Search results

888 results in 0.12s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 วิวัฒนาการตัวอักษรเขมร
 • บทที่ 2 ระบบเสียงภาษาเขมร
 • บทที่ 3 อักษร สระ และเครื่องหมายเขมร
 • บทที่ 4 อักขรวิธีภาษาเขมร
 • บทที่ 5 ลักษณะการสร้างคำในภาษาเขมร
 • บทที่ 6 หลักการปริวรรต
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 61 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2561
Note: ปีที่ 61 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2561
TOC:
 • ลวดลายกูฑุในสถาปัตยกรรมอินเดียและที่ปกราฏในโบราณสถานของไทย
 • เจดีย์ทรงระฆังที่มีรูปแบบเฉพาะของเมืองศรีสัชนาลัยและใกล้เคียงต้นแบบกับศิลปะลังกา
 • พุทธปฏิมาล้านนาในสยาม
 • ASA ARCHIVES ห้องสมุดเอกสารโบราณส่วนบุคคลแห่งกรุงกาฐมาณฑุ
 • การนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ของกรมศิลปากรไปไว้ชั่วคราว ณ สถานที่อื่นใด
 • ระบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริง
 • พระวิมานไพชยนต์
 • เกร็ดความรู้จากประวัติศาสตร์ คฤหาสน์กูเด็น : มรดกทางวัฒนธรรมแห่งเมืองสตูล
 • ภาพเก่า เล่าอดีต สองยุวกษัตริย์กับพิพิธภัณฑ์ไทย
 • ศิลปิน ศิลปากร นางวิจิตร์ ไชยวิชิต ช่างศิลป์ผู้อนุรักษ์ประณีตศิลป์ไทย
 • ถามมา ตอบไป รถพิพิธัณฑ์สัญจร
 • ของชิ้นเอกในกรมศิลปากร ประติมากรรมสำริดขนาดใหญ่ และเก่าที่สุดในประเทศไทย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
TOC:
 • การพัฒนาแนวทางสนับสนุนการดำเนินกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย
 • กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจอิฐดินประสาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ กรณีศึกษา พนักงานต้อนรรับบนเครื่อบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้
 • การประสานงานระหว่างผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาหลัก กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร
 • ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
 • การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะและการประกอบการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยในโฆษณาเพื่อการท่องเที่ยว
 • การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังพลของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • การบริหารแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด
 • แนวปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุาย์ จังหวัดเชียงใหม่
 • การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 • การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 • การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
 • การใช้วิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปล และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
 • การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 กระทรวงศึกษาธิการ
 • ทรรศนะของนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนของสถานศึกษาอำเภอสวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 • กิจกรรมด้านศิลปะเพื่อพัฒนาความใส่ใจในการเรียนของเด็กออทิสติก
 • มุมมองต่อชีวิตและสังคมของเยาวชนที่กระทำผิดกรณียกพวกตีกัน
 • การเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเสียงเปลี่ยนรูปของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
 • การปรับบุทธศาสตร์ของธุรกิจกระเบื้องปูพื้และบุผนังในประเทศไทยเพื่อรองรับการแข่งขันจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • บทวิจารณ์หนังสือ Korean Unification : Inevitable Challenges
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
TOC:
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : กรณีศึกษากรมเจ้าท่า
 • แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรมสำหรับประเทศไทย
 • การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นของคดีโจรกรรมรถในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
 • การศึกษาระยะเวลาการคงอยุ่ของลายนิ้วมือแฝงบนเคสโทรศัพท์มือถือที่จมอยู่ในน้ำโดยใช้วิธีซุปเปอร์กลู
 • การศึกษาประสิทธิภาพของหมึกล่องหน ด้วยชนิดกระดาษที่มีความหนาแตกต่างกัน
 • รูปแบบการบริหารจัดการธุริกจโรงแรมขนาดเล็ก เขตพื้นที่จังหวัดตราด
 • โมเดลสนับสนุนการยอมรับการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือบริบท Financial Technology Startup
