Search results

58 results in 0.08s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  สารคดีท่องเที่ยวที่นำเสนอเรื่องราวของ 9 ประเทศในความประทับใจของ 9 นักเดินทาง ร่วมเดินทางตามพลังศรัทธา สู่พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุในแดนเมียนมาร์ ชมพระราชวังทองคำหลังใหญ่ที่สุดในโลก ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไน ท่องเที่ยวแบบใช้ประสาทสัมผัสทั้งรับรสและดมกลิ่น กับอาหารจานต่างๆ ของสิงคโปร์ ขึ้นปากปล่อ
สารคดีท่องเที่ยวที่นำเสนอเรื่องราวของ 9 ประเทศในความประทับใจของ 9 นักเดินทาง ร่วมเดินทางตามพลังศรัทธา สู่พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุในแดนเมียนมาร์ ชมพระราชวังทองคำหลังใหญ่ที่สุดในโลก ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไน ท่องเที่ยวแบบใช้ประสาทสัมผัสทั้งรับรสและดมกลิ่น กับอาหารจานต่างๆ ของสิงคโปร์ ขึ้นปากปล่อ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประชาคมอาเซียนคืออะไร
 • รัฐบรูไน ดารุสซาลาม หรือประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
 • ราชอาณาจักรกัมพูชา หรือประเทศกัมพูชา
 • สาธารณรัฐอินโดนีเซีย หรือประเทศอินโดนีเซีย
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือประเทศลาว
 • สหพันธรัฐมาเลเซีย หรือประเทศมาเลเซีย
 • สหภาพพม่า หรือประเทศพม่า
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  เนื้อหาโดยสังเขป เราคนไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียนควรจะได้รู้เนื้อหาสาระของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน รู้จักประเทศทั้ง 10 ประเทศ รู้เรื่องราวเเละสาระต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน ตั้งเเต่เริ่มรวมตัวกันของประเทศในอาเซียนว่ามีการรวมตัวกันได้อย่างไร จนมาเป็นอาเซียนในปัจจุบัน ซึ่งในเล่มได้รวบรว
เนื้อหาโดยสังเขป เราคนไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียนควรจะได้รู้เนื้อหาสาระของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน รู้จักประเทศทั้ง 10 ประเทศ รู้เรื่องราวเเละสาระต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน ตั้งเเต่เริ่มรวมตัวกันของประเทศในอาเซียนว่ามีการรวมตัวกันได้อย่างไร จนมาเป็นอาเซียนในปัจจุบัน ซึ่งในเล่มได้รวบรว
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ระบบการเมืองในบรูไนดารุสซาลาม
 • บทที่ 2 การวิเคราะห์บริบททางการเมืองของกัมพูชา
 • บทที่ 3 ระบบการบริหารรัฐกิจและวิธีการปกครองของอินโดนีเซีย
 • บทที่ 4 ระบบการเมืองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LAO PDR)
 • บทที่ 5 วิธีการปกครองทางการเมืองในมาเลเซีย
 • บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงไปเป็นประชาธิปไตยของประเทศเมียนมา
 • บทที่ 7 ความเคลื่อนไหว ปัญหา และข้อกังวลของระบบการเมืองและการบริหารของฟิลิปปินส์ : การกระจายอำนาจปกครองและการจัดระเบียบองค์กรใหม่
 • บทที่ 8 การปกครองทางการเมืองของสิงคโปร์ : การวิเคราะห์
 • บทที่ 9 ระบบการเมืองของประเทศไทย : การต่อสู้อันยากลำบากและยาวนานเพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยที่มั่งคง
 • บทที่ 10 การเมืองของประเทศเวียดนาม
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • India-Thailand relations through ages : historical links to contemporary convergences
 • Burma-Thai wars (1530-1820) : the Shan perspective
 • เบื้องหลังคำแนะนำของอังกฤษให้ไทยประกาศสันติภาพ
 • ทวายในไทย
 • ไทยในทวาย
 • มิติทางประวัติศาสตร์ในความสัมพันธ์ ไทย-เวียดนาม
 • จักรวรรดินิยมสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศพม่า
 • เพราะรักจึงสมัครเข้ามาร่วม : อาเซียนฉบับสามัญชน
 • การปรับตัวในยุคโลกาภิวัติน์และการเตรียมตัวเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย
 • ภาษาไทย อังกฤษ จีน : เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู้ตลาดเสรีจีน อาเซียน
 • ผู้เขียนกับข้าพเจ้า
 • คำขอบคุณ.
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • อุปสรรคและแนวโน้มในกระบวนการเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย
 • การสร้างวีรบุรุษ (และ/หรือวีรสตรี) ของชาติ
 • การสร้างประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์
 • ภาคธุรกิจ-รัฐ : ความสัมพันธ์แบบเก่าในการเมืองไทยสมัยใหม่
 • การพัฒนาประชาธิปไตยในสิงคโปร์
 • การเปิดกว้างทางการเมืองในเวียดนาม
 • ประชาธิปไตยแบบกัมพูชา
 • มีหรือไม่ การเมืองใหม่ในลาว?
