หนังสือทั่วไป
10, 24 หน้า
หนังสือทั่วไป
175หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
548หน้า ภาพประกอบสี:
    ที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพ พระราชสารโมลี (บุญจันทร์ ตุลญาโณ) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 16 มีนาคม 2540
ที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพ พระราชสารโมลี (บุญจันทร์ ตุลญาโณ) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 16 มีนาคม 2540
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
88 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต--มหาวิทยาลัยเกริก, 2547
ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต--มหาวิทยาลัยเกริก, 2547
หนังสือทั่วไป
440 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
1452 หน้า
หนังสือทั่วไป
159 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
78 หน้า
หนังสือทั่วไป
132 หน้า
วิทยานิพนธ์
(ก-ซ), 144 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
หนังสือทั่วไป
287 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
255 หน้า ; 21 ซม.