 • รูปแบบการจัดการศึกาาของจังหวัดจัดการตนเอง
 • การบริหารจัดการการสึกษาของสถานศึกษา ที่ต้ังอยู่ในชุมชนพหุวัฒนธรรมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
 • การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิควิชาการ
 • ข้อเสนอแนะนโยบายการศึกษาอาเซยน ตามเป้าหมายโลก ค.ศ. 2030 และยุทธศาสตร์อาเซียน ค.ศ. 2025
 • ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนสายวิทยา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงเทพมหานคร
 • บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตตลิ่งชัน
 • ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหนองแขม
 • การใช้แท็บเล็ตพีซในการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี
 • ทรรศนะของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • การใช้หนังสืออ่านนอกเวลาเพื่อพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • การพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ความสัมพันู์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 1
 • บทวิจารณ์หนังสือ "ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีแห่งหนึ่งของโลกสอนวิธีคิด เล่มี่ 1 วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 หลัการวิจัยปฏิบัติการ
 • บทที่ 3 แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการ
 • บทที่ 4 การเตรียมการ
 • บทที่ 5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • บทที่ 6 การดำเนินการ
 • บทที่ 7 การรายงานและการเผยแพร่
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของนโยบายสาธารณะ
 • บทที่ 2 แนวทางในการศึกษานโยบายสาธารณะ
 • บทที่ 3 มุมมองนโยบายทางรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 • บทที่ 4 กระบวนการนโยบายสาธารณะ
 • บทที่ 5 รัฐ นโยบายสาธารณะ และโลกาภิวัตน์
 • บทที่ 6 รัฐธรรมนูญ นโยบายสาะารณะ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • บทที่ 7 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
 • บทที่ 9 กรณีศึกษานโยบายสาะารณะของไทยกับต่างประเทศ
 • บทที่ 10 ธรรมาภิบาลกับนโยบายสาธารณะ
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • วัยเด็ก - ปฏิบัติ 2475 วัยเรียน
 • วัยสาว - นักเรียนนายร้อยหญิง - สมรส
 • เลขานุการรัฐมนตรี
 • ชีวิตพลิกผันของ "พิบูลสงคราม"
 • อยากลืมกลับจำ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาคที่ 1 คุ่มือการเรียนการสอน ความรู้พื้นฐานภาษาจีน ความรู้การออกเสียงภาษาจีน
 • ความรู้การเขียนอักษรจีน
 • วิธีการเปิดพจนานุกรมจีน
 • ภาคที่ 2 คู่มือการเรียนการสอนหลักไวยากรณ์ภาษาจีน
 • ความรู้หลักไวยากรณ์จีน
 • ความรู้หลักการใช้คำภาษาจีน
 • ความรู้หลักการเรียงประโยคของภาษาจีน
 • ความรู้หลักการเรียงความภาษาจีน
 • ภาคที่ 3 คู่มือการเรียนการสอนความรู้ทั่วไป ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์จีน
 • ความรู้ทัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • บทความวิชาการ ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ : กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • บทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุตามหลักอิทธิบาท 4
 • พุทธจิตวิทยากับการส่งเสริมการมีอัตลักษณ์ของแพทย์แผนไทยด้วยหลักธรรม "พรหมวิหาร 4"
 • การเสริมแรงใจตามหลักพุทธจิตวิทยา
 • ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตรกับโรงเรยนยุวพัฒน์ (SYI) : อาณาบริวเวฯศึกษา เชียงตุง สหภาพเมียนมาร์
 • การศึกษากับการพัฒนาความเป็นมนุษย์
 • ทศพิธราชธรรมกับการปกครองของไทยในปัจจุบัน
 • สื่อใหม่กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน
 • การส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวไทยตามหลักทิศ 6 ในพระพุทธศาสนา
 • บทวิจารณ์หนังสือ รู้จักบ้านของตัว -เที่ยวทั่ว-พระไตรปิฎก
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 14 มกราคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 14 มกราคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • การพัฒนาสื่อการสอนองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างรูปทรง สำหรับนักศึกษาหูหนวก วิทยาลัยราชสุด มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผลของดนตรีบำบัดที่มีต่อทักษะการสื่อสารแบบแสดงออกในเด็กออทิสซึม
 • รูปแบบการเขียนคำอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการแปลเป็นภาษามือไทย
 • รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนโดยใช้การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการมองสบตาของเด็กออทิสติก
 • รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวในโรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น
 • การพัฒนสื่อมัลติมีเดียการเตรียมต่อขาใต้เข่าก่อนทำอุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด
 • Disability Law and Policy in Thailand : An ideal and Reality in th ePast Decade
 • บทความวิชาการ เทคโนโลยีสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้วีลแชร์
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวคม 2561
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวคม 2561
TOC:
 • ผลงานสร้างสรรค์ชุด บันเทิงเริงรำ ลำนำเพลง
 • การสร้างสรรค์การแสดงชุด ทวยขนัดสรรพสัตว์อสุรา
 • การสร้างสรรค์การแสดงชุด ป๊ะเปิ้งเปิงมาง
 • การเป๋าปี่ประกอบลำผู้ไทย
 • จินตภาพแห่งความฝันของมนุษย์และดอกไม้
 • วิถีเกษตรกรรมไทย
 • การสื่อสารด้วยภาษาภาพในนิตยสารการ์ตูนขายหัวเราะฉบับ "รอยยิ้มของพระราชา" และมหาสนุกฉบับ "เมื่อเจ้าชายกลายเป็นพระราชา"
 • การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • การพัฒนาและสืบทอดภุมิปัญญาท้องถิ่น : การจัดการเรียนรู้เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์การทอเสื่อจากถุงพลาสติกที่หลือใช้ด้วยนวัตกรรมใหม่ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กับชุมชนอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 • หมวด ๑ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • หมวด ๒ คำสั่งทางปกครอง
 • หมวด ๓ ระยะเวลาและอายุความ
 • หมวด ๔ การแจ้ง
 • หมวด ๕ คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 สถานการณ์การพนันในสังคมไทย
 • ส่วนที่ 2 กลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่
 • ส่วนที่ 3 ทิศทางที่ควรมีในอนาคต
 • ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแม่บทเชิงยุทธศาสตร์
หนังสือ

  Abstract : การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดย ใช้โครงงานเป็นฐาน 2) ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และ 3) เสนอแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย เป็นครูจำนวน 5 คนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 26 คน โรงเรียน อนุบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง พรรณนา ผลการวิจัยพบว่า (1) การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นำ หลักอริยสัจ 4 มาใช้เป็นขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนในวิชาโครงงานโดยใช้หลักเหตุผล ขั้นที่ หนึ่งคือทุกข์ กำหนดปัญหา ขั้นที่สองคือสมุทัย ตั้งสมมุติฐาน ขั้นที่สามคือนิโรธ วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ ทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ขั้นที่สี่คือมรรค สรุปการแก้ปัญหา (2) ปัญหาพบว่า นักเรียนเกิดความ ท้อแท้ในการทำโครงงาน ไม่นำหลักอริยสัจ 4 มาใช้แก้ปัญหา ครูมีความรู้ความสามารถด้านการ จัดการเรียนรู้น้อย ไม่เข้าใจบทบาทของผู้สอนที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก ครูไม่เข้าใจกระบวนการ ของการพัฒนาหลักสูตร (3) แนวทางการแก้ไขปัญหา นักเรียน ควรท ากิจกรรมจิตศึกษาก่อนเรียน เพื่อให้มีสมาธิและสมองตื่นตัวพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ สร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกสนาน แนวทาง แก้ปัญหาครู คือจัดอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 และโครงงาน ศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบ ส าหรับแนวทางแก้ปัญหาหลักสูตร ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการจัดทำ หลักสูตร ประเมินผลอย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาครู
Abstract : การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดย ใช้โครงงานเป็นฐาน 2) ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และ 3) เสนอแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย เป็นครูจำนวน 5 คนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 26 คน โรงเรียน อนุบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง พรรณนา ผลการวิจัยพบว่า (1) การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นำ หลักอริยสัจ 4 มาใช้เป็นขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนในวิชาโครงงานโดยใช้หลักเหตุผล ขั้นที่ หนึ่งคือทุกข์ กำหนดปัญหา ขั้นที่สองคือสมุทัย ตั้งสมมุติฐาน ขั้นที่สามคือนิโรธ วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ ทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ขั้นที่สี่คือมรรค สรุปการแก้ปัญหา (2) ปัญหาพบว่า นักเรียนเกิดความ ท้อแท้ในการทำโครงงาน ไม่นำหลักอริยสัจ 4 มาใช้แก้ปัญหา ครูมีความรู้ความสามารถด้านการ จัดการเรียนรู้น้อย ไม่เข้าใจบทบาทของผู้สอนที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก ครูไม่เข้าใจกระบวนการ ของการพัฒนาหลักสูตร (3) แนวทางการแก้ไขปัญหา นักเรียน ควรท ากิจกรรมจิตศึกษาก่อนเรียน เพื่อให้มีสมาธิและสมองตื่นตัวพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ สร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกสนาน แนวทาง แก้ปัญหาครู คือจัดอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 และโครงงาน ศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบ ส าหรับแนวทางแก้ปัญหาหลักสูตร ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการจัดทำ หลักสูตร ประเมินผลอย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาครู
Abstract : The objectives of this research were to study (1) condition of learning management based on the Four Noble Truths by using work project; (2) problems learning management based on the Four Noble Truths by using work project; and (3) approaches solution for learning management based on the Four Noble Truths by using work project. The sample of this research included 5 teachers and 26 students from prathomsuka 6 in academic year 2017, Nongpakrang kindergarten school, Mueang district, Chiang Mai province. The data were analyzed through descriptive analysis. The results showed that 1) learning management based on the Four Noble Truths by using work project applied the Four Noble Truths as learning processes in work project by theoretical reasoning, that is, the first step as the Truth of Suffering by determining the problems, the second step as the Truth of the Origin of Suffering by setting hypothesis, the third step as the Truth of the Path to Cessation of Suffering by finding ways and means to test the hypothesis that had been set and the forth step as the Truth of the Cessation of Suffering by summarizing the solutions., 2) the problems showed that the students were disheartened and exhausted in doing the work project because they could not use the Four Noble Truths to solve the problems. The teachers had little knowledge to manage the learning. They could not understand the roles of teachers as facilitators and they did not understand the process of curriculum development., and 3) the guidelines for solution of the problems were that the students should do contemplative education before learning to have concentration and active brain ready for new learning and they should create a positive atmosphere in class. The guidelines for teachers' problem solution were that the teachers should be trained on the management of learning based on the Four Noble Truths and work project and provided with a study tour to the prototype school. Regarding the solution to curriculum problems, all parties were concerned to participate in curriculum preparation, systematic evaluation and teacher development.
หนังสือ

หนังสือ

  หนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และอาคารสำนักงานใหญ ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
Note: หนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และอาคารสำนักงานใหญ ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
หนังสือ

  หนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และอาคารสำนักงานใหญ ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
Note: หนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และอาคารสำนักงานใหญ ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารพนักงานดาวเด่น เพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจระดับนานาชาติ
 • บทที่ 2 กรอบแนวคิดในการบริหารพนักงานดาวเด่นเพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจระดับนานาชาติ และการดำเนินการในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บทที่ 3 การบริหารพนักงานดาวเด่น : บทบาทใหม่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในโลกยุคปัจจุบัน
 • บทที่ 4 การพิจารณาคัดเลือกพนักงานดาวเด่นและการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานดาวเด่น
 • บทที่ 5 องค์การควรจัดการกับปัญหาการลาออกของพนักงานดาวเด่นอย่างไร
 • บทที่ 6 การสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์องค์การเพื่อความสำเร็จในการบริหารพนักงานดาวเด่น
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาคที่ 1 "สิน" ลูกจีนอพยพ
 • ภาคที่ 2 จาก "พ่อค้า" สู่ "พระยาตาก (สิน)"
 • ภาคที่ 3 "ความหวัง" ทาง "ทิศตะวันออก"
 • ภาคที่ 4 "ทัพเรือ" กู้บ้านกู้เมือง
 • ภาคที่ 5 รื้อฟื้น "ราชอาณาจักรอยุธยา"
 • ภาคที่ 6 ธนบุรี VS ฮาเตียน "แต้จิ๋ว" ปะทะ "กวางตุ้ง"
 • ภาคที่ 7 สมรภูมิฮาเตียน
 • ภาคที่ 8 ศึกเชียงใหม่-บางแก้ว
 • ภาคที่ 9 ศึกษาอะแซหวุ่นกี้ - ภาคที่ 10 แนวรบตะวันออกและ "รัฐประหาร"
 • ภาคที่ 11 อวสานพระเจ้าตาก
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ผลการวิจัยสู่แนวทางการปรับพฤติกรรมนักเรียน
 • บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรม
 • บทที่ 4 การปรับพฟติกรรมนักเรียนด้วยแบบรับฟ้อง
 • บทที่ 5 ประโยชน์ของการใช้แบบรับฟ้อง
 • บทที่ 6 คุ่มือคาุในการใช้แบบรับฟ้องปรับพฤติกรรมนักเรียน
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 ชาติไท
 • ตอนที่ 2 วิธีนักศุภมาสของไท
 • ตอนที่ 3 พงศาวดารไทเมา หรือไทหลวง
 • ตอนที่ 4 พงศาวไทยแสนหวี
 • ตอนที่ 5 เรื่องราชอาณาจักรไทต่าง ๆ
 • ตอนที่ 6 อาการเลี้ยงชีพ บ้านเมือง และการปกครองของไทใหญ่
 • ตอนที่ 7 อังกฤษครอบครองหัวเมืองไทใหญ่
 • ตอนที่ 8 อังกฤษจัดราชการปกครองหัวเมืองไทใหญ่
 • ตอนที่ 9 ศาสนาและอย่างธรรมเนียมไทใหญ่
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
 • ภาค - ความผิด
 • ภาค ๓ ลหุโทษ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1. ความฝันมีความหมาย
 • 2. กลไกการทำงานของความฝัน
 • 3. ทำไมความฝันจึงบิดเบือนความปรารถนาของผู้ฝัน
 • 4. การวิเคราะห์ความฝัน
 • 5. เซ็กส์ในความฝัน
 • 6. ความปรารถนาในความฝัน
 • 7.การทำงานของความฝัน
 • 8. กระบวนการปฐมภูมิและกระบวนการดูแลทุติยภูมิ-การถดถอย 9. จิตไร้สำนึก และความรู้ตัว-ความเป็นจริง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1. อีเมลแปดพันฉบับ
 • 2. ประเมินความเฮงซวย : ปัญหาเลวร้ายแค่ไหน
 • 3. หนีออกมาแบบสวย ๆ - 4. วิธีหลบเลี่ยงคนเฮงซวย : ลดการพบเจอ
 • 5. กลความคิด พิทักษ์จิตวิญญาณของคุณ
 • 6. ตอบโต้
 • 7. จงมีส่วนร่วมแก้ไข อย่ามีส่วนร่วมสร้างปัญหา
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1. แกร่งพอที่จะเผชิญ
 • 2. อย่าไปเกรงกลัว ไม่ว่าใครหรืออะไร
 • 3. รับมือกับสถานการณ์
 • ชอบตัวเอง
 • มีความรุ่งโรจน์ และสนุกกับชีวิต
 • รักษาพลังวิเศษแห่งความกระตือรือร้นไว้ในตัวคุณ
 • สุขภาพดีโดยไม่ต้องเป็นทาสยา
 • 8. จัดการกับปัญหาด้วยความหวัง
 • 9. จงสวดภาวนาให้พ้นผ่านจากความยากลำบาก
 • 10 จะประสบความสำเร็จและมีความสุขได้อย่างไร
 • 11. ผู้มองบวกด้วยใจที่แข็งแกร่ง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความสุขที่ไม่แท้
 • การเล่นชองเด็ก แนวทางในการฝึกสมาธิ ใช้เพียงลมหายใจ
 • หมู่เมฆของความไม่รู้
 • ลูกศรดอกที่สอง
 • บุคคลผู้ปราศจากตัวตน
 • รองเท่าทอง
 • ผู้บูชาไฟ
 • ช้างนาฬาคีรี
 • การตกในบาป
 • ไม่น่าเป็นไปได้และน่าอัศจรรย์
 • กระจกส่องใจ
 • อมราวดี
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บททั่วไปว่าด้วยโปรตุเกส
 • บทที่ 2 กำเนิดรัฐชาติโปรตุเกส
 • บทที่ 3 ยุคเริ่มต้นการสำรวจทางทะเล
 • บทที่ 4 สมัยจักรวรรดิทางทะเล
 • บทที่ 5 สมัยตกต่ำของจักรวรรดิ
 • บทที่ 6 สมัยสมบูรณาฐาสิทธิ์
 • บทที่ 7 สมัยสงครามและการปฏิวัติ
 • บทที่ 8 ยุคกษัตริย์ได้รัฐธรรมนูญ
 • บทที่ 9 การปฏิวัติสู่สาธารณรัฐ
 • บทที่ 10 เผด็จการซาลาซาร์
 • บทที่ 11 การฟื้นฟูประชาธิปไตย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1. ความคิด ความรู้ และการศึกษาการเมืองภาคประชาชน
 • 2. หลังการเมืองแบบฝ่ายซ้าย - พคท. (2524-2534) : การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความคิดของนักศึกษา ปัญญาชนกลุ่มต่าง ๆ ยุคหลังฝ่ายซ้าย - พคท.