 • เส้นทางสู่ประชาธิปไตยในพม่า : ยังไม่พ้นพงหนาม
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • เล็กนั้นดี ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กสำหรับชาวบ้านในลาว
 • เมื่ออุตสาหกรรมยางพาราเปลี่ยนเมืองไซเชดถา แขวงอัตปือ
 • เมืองไชยเชษฐา แขวงอัตปือ
 • อารยธรรมซายฟอง : Say Fong Cilivilzation มรดกประวัติศาสตร์แบบอาณานิคม
 • "มรดกโลกที่วัดพู" ฟื้นฝอยหามรดกยุคอาณานิคมของอินโดจีนแห่งฝรั่งเศส
 • เฮือนหิน
 • "ดอนคอน" ในสี่พันคอนแห่งแม่น้ำโขง
 • เขาพระวิหารและหมู่บ้านในแสงจันทร์
 • "ชาตินิยมเขมร" ในปาฐกถาความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา ประวัติศาสตร์เพื่อรับใช้การเมือง
 • ปะรำฤาษีที่สมโบร์ไพรกุก
 • เห็นเวียดนามผ่านกบฏชาวนา กว่างจุง [Quang Trung] วีรบุรุษกู้ชาติ
 • จามบานี: มุสลิมดั้งเดิมแห่งเวียดนาม
 • ตำนานจากปราสาทโปโรเม
 • ตลาดน้ำก๊ายรังและสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
 • ออกแว [Oc Eo]
 • "ฮ่าเตียน" เมืองท่ายชายฝั่งของเมืองบันทายมาศ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ทำความรู้จักอาเซียน
 • บทที่ 2 ลาว กับโอกาสแห่งการค้าขายครั้งสำคัญ
 • บทที่ 3 กัมพูชา เมืองนครวัด
 • บทที่ 4 เวียดนาม ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์
 • บทที่ 5 เมียนมาร์ สาวเนื้อหอมของอาเซียน
 • บทที่ 6 สิงคโปร์ เกาะแห่งการเจริญเติบโต
 • บทที่ 7 มาเลเซีย สวรรค์ของนักเดินทาง
 • บทที่ 8 อินโดนีเซีย เมืองภูเขาไฟที่ร้อนแรง
 • บทที่ 9 ฟิลิปปินส์ มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด
 • บทส่งท้าย ทำธุรกิจกับอาเซียนพารวย
 • ภาคผนวก สกุลเงินในอาเซียน
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน
 • บทที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมราชอาณาจักรกัมพูชา
 • บทที่ 3 ทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐปราธิปไตยประชาชนลาว
 • บทที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนการาบรูไนดารุสซาลาม
 • บทที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดฃ้อมสาธารณรัฐสิงคโปร์
 • บทที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
 • บทที่ 7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสหันธรัฐมาเลเซีย
 • บทที่ 8 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 • บทที่ 9 ทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • บทที่ 10 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • บทที่ 11 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมราชอาณาจักรไทย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 นโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของอาเซียน
 • บทที่ 3 กระบวนการนำนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของอาเซียน
 • บทที่ 4 แนวนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนา "อุตสาหกรรมสีเขียว" จากประเทศต้นแบบ (เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น)
 • บทที่ 5 ปัจจัยสำเร็จและอุปสรรคของการดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว
 • บรรณานุกรม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความหมายและพัฒนาการของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • บทที่ 2 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • บทที่ 3 การดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN
 • บทที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้นโยบายของโรงเรียนในโครงการ Spirit of AESAN ในการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • บทที่ 5 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้ตัวแบบ SWOT Analysis
 • บทที่ 6 โรงเรียนต้นแบบในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • บทที่ 7 ประโยชน์และการนำมาประยุกต์ใช้ของนโยบายความหลากหลายทางวัฒนธรรม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจโลก
 • บทที่ 3 บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างจีน-อาเซียน
 • บทที่ 4 บทบาทจีนต่ออาเซียนในด้านการลงทุนด้านโครงสร้าง
 • บทที่ 5 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน
 • บทที่ 6 สรุปบทบาทจีน-ไทย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • บทที่ 7 บทบาทของจีนในทศวรรษหน้า
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 ประชาคมอาเซียน
 • ตอนที่ 2 ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 • ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย
 • ตอนที่ 4 ไทบ : ศูนย์กลางประชาคมอาเซียน
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาคหนึ่ง จุดเริ่มต้นถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16
 • ภาคสอง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุคเริ่มแรกยุโรปขยายอำนาจ
 • ภาคสาม ยุคสมัยยุโรปขยายการครอบครองดินแดน
 • ภาคสี่ ลัทธิชาตินิยมกับการท้าทายอำนาจครอบงำของยุโรป
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาคหนึ่ง จุดเริ่มต้นถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16
 • ภาคสอง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุคเริ่มแรกยุโรปขยายอำนาจ
 • ภาคสาม ยุคสมัยยุโรปขยายการครอบครองดินแดน
 • ภาคสี่ ลัทธิชาตินิยม กับการท้าทายอำนาจครอบงำของยุโรป
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • การเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของชาติตะวันตก
 • ขบวนการชาตินิยมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • มหาอำนาจกับการแผ่อิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ประเทศเอกราชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน
 • ความร่วมมือระหว่างประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ปัญหาโดยรวมของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน