Search results

36 results in 0.06s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  เอกสารวิชาการส่วนบุคคล
เอกสารวิชาการส่วนบุคคล
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ผ้าในพิธีกรรมของชาวใต้
 • ร่างกายของผือผ้า
 • "สิ่นตีนตวย" มรดกทางวัฒนธรรมแห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ร่วมลุ่มทะเลสาบ เมืองพัทลุงและสงขลา จากอดีตสู่ต้นรัตนโกสินทร์
 • บทที่ 3 ปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง รอบลุ่มทะเลสาบ
 • บทที่ 4 การเข้ามาของสายสกุลสุลัยมาน และบทบาทอำนาจทางการเมืองก่อนสมัยต้นรัตนโกสินทร์
 • บทที่ 5 สายสกุลสุลัยมานในอยุธยา
 • บทที่ 6 ตำแหน่งทางราชการที่มั่นคง
 • บทที่ 7 บทบาทการปกครองหัวเมืองพัทลุง ของบุคคลที่สืบเชื้อสายมาจากสายสกุลสุลัยมาน สมัยต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3)
 • บทที่ 8 การรักษาอำนาจและยกระดับทางสังคม ของขุนนางเชื้อสายสุลัยมาน
 • บทที่ 9 บทสรุป.
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • ความเป็นมาของกีฬาพื้นเมืองไทย
 • กีฬาพื้นเมืองไทยภาคใต้
 • สรุป
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 28/2553
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 28/2553
หนังสือ

  เนื้อหามุ่งสร้างความกระจ่างเเจ้งในการพัฒนาเเละความเป็นมาของการเมืองยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อที่จะช่วยทำให้มโนทัศน์เรื่อง "การเเบ่งเเยกดินเเดน" มีบริบทอันถูกต้องขึ้นมาด้วย เเทนที่จะเป็นเรื่องเล่าประดิษฐ์สร้างขึ้นมาโดยอำนาจรัฐเเละอุดมการณ์ของรัฐเเต่ฝ่ายเดียว จากที่ได้อภิปรายมาทั้งหมด กล่าวได้ว่
เนื้อหามุ่งสร้างความกระจ่างเเจ้งในการพัฒนาเเละความเป็นมาของการเมืองยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อที่จะช่วยทำให้มโนทัศน์เรื่อง "การเเบ่งเเยกดินเเดน" มีบริบทอันถูกต้องขึ้นมาด้วย เเทนที่จะเป็นเรื่องเล่าประดิษฐ์สร้างขึ้นมาโดยอำนาจรัฐเเละอุดมการณ์ของรัฐเเต่ฝ่ายเดียว จากที่ได้อภิปรายมาทั้งหมด กล่าวได้ว่
หนังสือ

  มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเล่ม
มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเล่ม
หนังสือ

หนังสือ

  ส่วนหนึ่งของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส ศาตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ โครงการโครงสร้าง และพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ส่วนหนึ่งของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส ศาตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ โครงการโครงสร้าง และพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542
Note: เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาคที่ 1 จารีตประวัติศาสตร์นิพนธ์อันหลากหลาย
 • ภาคที่ 2 คาบสมุทรในยุคสมัยแห่งรัฐชาติ
 • ภาคที่ 3 ชาวจีนคาบสมุทรในบทบาทผู้กระทำ ลูกผสม และตัวกลาง
 • ภาคที่ 4 พหุนิยมทางศาสนาและการขับเคี่ยวกับชาตินิยมชาติพันธุ์
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • บทที่ 1 ตำนานและอำนาจ
 • บทที่ 2 ลักษณะตำนานท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • บทที่ 3 ขนบการเล่าเรื่องของตำนานท้องถิ่นใต้สมัยจารีต
 • บทที่ 4 ทรัพย์และอำนาจพุทธศาสน์กับการเมือง : วิธีคิดของคนใต้ใน "ตำนานเมืองและตำนานพระธาตุนครศรีธรรมราช"
 • บทที่ 5 ฮิกายัตปัตตานี : อำนาจของผู้สูญเสียอำนาจ
 • บทที่ 6 อำนาจของความคลุมเครือ และ "รักสามเส้า" ที่ปลายแดนในฮิกายัตมะโยง มหาวงศ์
 • บทที่ 7 อำนาจ/รัฐของผู้หญิงและการสถาปนาความเป็นศูนย์กลางของเมืองชายขอบใน "ตำนานนางเลือดขาว"
 • บทที่ 8 สงครามและสันติภาพ : ตำนานเกี่ยวกับมัสยิดกรือเซอะและอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในปัตตานี
 • รายการอ้างอิง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1.การวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุรากเหง้าของปัญหา
 • 2.สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • 3.กรอบคิดทิศทางและโจทย์สำคัญในการแก้ไขปัญหา
 • 4.ข้อเสนอแนะเชิงรุกต่อการแก้ไขที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี (ข้อเสนอหลัก 1-6 : ข้อเสนอรอง 7-9)
 • 5.บทสรุป : กุญแจสู่สันติภาพ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ขบวนแห่นก
 • ให้ทานไฟ
 • แห่เจ้าข้ามน้ำ-ลุยไฟ
 • แห่เจ้าลุยทะเล
 • แห่ผ้าขึ้นธาตุ
 • พิธีชิงเปรต
 • ไหว้พระจันทร์
 • แห่เจ้าชมเมือง
 • หลักเมืองยะลา
 • วันสารทวีรชนนิรนาม
 • ฉุดพระบาท
 • บุญกองข้าว
 • ประเพณีวิ่งควาย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภัยพิบัติและเพศสภาพ
 • ชนชั้นและชายขอบ
 • ผู้หญิงชายฝั่งอันดามัน
 • พื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาและชีวิตที่หลากหลาย
 • เมื่อคลื่นยักษ์มาเยือน
 • การสร้างชีวิตใหม่
 • การเปลี่ยนเแปลงอันเกิดจากสึนามิ
 • ข้อเสนอแนะ
หนังสือ

หนังสือ