 • 3. การเมืองไทยหลังพฤษภา 35 และเครือข่ายนักกิจกรรมทางการเมือง การเมืองแบบเลือกตั้ง ประชาสังคมกับ "การเมืองบนท้องถนน"
 • 4. ยุทธศาสคร์การเมืองไทยกับการสถาปนา "การเมืองภาคประชาชน"
 • 5. รัฐธรรมนูญ "ฉบับประชาชน" และการทำให้ "การเมืองภาคประชาชน" เป็นสถาบัน
 • 6. การเมืองภาคประชาชน ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
 • สรุป การเปลี่ยนย้ายความคิดและการปรากฎตัวของการเมืองภาคประชาชน
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประเทศมาเลเซีย อารยธรรมแห่งปลายคาบสมุทรมลายู
 • มาเลเซีย ยุคสมัยโบราณ
 • มาเลเซีย ยุคสมัยกลาง
 • มาเลเซีย ก่อนยุคสมัยปัจจุบัน
 • มาเลเซีย ยุคสมัยปัจจุบัน
 • ญี่ปุ่นแผ่อำนาจในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 และหนทางแห่งอิสรภาพ
 • การเข้ามาของชนเชื้อสายจีนจากคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง คริสตศตวรรษที่ 20
 • ปัญหาพรรคคอมมิวนิสต์ มาลายัน วิกฤตการณ์ มาลายัน
 • ความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ เหตุการณ์ 13 พฤษภาคม 1969
 • การแก้ปัญหาความขัดแย้งนโยบายเศรษฐกิจใหม่
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประเทศเกาหลี อารยธรรมสุดปลายแผ่นดินตะวันออก
 • เกาหลี ยุคสมัยโบราณ
 • เกาหลี ยุคสมัยกลาง
 • เกาหลี ยุคสมัยใหม่
 • กษัตริย์โกจง และราชินีมิน
 • พระราชวัง เกียงบอคกุง
 • เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1. จาก "ก่อน" สู่ "หลัง - หลัง" สมัยใหม่
 • 2. แนวคิดจักรวรรดินิยมและพหุนิยมทางวัฒนธรรม
 • 3. นักคิดคนสำคัญของทฤษฎีการข้ามพ้นวัฒนธรรม
 • 4. แนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม
 • 5. โลกาภิวัตน์กับการสื่อสารข้ามพ้นวัฒนธรรมของปัจเจกบุคคล
 • 6. อัตลักษณ์และการสื่อสารข้ามพ้นวัฒนธรรมของปัจเจกบุคคล
 • 7. การสื่อสารข้ามพ้นวัฒนธรรมกับโลกไซเบอร์และวัฒนธรรมดิจิทัล
 • 8. การผลิตซ้ำสื่อกับกระบวนการข้ามพ้นวัฒนธรรม
 • 9. การข้ามพ้นวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือสำหรับเด็ก
 • บทที่ 2 ประเภทของหนังสือสำหรับเด็ก
 • บทที่ 3 พัฒนาการและความสนใจในการอ่านของเด็ก
 • บทที่ 4 ขั้นตอนการฝึกเขียนเรื่องสำหรับเด็ก
 • บทที่ 5 ภาพประกอบในหนังสือสำหรับเด็ก
 • บทที่ 6 การจัดหน้าและการจัดรูปเล่ม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1. ศาสตร์และศิลปะความเป็นครู
 • 2. บทบาทและความสำคัญของวิชาชีพครู
 • 3. แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
 • 5. กรณีตัวอย่างการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูมืออาชีพ
 • 6. การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของนิสิตวิชาชีพครู
 • 7. แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 เทคโนโลยีการศึกษากับการวิจัย
 • บทที่ 2 การออกแบบและพัฒนาสื่อ
 • บทที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพสื่อ
 • บทที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
 • บทที่ 5 เครื่องมือวิจัย
 • บทที่ 6 สถิติสหรับงานวิจัย
 • บทที่ 7 การเขียนรายงานวิจัย
 • บทที่ 8 การเขียนอ้งอิงและบรรณานุกรม
หนังสือ

  ในวาระครบรอบ 42 ปี ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Note: ในวาระครบรอบ 42 ปี ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความขัดแย้ง ความรุนแรง และสันติภาพ
 • บทที่ 2 ลัทธิอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • บทที่ 3 ความขัดแบ้ง และกระบวนการสันติภาพในฟิลิปปินส์ กรณีศึกษามินดาเนา
 • บทที่ 4 ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพในอินโดนีเซีย กรณีศึกษาเขตปกครองพิเศษอาเจะห์
 • บทที่ 5 ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพในติมอร์ เลสเต
 • บทที่ 6 ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพในประเทศเมียนมา
 • บทที่ 7 ความขัดแย้ง และกระบวนการพัฒนาในประเทศมาเลเซีย
 • บทที่ 8 สงครามอินโดจีน กรณีศึกษาสงครามเวียดนาม
