หนังสือทั่วไป
240 หน้า ;
หนังสือทั่วไป
197 หน้า
หนังสือทั่วไป
143 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
159 หน้า
หนังสือทั่วไป
802 หน้า
หนังสือทั่วไป
391 หน้า
หนังสือทั่วไป
237 หน้า : แผนที่,ดรรชนี ;
    โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
Note: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
222 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
10, 24 หน้า
หนังสืออ้างอิง
200 หน้า ภาพประกอบ 30 ซม.