Geometric Tolerances of Machine Tools
 • Application of Minitab 17 Statistical Software to Analysis of Students of the Faculty of Engineering, Thai-Nichi Institute of Technology
 • Developmetn of Instantaneous Surface Temperature Sensor for Reduction of Heat Losses in Internal Combustion Engives
 • Energy Properties of Torrefied Biofuel from Celulose
 • Lase Peening for Surface Enhavcement of Stainless Steel
 • Studies on Nitrate Reduction by Zinc-doped Titanium Dioxide Photocatalyst
 • The Effect of Visual Search Patterns of Non-Geometric Shape Inspection Tasks
 • Thin Film Sensors for Measuring Oil Film Condition in Machine Sliding Surfaces
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
TOC:
 • An Adoption of Social Media Monitoring Tools for Business and Market Research
 • Aspect Evaluation by using Overall Rating and Category Characteristics of Reviews
 • Development of E-learning Contents for Exchange Students
 • Efficiency of Speed Reading and English Reading Comprehension of Undergraduate Students in Thailand
 • How Japanese Organizations Promote Person-Environment Fit in Cress-Cultural Perspective
 • Key Management Factors Affecting Energy Control Capability in Small and Medium Scales Industries
 • Measuring of Finincial Literacy of Undergraduate Students in Business Japanese Program (BJ) at Thai-Nichi Institute of Technology
 • Peacekeeping in ASEAN and the OAS a Comparative Analysis
 • Societal Model for Securing Internet of Things
 • Startups and the Growth of an Industrial Cluster
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Note: ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
TOC:
 • Comparison of Efficiency between TNI English Ability Test and TOEIC Test
 • An Analysis of Factors Affecting the Potential Development and Innovation of Thailand Industrial Sector
 • The Study of GEN-M ON Consupmtion Information Behavior
 • A Competitive Development of Thai-Japanese Joint Venture Cooperation
 • Design of Model Emotional Risks Analysis on Facebook
 • Perveived Vlues and Their Effects on Intention to Adopt Online Learning
 • Work Life Balance, Work Values Prediction Organizationa Citizenship Behavior of Personnel Working in Organizations Involoved in Preperty Management
 • Attitudes and Bahaviors if Residential Electircity User Towards Information on Electricity bills of the Metropolitan Electricity Authority
 • Designing Supplier Performance Evaluation Criteria for Automotive Parts Using Factor Analysis Approaches : A Case Study
 • The Relationships between Academic Self-efficacy and Academic Achievement for Business Finance Course
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2553
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2553
TOC:
 • เด็กที่มีภาวะออทิสซึมและการช่วยเหลือ
 • การใช้ดนตรีบำบัดเพื่อลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งของเด็กออทิสติก : ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรีไลน์ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัดน่าน
 • การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการนึกภาพและใช้สี โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารโดยระบบ E-learning โปรแกรม Moodle ของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • รูปแบบการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
 • องค์การทีประสบความสำเร็จในยุคโลกแบน
 • บทบาทของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
 • ปัจจัยในการพยากรณ์ความผูกพันองค์กรของโรงเงานน้ำตาลที่ลงทุนในลาว
 • ผลของกิจกรรมต่อการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล
 • การตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการซ่อมและบำรุงรถยนต์ : อู่สีเขียว
 • ปลิง : ชีววิทยาและพฤติกรรม
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Note: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
TOC:
 • การประยุกต์ใช้งานเว็บบล็อกเพื่อส่งเสริมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยว กรณีศึกษาธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่
 • การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ในรายวิชาโปรแกรมธุรกิจประยุกต์ขั้นสูล
 • รูปแบบการดำเนินการจัดการวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • วิสัยทัศน์องค์กรที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ผลิตภัณฑ์ชุมชน : อาหารและสมุนไพร
 • การออกตัวแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน : อาหารและสมุนไพร
 • บทบาทผู้นำกับการส่งเสริมการสื่อสารองค์กร
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : ศึกษากรณีบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
 • การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจัดการสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงจร RLC โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 • ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลบวกของผลคูณของจำนวนเต็มหนึ่งกับเลขโดด 9 กับผลบวกของจำนวนเต็มเดียวกันกับเลขโดด 9
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
Note: ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
TOC:
 • การศึกาาความต้องการที่แท้จริงของการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
 • การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ผ่านการสื่อการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก
 • รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการกับผลการปฏิบติงานของทรัพยากรมนุษย์ สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 • พฟติกรรมการเล่นการพนันของเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีเงินกองทุนหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่อาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 • การศึกษาแนวโน้มความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • การพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากาญจนบุรี เขต 8
 • การพัฒนาหลักสูตท้องถิ่นวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึการศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
TOC:
 • พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตภาคกลางตอนล่างของไทย
 • การพัฒนาแอพพลิเคชันช่วยบรรยายศิลปวัตถุด้วยรหัสคิวอาร์ สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กรณีศึกาาสถาบันอยุธยาศึกษา
 • การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวศูนย์สมุนไพรดอยสถิต ตำบลคลองเปรม อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชื่อเสียงขององค์กรของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
 • การตัดสินใจเลือกศึกษาค่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีและความฉลาดทางอารมณ์โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ความแปลกแยกจากงานของคนทำงานสมัยใหม่ : ศึกษาเปรียบเทียบพนักงานสายสำนักงานกับพนักงานสายการผลิตของบริษัทผลิตอาหารแห่งหนึ่งในเขตเมือง
 • ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมเพื่อการบริการวิชาการแก่สงัคมในรายวิชราเทคนิคการนำเสนอผลวาน
 • การประเมินโตรงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีโดยใช้รูปแบบซิป
 • อุปลักษณ์และหน้าที่ของอุปลักษณ์ในหนังสือชุดคำพ่อสอน
 • ความเข้าใจรัฐธรรมนูญของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • การลดต้นทุนการผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยการประยุกต์แนวคิดการบริหารฐานกิจกรรม กรณีศึกษาหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • การเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริง
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
TOC:
 • การเขียนรายงานและการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน
 • สถาปัตยกรรมองค์กร : เครื่องมือบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่
 • รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า
 • การใช้วงจรคุณภาพในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือข่านศูนย์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 • รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
 • ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญาขอวนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
 • แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาวิททยาลัยนครราชสีมา
 • ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
 • ปัจจัยการตัดสินใจซื้อผ้าไหมของลูกค้าในเขตอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • แนวทางการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • การบังคับใช้กฎหมายจราจรในเขตเทศบาลำบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 • การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : ชุมชนชาวไทยพวน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
 • การพัฒนาดัชนีชี้วัดและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัดชลบุรี
 • การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
TOC:
 • การศึกษาค่าความเชื่อมั่นของคะแนนแบบทดสอบอัตนัยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีจำนวนผู้ตรวจและรูปแบบการตรวจให้คะแนนต่างกัน โดยใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
 • การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
 • กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย : กรณีศึกษาอุตสาหกรรรมอาหารทะเล
 • ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล
 • กระบวนการและเส้นทางพาณิชยน้ำมันเถื่อนข้ามชาติในพื้นที่ด่านชายแดนภาคใต้ไทย-มาเลเซีย
 • สิทธิชุมชนกับการพิทักษ์เขาคูหา
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
 • การบริหารสถานศึกษาในสังคมพหุวัวฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Note: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
TOC:
 • จากนิทานอุทาหรณ์สู้เรื่้องเล่าตลกขำขันภาษาเยอรมันที่เกี่ยวกับสัตว์การวิเคราะห์เทียบบมบาทของสัตว์ในนิทานอุทาหรณ์และเรื่องเล่าตลกขำขันที่เกี่ยวกับสัตว์เพื่อการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย
 • จุดเปลี่ยนของสตรีเพศผ่านมุมมองของตัวละครหลักในนวนิยายชนาสั้นเรื่อง The Grave
 • ความเชื่อเรื่องปาฎิหาริย์พระเจ้าทันใจ:ศึกษาเฉพาะกรณีวัดยอดแก้วศรีบุญเรือง
 • บทบาทคติชนองค์การในการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • สภาพการจัดการความรู้ของสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • การเชิดชูเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกในวรรณกรรมเยาวชนเรื่องมือที่เต็มไปด้วยดวงดาวของราฟิค ชามิ
 • สถานภาพการศึกษาชาติพันธุ์ไทลื้อ ตั้งแต่ พ.ศ. 2480-2540
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2551)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2551)
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