 • บทที่ 9 สงครามความขัดแบ้งในประเทศกัมพูชา กรณีศึกษาเขมรแดง
 • บทที่ 10 ความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในทะเลจีนใต้
 • บทที่ 11 ความขัดแย้ง ความรุนแรง และสันติภาพในสามจังหวัดขายแดนภาคใต้
 • บทที่ 12 บทส่งท้าย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐
 • ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๕๙
 • แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ฑ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
 • บทที่ 2 สื่อสารมวลชนกับความรับผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ความมั่นคงของรัฐบาล ศาสนา การปกครอง การยุติธรรม
 • บทที่ 3 สื่อสารสมวลชนกับความรับผิดชอบต่อชือ่เสียง การละเมิด การละเมิดอำนาจศาล การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนและผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว
 • บทที่ 4 กฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการกับสิธิในการรับรู้ของสื่อสารมวลชน
 • บทที่ 5 รัฐกับสื่อสารมวลชน
 • บทที่ 6 กฎหมายลิขสิทธิ์กับสื่อสารมวลชน
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • เข้าใจกระบวนการเรียนรู้
 • แก้ปัญหาการเรียน
 • ช่วยการเรียนของลูก
 • เลี้บงลูกให้เรียนดี
 • จากอาจารย์หมอถึงนักเรียน
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1 บทนำ
 • 2. วิธีการอธิบายปรากฎการณ์ทางการเมือง
 • 3. รูปแบบการอธิบายกับแนวการวิเคราะห์ทางการเมือง
 • 4. ระดับของการอธิบายในการวิเคราะห์ทางการเมือง
 • 5. ปัญหาและทางออกในการอธิบาย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • กำเนิดการใช้หลักอาหารเป็นยา
 • แคโครไบโอติกส์ ปรัชญาการกินสมัยใหม่
 • พืชผักของไทยที่เป็นยา
 • พืชผักพื้นบ้าน
 • ผักพื้นบ้านสี่ภาค
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและขอบเขตทางสุขศึกษา
 • บทที่ 2 รูปแบบงานสุขศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 • บทที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
 • บทที่ 4 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยหลัก 4 Self
 • บทที่ 5 กลวิธีสุขภาพเชิงรุกและเทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 • บทที่ 6 ปัจจัยทางจิตวิทยา : เจตคติ ค่านิยม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ
 • บทที่ 7 บทบาทของนักสุขศึกษาในการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้สูงอายุ
 • ส่วนที่ 2 กลุ่มอาการสูงอายุที่สัมพันธ์กับการฟื้นฟู
 • ส่วนที่ 3 การฟื้นฟูผู้สูอายุโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
 • ส่วนที่ 4 การฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคระบบประสาท
 • ส่วนที่ 5 การฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคระบบหัวใจและหายใจ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
TOC:
 • การประมาณอายุคราบเลือดโดยวิธีทางจุลชีววิทยา
 • ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีหลักประกันทางธุรกิจโดยวิธีการประมูลโดยเปิดเผย
 • การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี
 • ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลชาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะทนายความต่อการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย
 • วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการพัฒนาความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย
 • การมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก
 • การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปอ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • พระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุษภาพชีวิตของประชาชน
 • ห้องสมุดมนุษย์ : แนวคิดและการปฏิบัติในทรรศนะของพระพุทธศาสนา
 • เพลงและดนตรีที่ปรากฎในละครรำของพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
 • สำนักดนตรไทยบ้านปลื้มปรีชา
