Search results

134 results in 0.09s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลมหาวิทยาลัย
 • ส่วนที่ 2 รางวัลเชิดชูเกียรติ
 • ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามภารกิจ
 • ส่วนที่ 4 สารสนเทศ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
 • ส่วนที่ 3 งบประมาณ
 • ส่วนที่ 4 บทความ และผลงานโดดเด่น
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประวัติความเป็ฯมาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • องค์กรและการบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ผลการดำเนินงาน
 • การเงิน การคลัง และงบประมาณ
 • ผลการประเมินสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ทำเนียบผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ผลการปฏิบัติราชการ
 • ผลการดำเนินงานตามภารกิจที่สำคัญของกรมพลศึกษา - ผลงานที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล
 • การพัฒนาระบบราชการ
 • รายงานการเงิน
 • ประมวลภาพ
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • การกระจายอำนาจด้านการถ่านโอนภารกิจ
 • การกระจายอำนาจด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ
 • การดำเนินการแก้ไขกฎหมาย
 • การส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • การติดตามและประเมินผล
 • การเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • สารอธิบดีกรมการค้าภายใน
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • ผู้บริหารกรมการค้าภายใน
 • อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์กรมการค้าภายใน
 • ยุทธศาสตร์กรมการค้าภายใน
 • โครงสร้างกรมการค้าภายใน
 • การบริหารราชการกรมการค้าภายใน
 • อัตรากำลัง
 • งบประมาณร่ายจ่าย
 • ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการค้าภายใน
 • ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • รายงานผลการปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • รางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของกรมการค้าภายใน
 • ยกระดับตลาดสด สู่ตลาดสดติดดาว รองับการค้ายุคใหม่
 • โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค
 • งบแสดงฐานะทางการเงิน
 • งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • สารจากผู้บริหาร
 • คณะผู้บริหารและบทบาทหน้าที่
 • ประวัติและการพัฒนาองค์กร
 • ผลการดำเนินงา ปีงบประมาณ 2561
 • การบริหารจัดการองค์กร การกำกับดูแลองค์กร
 • รายงานของผู้สอบบัญชี
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ข้อมูลภาพรวมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • รายงานการเงินของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่หนึ่ง บทนำ
 • ส่วนที่สอง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • ส่วนที่สาม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พงศ. ๒๕๓๙
 • ส่วนที่สี่ ภาคผนวก
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ภาพรวมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • ส่วนที่ 2 รายงานการเงิน
 • 2.1 งบแสดงฐานะการเงิน
 • 2.2 การวิเคราะห์ทางการเงิน
 • 2.3 ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม
 • ส่วนที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน
 • 3.1 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วน
 • 3.2 ผลการปฏิบัติงานตามโยบายบริหารการพัฒนา
 • 3.4 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสครีและครอบครัว
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 • ค่านิยมร่วม เป้าหมายการให้บริการ ประเด็นยุทธศาสตร์
 • สารจากอธิบดีกรมบังคับคดี
 • ผู้บริหารกรมบังคับคดี
 • ภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดี
 • ผังการแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี
 • อัตรากำลังข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)
 • นโยบายดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) กรมบังคับคดี
 • สถิติกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
 • บทความพิเศษ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พงศ. 2560
 • การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
 • การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งเรื่อง "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่แนวปฏิติที่ดีเลิศ"
 • ปัจจัยสนับสนุนต่อการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี
 • การผลักดันทรัพย์สินออกจาระบบ การบังคับคดีของกรมบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประวัติความเป็ฯมาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • องค์กรและการบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - การเงิน การคลัง และงบประมาณ
 • ผลการประเมินสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 • ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน
 • ส่วนที่ 3 รายงานงบการเงิน
 • ส่วนที่ 4 ภาพกิจกรรมสำคัญ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพ บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมบทบาท และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริม การใช้ประโยขน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ชีวิตเสี่ยงพนัน จะป้องกันเยาวชนอย่างไร
 • บทที่ 2 อัตลักษณ์ไทยใต้เงื้อมเงาพนัน
 • บทที่ 3 การพนันในพื้นที่พิเศษข้ามเขตรัฐชาติ
 • บทที่ 4 "ชุมชน" การพนันในวัยทำงานและผู้สูงอายุ
 • บทที่ 5 "หยุดพนัน" แสงสว่างปลายอุโมงค์
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 สารปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • สารเลขาคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 • ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป
 • ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ส่วนที่ 4 บทความด้านอ้อยและน้ำตาลทราย
 • สถานการณ์น้ำตาลทรายโลก
 • สถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทรายของไทย
 • ปริมาณการผลิดอ้อย น้ำตาลทราย และประสิทธิภาพการผลิต
 • อุตสาหกรรมชีวภาพจากอ้อย สถานการณ์เอทานอล
 • เทคโนโลยีความแม่นยำสูงที่เกี่ยวข้องการจัดการไร่อ้อยอัจฉริยะ
 • ส่วนที่ 5 กิจกรรมสำคัญในรอบปีงบประมาณ พงศ. 2560
 • พิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ปี 2560
 • กิจกรรมอื่น ๆ ในรอบปีของ สอน.
 • ส่วนที่ 6 รายงานทางการเงินรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ส่วนที่ 3 ภาพกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1ข้อมูลภาพรวมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
 • ส่วนที่ 3 รายงานทางการเงิน
 • ส่วนที่ 4 งานสำคัญในรอบปีงบประมาณ 2559
 • ส่วนที่ 5 กิจกรรมในรอบปี
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 • บทเกริ่นนำ
 • เป้าหมาย
 • ผลการปฏิบัติงานปีที่ 1
 • บทวิเคราะห์
 • บทสรุป
 • ภาคผนวก
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • สารจากผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
 • เป้าประสงค์ กลยุทธ์
 • โครงสร้างปัจจุบันของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • Part 1 คณะผู้บริหาร
 • Part 2 ผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559
 • Part 3 บทความของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • Part 4 ภาพรวมหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 2559
 • Part 5 งบการเงินของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • Part 6 ประมวลภาพกิจกรรม
 • Part 7 ทำเนียบผู้บริหาร
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
 • ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
 • ส่วนที่ 4 บทความ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ภาพรวมของหน่วยงาน
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
 • ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
 • ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานด้านการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 • ผลงานความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • อำนาจและหน้าที่
 • เป้าประสงค์
 • โครงสร้่างและการบริหารสำนักงาน
 • โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 • คณะกรรมการ สกสค. และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ยุทธศาสตร์
 • ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • การปราบปรามยาเสพติด
 • การบำบัดรักษายาเสพติด
 • การป้องกันยาเสพติด
 • การบริหารจัดการ
 • การพัฒนากฎหมายด้านยาเสพติด
 • การพัฒนาบุคลากร
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • สารอธิบดีกรมการค้าภายใน
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • ผู้บริหารกรมการค้าภายใน
 • อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์กรมการค้าภายใน
 • ยุทธศาสตร์กรมการค้าภายใน
 • โครงสร้างกรมการค้าภายใน
 • การบริหารราชการกรมการค้าภายใน
 • อัตรากำลัง
 • งบประมาณร่ายจ่าย
 • ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการค้าภายใน
 • ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในรอบปี
 • รายงานผลการปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
 • "ธงฟ้าประชารัฐ" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ
 • การส่งเสิรมตลาดสินค้าอินทรีย์
 • กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 • หมุ่บ้านทำมาค้าขาย...สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น
 • งบแสดงฐานะทางการเงิน
 • งบปสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ผลการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาล
 • วิสัยทัสน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์ของ สวทน.
 • ผลการดำเนินงานของ สวทน. ปี 2560
 • การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม
 • การขับเคลื่อนข้อริเริ่มสำคัญของรัฐบาล
 • การขับเคลื่อนมาตรการสำคัญร่วมกับหน่วยงานหลัก
 • สวทน. ในปี 2561
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
 • ภาคผนวก
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1ข้อมูลภาพรวมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
 • ส่วนที่ 3 รายงานทางการเงิน
 • ส่วนที่ 4 งานสำคัญในรอบปีงบประมาณ 2560
 • ส่วนที่ 5 กิจกรรมในรอบปี
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ผลการดำเนินงาตามประเด็นยุทธศาสตร์
 • สารสนเทศและสถิติ ปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมสำคัญในรอบปี 2560
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ส่วนที่ 2 ผลการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน พร้อมข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่เสนอต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ส่วนที่ 4 ความร่วมมือของหน่วยงานในการชี้แจงข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
 • ส่วที่ 5 ผลการดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ส่วนที่ 6 ผลการดำเนินงานด้านการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 • ส่วนที่ 7 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ส่วนที่ 8 การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
หนังสือ

หนังสือ