 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 • การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเคอร์ของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
 • การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 • ผลการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 • การใช้บทบาทสมมติในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • การพัฒนากิจกรรมศิลปวิจาร์เพื่อส่งเสริมสุนทรียและการประเมินค่าสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดี ของผู้ใช้ธนาคารยูโอบี จำกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร
 • การสะท้อนความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2561
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2561
TOC:
 • ตอนที่ 1 บทความทางวิชาการ : มาตรฐานสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ FIDIC : ข้อสังเกตบางประการของสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จในประเทศไทย
 • ทางออกจากปัญหาการไม่มีบทบัญญัติบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริต : นิยามคำว่าทุจริต คดีละเมิดข้ามชาติ และกลไกต่อต้านการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
 • การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐขององค์การการค้าโลก
 • ตอนที่ 2 บทความวิจัย การให้อำนาจการจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วม กับบทบาทของหน่วยงานกึ่งตุลาการ : กรณีศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบประทเศโคลัมเบีย ตุรกี และมอลโดวา
 • พฤติกรรมข้าราชการในการปฏิบัติงานตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย
 • ตอนที่ 3 ป.ป.ช. ปกิณกะ ต่อต้านของการติดสอนบนข้ามชาติในสาธารณรัฐฟินแลนด์
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
TOC:
 • บทบรรณาธิการ
 • บทความวิจัย แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ตามแนวคิดพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 • แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนโยธินบูรณะตามกรอบแนวคิดคุณลักษณะผู้เรียน 4.0
 • การบริหารของหัวหน้าศูนยืพัมนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสลขลา
 • กระบวนการนิเทศการสอนของโรงเรียนนวมินทราชูนูทิศ หอวัง นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
 • การศึกษาความเข้าใจความรู้เนื้อหาผสานวิธีการสอน และเทคโนโลยี สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
 • บทความวิชาการ กระบวนทัศน์ รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาคที่ ๑ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณ
 • ภาคที่ ๒ การจัดเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ
 • ภาคที่ ๓ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • ภาคที่ ๔ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและมหรสพสมโภช
 • ภาคที่ ๕ โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
 • ภาคที่ ๖ ปวงประชาสรรเสริญ ... ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
 • ส่วนที่ 3 งบประมาณ
 • ส่วนที่ 4 บทความ และผลงานโดดเด่น
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ 1. แนวคิดเกี่ยวกับกษัตริย์หรือผู้นำรัฐไทยสมัยจารีต
 • 2. แนวคิดเรื่องคติจักรพรรดิราชของคนชนชั้นนำไทยสมัยอยุธยา (พ.ศ. 2172-2310)
 • 3. ความรู้เรื่องโลกและจักรวาลและการนิยามตัวตนผ่านคติจักรพรรดิราชของชนชั้นนำไทย
 • 4. แนวคิดเรื่องคติจักรพรรดิราชในสมัยธนบุรีถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (พงศ. 2310-2367)
 • 5. ผลกระทบของชาติตะวันตกต่อแนวคิดเรื่องคติจักรพรรดิราชในชนชั้นนำไทย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาค 1 คิดถูก โปร่งใส ใจสูง
 • ภาค 2 คิดเป็นก็เห็นธรรม
 • ภาค 3 พลังความคิด พลิกชีวิตเปลี่ยนโลก
 • ภาคพิเศษ ปรัชญาขั้นเทพ
 • เขาเป็นปราชญ์กันอย่างไร
 • เบาเพราะไม่แบก